Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2015. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2015. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.

22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.

First records of spring migrants 2015

In this section the first migrating bird records of 2015 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.

Papildināts / Last update 16.06.2015. plkst. / at 14:08:54
Suga
Species
Novērojums
Observation
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
15-Feb, >20 Papes ezerā un tā apkārtnē, Nīcas/Rucavas n. (I.Mednis); 15-Feb, ~50 uz NW virs Ventspils (A.Tjagunovičs); 22-Feb, ~1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 25-Feb, ~300 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons); 28-Feb, ~1000 Užavas lejteces laukos (vairāku baru kopsumma), Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers); 01-Mar, ~3500 Nīcas laukos, (vairāku baru kopsumma), Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 42 uz E/NE virs Valmieras (A.Klepers); ~500 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
22-Feb, ~30 jauktajos Anser sp. zosu baros Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 25-Feb, >3 jauktajā Anser sp. zosu barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons); 28-Feb, >40 jauktajos Anser sp. zosu baros Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Mar, 6 kopā ar ~1400 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) Burtnieka ez. E malā, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
22-Feb, >700 jauktajos Anser sp. zosu baros Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 25-Feb, >200 jauktajā Anser sp. zosu barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons); 01-Mar, 30 peļķē uz lauka pie Diņu mājām netālu no Sakas, Pāvilostas n., 120 Gudeniekos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, I.Ozola).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, ~50 jauktajā Anser sp. zosu barā Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
12-Mar, 1 kopā ar ~600 citām Anser sp. zosīm Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (Ģ.Zembergs); 18-Mar, 1 ad Eimuru laukos, Ādažu n. (G.Graubics); 22-Mar, 1 ad kopā ar ~50 citām Anser sp. zosīm Šķuburu apkārtnē, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 ar citām Anser sp. zosīm starp Ventavu un Pilteni, Ventspils n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 6 Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis, I.Ozola).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
22-Feb, ~10 jauktajos Anser sp. zosu baros Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 25-Feb, >2 jauktajā Anser sp. zosu barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons); 01-Mar, 5 uz lauka pie Diņu mājām netālu no Sakas, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 10 jauktajā Anser sp. zosu barā Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Meža zoss
(Anser anser)
15-Feb, 7 lokāli Papes ezera apkārtnē pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis), 2 Lubāna ezerā pie Kalngala slūžām, Madonas n. (D.Tučs); 22-Feb, >10 jauktajos Anser sp. zosu baros Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 25-Feb, 10 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons); 28-Feb, 4 uz lauka pie Vīkuļiem, Babītes n. (A.Arnicāns, J.Vīgulis); 01-Mar, 2 uz N jūrā pie Lībciema, 6 migrācijā uz N Zūrās, Ventspils n. (R.Rekmanis). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 09-Mar, 7 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
17-Apr, 1 kopā ar baltpieres zosīm (Anser albifrons) Engures ezerā Krievragciema apkārtnē, Mērsraga n. (V. & E.Smislovi); 03-Mai, 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (G.Graubics).X Slēgts/Closed 05-Jun
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
08-Mar, 9 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne); 09-Mar, vismaz 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 11-Mar, 6 kopā ar citām Anser sp. zosīm pie Meža Kaķiem Codes pagastā, Bauskas n. (E.Laucis); 12-Mar, >3 kopā ar citām Anser sp. zosīm pie Ūdrandes, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 29-Mar, 7 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun., U.Ļoļāns).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
14-Mar, 1 Durbes ezera apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis); 20-Mar, <10 migrācijā Ķemeru Nacionālajā parkā, Tukuma n. (U.piterāns); 21-Mar, 35 Šķuburu apkārtnē, Nīcas n. (M.Strazds); 25-Mar, 6 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, E. Haberkorns); 26-Mar, 7 Snēpeles pagastā, Kuldīgas n. (A.Tjagunovičs).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
23-Feb, >2 lokāli Nīcas laukos ~60 ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) barā, Nīcas n. (K.Millers); 25-Feb, 2 lokāli ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons), 2 lokāli 170 ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) barā Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 01-Mar, 4 uz lauka pie Diņu mājām netālu no Sakas, Pāvilostas n., 26 Gudeniekos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 09-Mar, 6 Rēzeknes ietekā Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere); 12-Mar, 6 ad Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
