Putnu vērošanas sacensības
„Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2015”
SACENSĪBU NOTEIKUMI


1. Sacensību organizētāji

1.1. Putnu vērošanas sacensību „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2015” (tālāk šajos noteikumos – Sacensības) organizētāji ir akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.

2. Sacensību norises laiks un teritorija

2.1. Sacensības notiek 2015. gada 19. un 20. septembrī (sestdiena un svētdiena).

2.2. Komandām uz Sacensībām jāierodas 2015. gada 19. septembrī pulksten 10.00 AS „Latvijas valsts meži” tūrisma un rekreācijas centrā „Ezernieki” – Lubānas novada Indrānu pagastā Lubānas šosejas P82 malā. Skatīt karti.

2.3. Sacensību sākums – „Starts” – 2015. gada 19. septembrī pulksten 11.00.

2.4. Sacensības ilgst 24 stundas no 2015. gada 19. septembra pulksten 11.00 līdz 2015. gada 20. septembra pulksten 11.00.

2.5. Sacensību noslēguma vietā komandām jāierodas līdz 2015. gada 20. septembra pulksten 13.00.

2.6. Sacensību uzvarētāju noteikšanas un noslēguma pasākuma vieta Sacensību dalībniekiem tiks paziņota atsevišķi.

2.7. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana 2015. gada 20. septembrī no pulksten 13.00 līdz pulksten 14.00.

2.8. Sacensību uzvarētāju pasludināšana 2015. gada 20. septembrī pulksten 14.00.

3. Sacensību dalībnieki un pieteikšanās Sacensībām

3.1. Sacensībās drīkst piedalīties pilngadīgas personas, kas sacensību pirmajā dienā – 2015. gada 20. septembrī ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

3.2. Komanda Sacensībām jāpiesaka līdz 2015. gada 31. jūlija pulksten 17.00 (pēc Latvijas laika).

3.3. Komandā, kas piedalās Sacensībās, jābūt 3 līdz 5 dalībniekiem.

3.4. Komandas pieteikumu Sacensībām sūtīt uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.5. Komandas pieteikumā Sacensībām jānorāda: - Komandas nosaukums; - Komandas dalībnieku vārds un uzvārds; - Komandas dalībnieku dzimšanas datums, mēnesis un gads; - Komandas dalībnieku e-pasta adrese un tālruņa numurs.

3.6. Maksimālais komandu skaits Sacensībās – 10 komandas.

3.7. Sacensībās piedalās līdz 5 komandām no Latvijas un līdz 5 komandām no ārvalstīm.

3.8. Jauktās komandas no dažādām valstīm ir atļautas. 3.9.Sacensības ir starptautiskas, tāpēc pie komandu reģistrācijas Sacensībām ārvalstu komandām tiek rezervētas 5 vietas. Jauktas dažādu valstu komandas tiek uzskatītas par ārvalstu komandām. Ja Sacensībām nepiesakās 5 ārvalstu komandas, to vietā tiek reģistrētas Latvijas komandas.

3.10. Komandas Sacensībām tiek reģistrētas pieteikumu iesūtīšanas secībā, tas ir, ja pieteikto komandu skaits pārsniegs 10, Sacensībām tiks apstiprinātas un Sacensībās drīkstēs piedalīties tās komandas, kas pieteikumus iesniegušas ātrāk, pārējās pieteiktās komandas arī tiek reģistrētas rezervē ‘zem svītras’.

3.11. Ja kāda no Sacensībām reģistrētajām komandām atsakās no piedalīšanās Sacensībās, tās vietā Sacensībās tiek iekļauta nākamā ‘zem svītras’ palikusī komanda.

3.12. Sacensību organizētājiem ir tiesības atkarībā no pieteikumu skaita manīt proprocijas sadalījumu Latvijas un ārvalstu komandām.

3.13. Sacensību organizētāji un tiesneši Sacensībās nepiedalās.

3.14. Vienu kalendāro nedēļu pēc komandu pieteikumu Sacensībām iesūtīšanas beigu termiņa informācija gan par komandām, kas reģistrētas Sacensībām, gan par komandām, kas iekļautas rezervē ‘zem svītras’, tiek publicēta portālos www.mammadaba.lv un www.latvijasputni.lv, norādot komandu nosaukumus, komandas dalībnieku vārdu un uzvārdu un valsti.