15-Feb, 6 (5 ad un 1 2cy) Mālkroga apkārtnē, Aizputes n. (J.Jansons), 5 Gudeniekos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 19-Feb, 32 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 21-Feb, 2 Štulvja purva ezera N malas niedrājā, Neretas n. (K.Funts), 2 Pāces dīķī, Dundagas n. (H.Hofmanis). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Feb, 6 pārlido Putnu salu, Ilūkstes n. (B.Štrausa) 21-Feb, 3 Pociema apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 24-Feb, 10 Rāznas ezerā, Rēzeknes n. (D.Tučs); 25-Feb, balsis Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
25-Feb, 2 pie Mērsraga ostas, Mērsrags, 2 Bērzciemā, Engures n. (V.Ādamsons, G.Saulītis); 04-Mar, 1 T Daugavas krastā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 08-Mar, 11 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (M.Riherts); 09-Mar, >2 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
09-Mar, 2 (T un M) Lieknas IV dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 15-Mar, 5 Liepājas ezerā pie Golodova dambja, Liepāja (E.Lediņš, A.Kalvāns); 18-Mar, 2 (T un M) Kalēju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 20-Mar, 2 (T un M) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 01-Mar, 2 (T un M) lokāli jūrā starp Jūrkalni un Labragu, Ventspils n., 5 (2 TT un 3 MM) peļķē uz lauka pie Diņu mājām netālu no Sakas, Pāvilostas n. (R.Rekmanis), 5 uz S kopā ar 12 meža pīlēm (Anas platyrhynchos) pie Užavas grīvas, Ventspils n. (M.Jaunzemis u.c.); 05-Mar, 6 (3 TT un 3 MM) Laveros, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 09-Mar, 6 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n., >100 Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, >4 Burtnieka ez. E malā, Burtnieku n. (A.Klepers); 13-Mar, 50-60 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs).X
Platknābis
(Anas clypeata)
14-Mar, 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Bojāre, I.Mārdega); 05-Mar, 1 T Esplanādes purvājā, Daugavpils (A.Erts), 1 T Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 T Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 06-Apr, 2 TT pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (A.Klepers); 10-Apr, 2 (T un M) uz N pie Liepājas ostas S mola (K.Millers).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Mar, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Lediņš, R.Lebuss); 09-Mar, 3 (2 TT un 1 M) Silzemī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers), 6 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (J.Jansons); 10-Mar, 4 Svētes grīvā, Jelgavas n. (A.Mankus, J.Jansons). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Mar, >12 Burtnieka ez. E malā, Burtnieku n. (A.Klepers); 13-Mar, 6 TT Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
19-Mar, 2 (T un M) Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 6 (3 TT un 3 MM) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 22-Mar, 2 TT pie Vairogiem, Rundāles n. (E.Laucis); 25-Mar, 3 TT Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Iecavas dīķos, Iecavas n. (E.Laucis).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 01-Mar, 1 M kopā ar mazajām gaurām (Mergellus albellus) migrācijā uz N jūrā pie Lībciema, Ventspils n. (R.Rekmanis); 08-Mar, 2 (T un M) Starpiņupītes grīvā, Engures n. (M.Riherts); 9-Mar, 8 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers), 11 migrācijā uz SW Buļļusalas jūrmalā, Rīga (G.Graubics). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, >20 Burtnieka ez. E malā, Burtnieku n. (A.Klepers); 16-Mar, >10 lauku applūdumos Murmastienes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 01-Mar, ~400 Liepājas ezerā Golodova dambja/Putnu kalvas apkārtnē, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Mar, >84 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts); 10-Mar, 2 TT Daugavā pie Jaunjelgavas, Jaunjelgavas n. (A.Ezerniece). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Mar, 15 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 29-Mar, <10 Lubāna ezerā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 01-Mar, ~3000 Liepājas ezerā Golodova dambja/Putnu kalvas apkārtnē, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte), 4 Krievpurva dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis); 08-Mar, <50 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 7 Burtnieka ez. E malā, Burtnieku n. (A.Klepers); 13-Mar, 2 Daugavā, Daugavpils (A.Erts).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
16-Mar, 4 (2 TT un 2 MM) divās dažādās vietās Rīgas jūras līcī Latvijas teritoriālajos ūdeņos avio uzskaišu laikā (K.Millers, A.Avotiņš jun.); 22-Mar, vairāku baru kopsummā 37 (22 TT un 15 MM) migrācijā uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 5 migrācijā uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
06-Jun, >2 dzied Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 07-Jun, 1 dzied Mālkalna apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts); 09-Jun, 2 dzied Kalnagala apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, G.Graubics, V.Roze); 12-Jun, 1 dzied Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
26-Apr, 1 lokāli jūrā pie Lauteriem, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 06-Mai, 2 lokāli jūrā pie Lauteriem, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X Slēgts/Closed 05-Jun
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
14-Mar, 1 jūrā pie Lībciema, Ventspils n. (R.Rekmanis); 28-Mar, 1 Gaiļu dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 01-Apr, 2 Iecavas dīķos, Iecavas n. (E.Laucis); 02-Apr, 2 Rūķu dīķī, Aizputes n. (K.Millers); 03-Apr, 3 pāri Mazdzērves dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis); 05-Apr, 2 Bērziņu dīķī Bērzkroga apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime), 2 pāri Bāliņu dīķī, Skrundas n., pāris Rimzātu dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, I.Ozola), 3 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
02-Mai, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds, I.Mārdega).X Slēgts/Closed 05-Jun
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
27-Mar, 1 ligzdā Piltenes apkārtnē, Ventspils n. (M.Strazds/treilkameras dati); 28-Mar, 1 Praulienas apkārtnē, Madonas n. (U.Bergmanis)29-Mar, 1 lokāli starp Lībciemu un Ventspili, Ventspils n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 2 ligzdā pie Staburaga, Jaunjelgavas n. (M.Strazds, J.Ķuze u.c.); 01-Apr, 1 ligzdā Sējas apkārtnē, Sējas n., 1 ligzdā Liepupes apkārtnē, Salacgrīvas n. (M.Strazds, J.Ķuze u.c.); 02-Apr, 2 ligzdā Stalbes apkārtnē, Cēsu n. (M.Strazds, J.Ķuze u.c.X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
04-Mar, 1 pārlido dabas parka ''Dvietes paliene'' Putnu salā, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 19-Mar, 1 Ķimalē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, I.Ozola), 1 Katlakalnā, Ķekavas n. (M.Riherts); 20-Mar, 1 Pociema apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 23-Mar, 2 ligzdā Vārmes apkārtnē, Kuldīgas n. (A.Ozoliņš); 25-Mar, 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 ligzdā Kaķeniekos, Dobeles n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 09-Mar, 120 atpūtas vietā uz Golodova dambja un >130 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers); 18-Mar, lielā skaitā kolonijā Lubāna ezerā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 25-Mar, >20 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis); 26-Mar, 2 Sventes ezerā, Daugavpils n. (A.Erts).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
21-Feb, migrācijas balss naktī Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 26-Feb, migrācijas balss naktī Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 08-Mar, 1 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts); 12-Mar, 1 vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Mar, 1 vokalizē Lubāna ezera SE daļā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
21-Mai, 2 TT vokalizē Strūžānu purva dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 22-Mai, 5 TT un 2 MM Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 25-Mai, 1 T Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
08-Mar, 1 lidojumā virs Kaņiera ezera no Riekstu salas putnu vērošanas torņa, Engures n. (M.Riherts); 10-Mar, 3 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (G.Graubics); 11-Mar, 4 Rēzeknes upē pie Lubāna ezera, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere); 12-Mar, 1 barojas Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Mar, 3 Lubāna ezerā pie Zvidzes torņa, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
15-Mar, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 28-Mar, 1 pie zivju dīķiem Pļavnās, Raunas n. (L.Palms);11-Apr, 2 Lubāna ezerā pie Dienvidu dambja putnu torņa, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun., u.c.); 12-Apr, 1 Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere); 14-Apr, 1 Lielezera apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
06-Mai, 1 uz S Apšuciema apkārtnē, Engures n. (K.Millers u.c.); 07-Mai, 1 uz SE Salacgrīvas apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 15-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 1 Aknīstes purva apkārtnē, Aknīstes n. (A.Avotiņš jun.); 20-Mai, 5 (2 + 1 +2) migrācijā Ogrē (V.Roze).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
21-Mar, 1 pārlido Valtaiķu apkārtnē, Skrundas n. (M.Strazds); 30-Mar, 1 pārlido Vidzemes šoseju Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (A.Klepers); 04-Apr, 2 Vārtājas apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons); 10-Apr, 1 uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
11-Apr, 1 Geļenovā pie Zvejnieku ezera, Riebiņu n. (A.Platais); 13-Apr, 1 migrācijā uz N Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 14-Apr, 1 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers); 17-Apr, 1 migrācijā Krievragciema apkārtnē, Mērsraga n. (V. & E.Smislovi).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
X Slēgts/Closed 05-Jun
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
25-Mar, 1 T Lieknā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Grīnerte, K.Millers); 26-Mar, 1 T Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 M Papes ezera S galā, Rucavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 28-Mar, 1 T pie Kalēju dīķa, Skrundas n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 1 T Piltenes apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis, I.Ozola), 2 MM Lubāna apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun., U.Ļoļāns).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
Tiek publicēti novērojumi tikai no N un E Latvijas/Records from N and E Latvia are published only: 28-Mar, 1 T Cempmuižā, Beverīnas n. (A.Klepers); 29-Mar, 1 T migrācijā uz E Lauciņu karjerā, Cēsis (S.Laime), 1 T migrācijā uz E Dikļu apkaimē, Kocēnu n. (A.Meinards); 12-Apr, 1 M migrācijā Olgas purva meža masīvā, Lubānas n. (A.Avotiņš jun., u.c.), 1 T pie Sventes, Daugavpils n. (N.Zeidaks).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
10-Apr, 1 ad T pie Vīkuļiem, Babītes n. (J.Vīgulis, A.Arnicāns); 18-Apr, 1 ad M migrācijā uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Šteinbergs, G.Grandāns, E.Laucis); 01-Mai, 1 T 2cy Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