4. Sacensību tiesneši

4.1. Sacensību rezultātus vērtē Sacensību trīs tiesneši: Kaspars Funts, Kārlis Millers un Valdis Roze.

4.2. Sacensībās uzvarējušo komandu nosaka Sacensību tiesneši.

4.3. Komandu, kura reģistrējusi „Interesantāko novērojumu”, nosaka Sacensību tiesneši. Ja neviens novērojums Sacensību laikā netiek atzīts par interesantāko novērojumu, neviena komanda netiek atzīta par “Interesantākā novērojuma” autoru un balva šai nominācijā netiek piešķirta.

4.4. Sacensību tiesneši lēmumus var pieņemt neklātienē, pa telefonu un e-pastu sazinoties ar Sacensību organizētājiem.

4.5. Strīdus gadījumus izšķir Sacensību tiesneši.

4.6. Ikviens Sacensību tiesnešu lēmums ir galīgs.

5. Sacensību norise

5.1.Pirms Sacensību sākuma katrs Sacensību komandas dalībnieks ar personisko parakstu organizētāju sagatavotā dokumentā apliecina, ka ievēros personiskās drošības, kā arī vides aizsardzības pasākumus, un, ka ir iepazinies ar Sacensību noteikumiem un tos Sacensību laikā ievēros.

5.2. Sacensību teritorija ir Vidzeme, Latgale un Sēlija. Sacensību teritorijas robeža sauszemē ir Bauskas šoseja A7/E67. Komandas Sacensībās novēroto putnu sarakstā nedrīkst iekļaut putnu sugas, kas novērotas no Bauskas šosejas viduslīnijas Kurzemes un Zemgales virzienā (skatoties virzienā no Rīgas uz Bausku, komandas Sacensībās novēroto putnu sarakstā nedrīkst iekļaut putnu sugas, kas novērotas pa labi (orientējoši – rietumu virzienā) no Bauskas šosejas viduslīnijas).

5.3. Sacensību laikā drīkst izmantot autotransportu, sabiedrisko transportu un citus mehāniskos transportlīdzekļus.

5.4. Katra komanda Sacensību laikā drīkst izmantot tikai vienu transporta līdzekli. 5.5.Lai iekļautu Sacensību laikā novēroto/dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā, vismaz 3 komandas dalībniekiem pārliecinoši jānosaka putna suga vai pasuga vizuāli vai audiāli (tālāk tekstā – novērotās sugas un pasugas). Kā arī vismaz 3 dalībniekiem ir jāredz un/vai jādzird viens un tas pats īpatnis.

5.6. Sacensību laikā komandas reģistrē sarakstā gan sugas, gan pasugas.

5.7. Sacensību laikā novērotās putnu sugas un pasugas komanda reģistrē Sacensību organizētāju izsniegtā Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā (angļu valodā), novēroto sugu un pasugu pretī šīs sugas angliskajam un zinātniskajam nosaukumam tam paredzētajā kvadrātā atzīmējot ar krustiņu.

5.8. Sacensību laikā konstatēto putnu sugu un pasugu sarakstā ierakstīt ļauts tikai dzīvus, savvaļā brīvi novērotus un/vai dzirdētus un pārliecinoši noteiktus putnus.

5.9. Sacensību rezultātu vērtēšanā tiek ieskaitīti līdz sugai un pasugai noteikti īpatņi. Izņēmums var būt sugu pāri, piemēram, „Krustknābis” (Loxia sp.) un/vai ‘lielās’ gārgales Gavia immer/adamsi, un/vai ‘mazās gārgales’ Gavia stellata/arctica, un/vai mazie/vidējie ērgļi Aquila pomarina/clanga u.tml. Ja kāda no pāra sugām ir noteikta 100% droši, tad ieskaitīta tiek tikai noteiktā suga. Piemēram, ja tiek novērota Gavia adamsi un pirms vai pēc tam adamsi/immer, ieskaitīta tiek tikai Gavia adamsi.

5.10. Sacensību laikā nedrīkst izmantot tīklus u.c. ierīces un līdzekļus putnu ķeršanai.

5.11. Sacensību laikā novēroto / dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā nedrīkst iekļaut putnus, kurus tīklos vai kā citādi noķērušas trešās personas.