24-Apr, 1 T Dunduru pļavās, Tukuma n. (I.Grīnerte, M.Koivula, K.Millers); 26-Apr, 1 2cy/M Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, M.Koivula, K.Millers); 27-Apr, 1 T Murmastienes apkārtnē, Varakļānu n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
07-Apr, 1 pie Vagulāniem, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 12-Apr, 1 Alūksnes n. (U.Ļoļāns/http://birdmap.5dvision.ee/); 13-Apr, 1 Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 16-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
13-Feb, 1 T īslaicīgi Papes ezera N galā, tad uz N, Nīcas n. (K.Millers); 14-Mar,1 2cy T Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs u.c.); 22-Mar, 1 M Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 01-Apr, 1 Dāviņu pagastā, Bauskas n. (E.Laucis).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
21-Mai, 3 (1 ad T & 3 ad MM) Melnragu rīklē Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers u.c.); 22-Mai, 1 ad T virs Kaņiera ezera, Engures n. (K.Millers), 1 ad T Strūžānu purva dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.).X Slēgts/Closed 05-Jun

Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
26-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Koivula), 1 Ogrē (V.Roze); 30-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 04-Mai, 2 Vaidavas ezera apkārtnē, Alūksnes n. (A.Avotiņš jun., G.Grandāns), 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns), 1 pie Skudru tīreļa, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
27-Feb, 1 ad lokāli Krievlaukos, Ventspils n. (J.Ashton-Booth u.c.); 29-Mar, 1 ad Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis); 11-Apr, 1 ad medī krīkļus (Anas crecca) pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis), 1 ad migrācijā pie Priedaines, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Grieze
(Crex crex)
03-Mai, 1 dzied Sitas - Pededzes pļavās, Gulbenes n. (G.Grandāns, E.Kantāns, E.Laucis), 3 dzied Mētrienas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 04-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 05-Mai, 1 dzied Lucavsalā, Rīga (E.Haberkorns).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
28-Mar, 1 Gaiļu dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 03-Apr, 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (V. un E.Smislovi, A.Kuročkins);  10-Apr, 1 vokalizē bebrainē pie Vaidavas upes, Alūksnes n. (G.Grandāns); 18-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis), 1 intensīvi vokalizē Ušuru ezerā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
13-Apr, 1 vokalizē Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 21-Apr, 1 vokalizē Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 22-Apr, 1 vokalizē Engures ezera niedrājā, Engures n. (I.Deņisovs); 10-Mai, 1 vokalizē Upesciema dīķos, Garkalnes n. (V. & E.Smislovi, R.Matrozis).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
05-Apr, 1 vokalizē pie Papes ezera, Rucavas n. (E.Lediņš); 25-Apr, 1 vokalizē Svētupes bebrainē Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 26-Apr, 1 vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Dzērve
(Grus grus)
22-Feb, 1 pie Pampāļiem, Saldus n. (V.Farnasts), 1 uz lauka pie mājām ''Pērles'' Bebrenes pagastā, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 23-Feb, 1 uz lauka Cērkstes apkārtnē, Engures n. (U.Rēvalds); 25-Feb, 1 pie Dižstendes, Talsu n. (M.Kilups, J.Deģe), 2 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 27-Feb, 1 Jaunmuižā, Skrundas n. (V.Farnasts); 28-Feb, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n., 2 Gudenieku apkārtnē, Kuldīgas n., 1 Dunalkas apkārtnē, Durbes n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 pie Brutuļiem, Smiltenes n. (M.Tīrums). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 1 Siguldas apkārtnē, Siguldas n. (T.Jones u.c.); 09-Mar, 2 Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (L.Grīnberga).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
19-Feb, 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 23-Feb, 27 (12+9+6) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 25-Feb, 10 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons), 17 pie Klīvēm, Babītes n. (M.Tīrums); 27-Feb, 1 Pullēnu apkārtnē, Siguladas n. (D.Rodiņa), 3 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 28-Feb, ~80 Kamārces pļavās, ~100 Užavas lejteces laukos, Ventspils n., 1 Apriķu apkārtnē, Aizputes n. (K.Millers, I.Grinerte), 9 Skrundas apkārtnē, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 04-Mar, 30 uz NE Limbažu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 08-Mar, 2 Lubāna ezera apkārtnē, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere), 1 uz uzarta lauka pie Vecates, 3 pie Rūdekām, 6 lokāli un 16 pārlido pie Košķeles Burtnieku n. (A.Klepers); 9-Mar, 1 Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 2 Cesvaines apkārtnē, Cesvaines n. (U.Ļoļāns), 10 pārlido Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (L.Grīnberga).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
10-Mai, 1 Pekragā, Mērsrags (G.Grandāns u.c.), 4 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (G.Grandāns u.c.); 17-Mai, 8 Kolkas ragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 18-Mai, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers, C.Kehoe).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
28-Feb, 4 kopā ar ~80 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte); 01-Mar, 1 kopā ar ~40 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 05-Mar, 9 kopā ar ~80 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons); 12-Mar, 8 pie Cīruļiem, Talsu n. (M.Tīrums), >30 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Mar, 5 Murmastienes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns u.c.).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
08-Mar, 1 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (M.Riherts); 09-Mar, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons); 12-Mar, 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
06-Apr, 1pie Ventspils lidlauka, Ventspils (R.Rekmanis); 11-Apr, 1 Mūsas trasē, Bauskas n. (E.Laucis), 1 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 13-Apr, 2 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (M.Jaunzemis).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
31-Mar, 1 uz Daugavgrīvas mola, Rīga (I.Deņisovs); 07-Apr,1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 08-Apr,2 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 12-Apr, 1 uz S Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 13-Apr, 3 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (M.Jaunzemis).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
02-Apr, 1 uz N virs Liepājas ezera, Grobiņas n. (K.Millers); 10-Apr, 5 Pekragā, Mērsrags (M.Tīrums); 11-Apr, 13 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, E.Haberkorns); 22-Apr, 2 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Strazds u.c.).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
24-Mar, 1 Pekragā, Mērsrags (U.Rēvalds); 11-Apr, 1 pie Ventspils lidlauka, Ventspils n. (R.Rekmanis), 2 pie Briedes upes, Kocēnu n. (A.Meinards); 13-Apr, 1 pie Zirgu salas, Liepāja (M.Jaunzemis); 14-Apr, 1 Atašienē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
19-Mar, 1 Remtes apkārtnē, Brocēnu n. (G.Krastiņš); 26-Mar, 3 Melnragu fermas apkārtnē, Tukuma n. (S.Rabkevičs); 27-Mar1 Raiskuma līcī, Cēsis (S.Laime), 1 Čužu purvā, Kandavas n. (M.Riherts); 28-Mar1 Bajāru apkārtnē, Ropažu n. (E.Spridzāne), 1 Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
26-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 27-Apr, 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis), 6 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis); 30-Apr, 9 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis), 4 Ventavas apkārtnē, 3 pie Ventspils lidlauka Ventspils n. (R.Rekmanis).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
12-Apr, 2 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 17-Apr, 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 18-Apr, 6 uz N Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 19-Apr, 1 pie "Ramiem" Valmieras apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers), 3 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks u.c.).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
27-Apr, 4 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 03-Mai, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs, A.Kuročkins), 2 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Laucis); 06-Mai, 1 Pekragā, Mērsrags (K.Millers).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
16-Apr, >3 Slampes pļavās, >3 Melnragu rīklē, >8 Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte), >10 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 19-Apr, 3 pie "Ramiem" Valmieras apkārtnē, Burtnieku n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
25-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, E. Haberkorns), 6 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Apr, 2 Straupciema apkārtnē, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 11-Apr, 3 lokāli Zvidzes kanāla putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun., u.c.).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
14-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 17-Apr, 1 Zvidzes kanāla putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (I.Brediks); 18-Apr, 18 lokāli uz lauka Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 19-Apr, 1 virs Ezeres lidlauka, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Kuitala
(Numenius arquata)
31-Mar, 1 Bozēnu laukos, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 04-Apr, 1 uz sēres Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 06-Apr, 1 uz N pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (A.Klepers), 1 Kamārces pļavās, Ventspils n. (R.Rekmanis, I.Ozola), 1 uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 07-Apr, 1 uz N Dzelzavas pagastā, Madonas n. (U.Ļoļāns).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
11-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons), 5 lokāli Zvidzes kanāla putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun., u.c.); 13-Apr, 13 lokāli Zvidzes kanāla putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns), 5 Barkavas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
02-Mai, 1 Irbes grīvā, Ventspils n. (T. & O.Miziņenko).X Slēgts/Closed 05-Jun
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
09-Mai, 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe, K.Millers), 1 Rojas ostā, Roja (R.Rekmanis); 13-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 25-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (S.Rabkevičs).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
07-Mai, 2 (1 migr + 1 lok.) Pekragā, Mērsrags (J.Jansons); 07-Jun, 1 Ragaciema liedagā, Engures n. (M.Riherts); 14-Jun, 2 Pekragā, Mērsrags (S.Laime, D.Leimane).X
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
22-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).