5.12. Sacensību laikā aizliegts izmantot ierīces putnu balsu atskaņošanai putnu pievilināšanai un/vai provocēšanai.

5.13. Sacensību laikā dalībniekiem iespēju robežās ir atļauts pašiem atdarināt (piemēram, ar savu balsi, svilpojot u.c.) putnu balsis, neizmantojot tehniskus palīglīdzekļus).

5.14. Gadījumos, kad Sacensību laikā tiek novērota reta suga (skatīt retumu sarakstu), lai to pierādītu, ir ieteicami foto un/vai video, un/vai audio materiāli, jo šādā gadījumā Sacensību tiesneši var pieprasīt papildus pierādījumus un putna aprakstu.

5.15. Pirms Sacensībām katrai komandai tiek izsniegts sugu un pasugu saraksta izdruka, par kuru novērojumu nepieciešams detalizēts ziņojums un/vai fotoattēli. Detalizēts ziņojums kopā ar Sacensībās novēroto putnu sugu un pasugu sarakstu, kurām tas ir nepieciešams, Sacensību noslēgumā jāiesniedz Sacansību organizētājiem un tiesnešiem izvērtēšanai. Katra komanda pirms Sacensību sākuma no organizētājiem saņem ziņojumiem nepieciešamo veidlapu izdrukas.

5.16. Ja Sacensību laikā tiek novērota putna suga vai pasuga, kas nav iekļauta Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā, komandai par to ir jāraksta detalizēts ziņojums Sacensību tiesnešiem un jāpievieno foto materiāli (ja tādi ir iegūti), par šādas sugas vai pasugas apstiprināšanu sarakstā lēmumu pieņem Sacensību tiesneši.

6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

6.1. Pēc Sacensību noslēguma komandas Sacensību organizētājiem iesniedz sarakstus ar Sacensībās reģistrētajām putnu sugām un pasugām.

6.2. Katra komanda līdz ar Sacensībās reģistrēto putnu sugu un pasugu sarakstu izvirza vienu no komandas reģistrētājām putnu sugām vai pasugām kā „Interesantāko novērojumu”.

6.3. Sacensībās par uzvarējušu tiek noteikta komanda, kas reģistrējusi visvairāk putnu nominālsugu.

6.4. Ja vairākām komandām Sacensībās reģistrēto putnu nominālsugu skaits sakrīt, tad par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kurai ir vairāk novēroto „unikālo” sugu, tas ir, sugas, kuras neviena no citām komandām nav reģistrējusi. Sacensību laikā jāreģistrē arī putnu pasugas. Kopējā skaitā kā vienība pasugas netiek ieskaitītas. Bet gadījumos, kad vairākām komandām ir vienāds reģistrēto sugu skaits un sakrīt arī „unikālo” sugu skaits, rezultāta noteikšanā tiek vērtēts pasugu skaits.

6.5. Ja Sacensību dalībnieku komanda Sacensību otrajā dienā – 2015. gada 20. septembrī – nokavē ierašanās laiku (plkst. 13.00) par 30 minūtēm, šās komandas Sacensību rezultātu anulē un komandu diskvalificē.

6.6. Sacensību organizētājiem ir tiesības ar balvām apbalvot Sacensībās uzvarējušās komandas dalībniekus un komandu, kas saņēmusi „Interesantākā novērojuma” titulu.

7. Citi jautājumi

7.1. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību laikā notikušiem nelaimes gadījumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumiem no Sacensību dalībnieku puses.

7.2. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību dalībnieku nodarītajiem kaitējumiem vai zaudējumiem trešo personu veselībai, dzīvībai un kustamajam un nekustamajam īpašumam.

7.3. Pēc situācijas Sacensību noteikumi līdz Sacensību sākumam ārkārtējas nepieciešamības gadījumā var tikt precizēti, par to savlaikus informējot visus Sacensību organizēšanā iesaistītos un visus Sacensību dalībniekus.

7.4. Visus citus jautājumus, kas šajos noteikumos nav atrunāti un radušies no jauna, risina Sacensību organizētāji un tiesneši.

7.5. Sacensību noteikumi ir sagatavoti un Sacensību dalībniekiem brīvi pieejami latviešu un angļu valodā.

7.6. Sacensību noteikumus 2015. gada 9. aprīlī apstiprināja akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.