Trulītis
(Calidris minuta)
03-Mai, 1 Starpiņupītes grīva, Engures n. (M.Riherts); 18-Mai, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers, C.Kehoe); 03-Jun, 1 Liepājas ezera apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers).X
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
25-Apr, 5 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Koivula); 06-Mai, 2 Engures ostā, Engure (P.Palmer u.c.); 10-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 14-Mai, 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
11-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, E.Haberkorns); 13-Apr, 4 (t. sk. 1 Šinca šņibītis) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 17-Apr, 7 Pekragā, Mērsrags (K.Millers u.c.); 04-Mai, 1 Šinca šņibītis Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Mārdega, I.Bojāre); 09-Mai, 5 Rojas ostā, Roja (R.Rekmanis); 10-Mai, 10 pie Starpiņupītes grīvas, Engures n. (M.Riherts).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
03-Jun, 3 Liepājas ezera apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers).X
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
25-Mai, 12 Mērsraga liedagā, Mērsrags (S.Rabkevičs); 07-Jun, 2 Liepājas ezera apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons, A.Mankus).X
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
25-Mar, 1 T Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 28-Mar, 1 T Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 06-Apr, 2 Straupciema apkārtnē, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 13-Apr, 2 (T un M) Litenes pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns, A.Erts); 17-Apr, 1 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs); 18-Apr, 2 lokāli uz lauka Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
25-Mar, >5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 04-Apr, 1 izcelta Ezeres lidlauka applūdumā, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 06-Apr, 2 izceltas Brocēnmuižas apkārtnē, Brocēnu n. (A.Mankus); 19-Apr, 18 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi, A.Kuročkins).X
Ķikuts
(Gallinago media)
18-Apr, 4 Burgas pļavās, Valkas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 3-Mai, ap 20 riestojoši TT Sitas - Pededzes pļavās, Gulbenes n. (E.Kantāns, G.Grandāns, E.Laucis).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
17-Mar, 1 riesto virs Engures ezera E malas, Engures n. (J.Kazubiernis); 20-Mar, 1 riesto Cērkstes apkārtnē, Engures n. (U.Kolonovs); 25-Mar, >60 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 riesto Atašienē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
08-Mar, 1 Gaitiņu apkārtnē, Ropažu n. (E.Haberkorne-Vimba); 09-Mar, 2 pārlido Remtes apkārtnē, Brocēnu n. (A.Šteins), 3 riesto Kursīšu apkārtnē, Saldus n. (V.Kveksis); 10-Mar, 1 pārlido Jaunpiebalgas apkārtnē, Jaunpiebalgas n. (G.Grandāns); 12-Mar, 1 pārlido 1 Atašienē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis u.c.); 13-Mar, 1 riesto Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 14-Mar, 1 riesto Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns u.c.), 1 riesto ĶNP, Jūrmala (I.Grīnerte).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
03-Jun, 2 (T un M) peļķē uz lauka Liepājas ezera apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers).
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
>30 vai vienīgi E Latvija/>30 and E Latvia only: 23-Feb, ~100 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 08-Mar, 9 Daugavpilī (A.Erts), 35 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (M.Riherts); 09-Mar, 300 Ķengaragā, Rīga (M.Riherts).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
01-Apr, 1 uz lauka pie Dāliņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 06-Apr, 2 (1 + 1) uz N pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (A.Klepers), 1 uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 12-Apr, 2 uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis), 3 Ventavā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 13-Apr, 2 Ezerkrasta pļavā, Liepāja (M.Jaunzemis).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
28-Apr, 1 migrācijā virs Daugavas, Ogre (V.Roze); 30-Apr, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 03-Mai, 2 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (K.Millers, P.Palmer et al.), 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (G.Graubics).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
02-Apr,2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 13-Apr, 40 uz sēres Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis), 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 14-Apr, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
12-Apr, 1 uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 01-Mai, 2 Lubāna ezerā, Madonas n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere); 02-Mai, 1 uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 03-Mai, < 50 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Laucis), >10 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
04-Mai, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.), 2 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (E.Laucis); 06-Mai, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 07-Mai, 5 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, u.c.); 10-Mai, 6 Upesciema dīķos, Garkalnes n. (R.Matrozis, E. un V.Smislovi).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
07-Mai, 3 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, u.c.).X Slēgts/Closed 05-Jun
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
07-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 08-Apr, 3 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 11-Apr, 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 12-Apr, 2 uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 13-Apr, 1 lokāli Ezerkrasta pļavā, 5 medī virs Liepājas ezera pie Golodova dambja, Liepāja (M.Jaunzemis), 2 uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 14-Apr, >20 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 15-Apr, 1 pie Gaujas Ādažos (S.Rabkevičs); 16-Apr, 2 pie Nacionālās bibliotēkas, Rīga (M.Strazds).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
25-Apr, >20 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Koivula, K.Millers, I.Grīnerte); 30-Apr, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 10-Mai, vismaz 1 Mērsragā, Mērsraga n. (G.Grandāns u.c.).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
11-Apr, 2 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 12-Apr, 2 uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 17-Apr, 2 Engures ostā, Engure (K.Millers).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
19-Apr, 1 pie Ventspils S mola, Ventspils (V.Šteinbergs); 25-Apr, 1 migrācijā Papē, Rucavas n. (V. & E.Smislovi); 28-Apr, 3 ad (gaišā forma) pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 29-Apr, 1 ad (tumšā forma) pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs).X
Meža balodis
(Columba oenas)
22-Feb, 23 (5+12+6) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 25-Feb, ~30 uz novākta kukurūzas lauka pie Klašķinu purva, Iecavas n. (E.Laucis), 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 28-Feb, 35 (33 + 2) Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 09-Mar, 1 uz vadiem lauka malā pie Pāvuliņiem, Burtnieku n. (A.Klepers); 14-Mar, 5 Kaušas apkārtnē, Riebiņu n. (G.Grandāns u.c.); 15-Mar, 1 Rankas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns u.c.).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds, E Latvia any: 28-Feb, 2 Barkavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns u.c.); 09-Mar, 1 dzied mežā Priekules apkārtnē, Priekules n. (M.Strazds); 14-Mar, 1 riesto Kuldīgā (R.Rekmanis); 15-Mar, 2 uz NE Ozolmuižas apkaime, Alojas n. (A.Meinards); 19-Mar, 1 dzied, 5 lokāli un 4 migrācijā Līzesmuižas apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, I.Ozola), 1 migrācijā Ogrē (V.Roze).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
24-Apr, 1 Silagalā, Varakļānu n. (G.Grandāns); 25-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Koivula, K.Millers, I.Grīnerte); 27-Apr, 1 uz vadiem Tiegažu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 03-Mai, 1 dzied Stalidzānu apkārtnē, Madonas n. (A.Platais).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
16-Apr, 1 novērota vizuāli pārlidojot Rīgas - Ventspils šoseju pie Tukuma, Engures n. (S.Rabkevičs); 21-Apr, 1 pārlido pie Iļģiem, Grobiņas n. (K.Millers), 1 pārlido Rīgas-Kolkas šoseju pie Bērzciema, Engures n. (I.Deņisovs); 18-Apr, 1 Jērcēnos, Strenču n. (M.Tīrums).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
09-Mar, 5 vienlaicīgi no viena punkta Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 29-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 05-Apr, 1 noķerta gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks u.c.); 14-Apr, 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
28-Apr, 1 izcelts Stauķa mežā, Inešu n. (U.Ļoļāns); 30-Apr, 1 izcelts no ceļamalas Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, J.Vikšers); 09-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 13-Mai, 1 dzied Meirānu apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns u.c.).X
Svīre
(Apus apus)
09-Mai, 1 Iecavas karjeros, Iecavas n. (E. un V. Smislovi); 10-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.), 8 pie Kaņiera ezera, Engures n. (G.Grandāns u.c.); 11-Mai, 6 Daugavpilī (A.Erts).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
01-Mai, 1 uz vadiem Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (E.Haberkorns); 04-Mai, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).X
Pupuķis
(Upupa epops)
05-Apr2 Zvejniekciema apkārtnē, Saulkrastu n. (L.Lielvārde); 17-Apr1 Atašienē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 21-Apr, 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 24-Apr, 1 Straupciemā, Babītes n. (M.Koivula, I.Grīnerte, K.Millers), 1 Pācē, Dundagas n. (U.Rēvalds).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
20-Apr1 novērots vizuāli Viestura ielā, Cēsis (S.Laime); 22-Apr, 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 24-Apr, 1 Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 25-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, K.Millers), 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais), 1 dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
07-Mai, 1 T Ļodānu - Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 08-Mai, 1 T pie Zirām, Ventspils n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 09-Mai, 1 T Dimzukalnā, Iecavas n. (V. un E.Smislovi); 10-Mai, 3 TT Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers u.c.), 1 T uz vadiem pie Apšupes krustojuma, Dobeles n. (N.Zeidaks), 1 T noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
07-Mai, 1 T pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (G.Grandāns u.c.); 09-Mai, 1 dzied Osnīšos, Rēzeknes n.(J.Cīmiņš); 10-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 pie Valguma ezera, Engures n. (K.Millers, P.Palmer et al.), 1 dzied Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers); 1 T un 3 MM Jaunbērzes apkārtnē, Dobeles n. (N.Zeidaks); 11-Mai, 1 dzied Zalves kapos, Neretas n. (K.Funts), 2 dzied pie Krievpurva dīķiem, Aizputes n. (J.Jansons).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia are published: 25-Feb, >50 Bebrenes muižas parkā, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 13-Mar, 500-550 Jaunviļānu apkārtnē, Viļānu n. (I.Deņisovs).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
21-Feb, 1 L.B.T. graudu termināla apkārtnē, 1 migrācijā uz N pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (J.Jansons); 22-Feb, 1 Anneniekos, Dobeles n. (I.Brediks, P.Daknis); 23-Feb, 16 migrācijā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 dzied Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 24-Feb, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 23-Feb, 1 Putnu salā, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 08-Mar, 1 migrācijā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, A.Erts), <10 migrācijā Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 10 uz labības lauka Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere), 8 uz N 2h laikā Valmierā, 24 pa vienam vai daži putni kopā lokāli un dzied vai pārlido Burtnieku ez. apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
11-Mar, 1 dzied Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons), 1 dzied Skrundas apkārtnē, Skrundas n. (J.Jansons); 12-Mar, 1 pie Pūres, Tukuma n. (K.Millers), 1 Mundigciemā, Talsu n., 1 Nevejā, 1 Vīdalē, Dundagas n. (M.Tīrums). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Mar, vairāki dzied Murmastienes un Barkavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns u.c.).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
17-Apr, 6 migrācijā uz N pie Užavas grīvas, Ventspils n. (R.Rekmanis).X Slēgts/Closed 05-Jun
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
02-Mai, 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis); 06-Mai, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers); 09-Mai, 2 Iecavas karjeros, Iecavas n. (E. un V. Smislovi); 10-Mai, 10 Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis u.c.).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
12-Apr, 1 naksņo garāžā Ciemupē, Ogres n. (A.Ozola); 13-Apr, 2 pie Zirgu salas virs Liepajas ezera, Liepāja (M.Jaunzemis); 15-Apr, 1 virs Beibežu dīķiem, Vecumnieku n. (E.Laucis); 17-Apr, 3 virs Kvāpānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (I.Brediks, K.Funts u.c.).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
20-Apr, 3 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Funts, D.Boiko); 25-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula); 26-Apr, 1 Papē, Rucavas n. (V. & E.Smislovi); 29-Apr, 1 virs Beibežu ūdenskrātuves, Vecumnieku n. (E.Laucis), 3 Stāmerienas apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
05-Apr1 T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 11-Apr, >5 Upesciema dīķos, Garkalnes n. (V. un E.Smislovi); 14-Apr, 1 pie Aiviekstes slūžām Lubāna ezerā, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers); 15-Apr, 1 pie Beibežu dīķiem, Vecumnieku n. (E.Laucis).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
25-Apr, vismaz 3 dzied Rēķu purva apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko); 26-Apr, >2 dzied Kolkā, Dundagas n. (M.Koivula, I.Grīnerte), 1 Pētermuižā, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 dzied Dorupē, Nīcas n. (R.Rekmanis), 1 dzied Ezerkrastā, Liepāja (R.Rekmanis), 2 dzied Durbes apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis), 3 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
02-Apr1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 05-Apr, Locikos, Daugavpils n. (N.Zeidaks); 06-Apr, 1 dzied pie Dumpju kapiem, Saldus n. (J.Jansons); 11-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 12-Apr, 1 dzied Bauskā (E.Laucis), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
19-Apr, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 25-Apr, 1 dzied Īdeņas apkārtnē, Rēzeknes n. (M.Strazds), 1 dzied Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 26-Apr, >2 dzied Kolkā, Dundagas n. (M.Koivula, I.Grīnerte), 1 dzied Ķengaragā, Rīga (A.Platais), 1 dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko), 2 Pētermuižā, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 dzied Priekules apkārtnē, Priekules n. (R.Rekmanis), 1 dzied Reiņu mežā, Nīcas n. (R.Rekmanis), 6 dzied Līgutu parkā, Durbes n. (R.Rekmanis), 4 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
04-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Viesalgciemā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 14-Mai, 1 dzied Bastejkalnā, Rīga (A.Klepers); 17-Mai, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 22-Mai, 3 TT dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. (K.Funts).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
09-Mai, 1 dzied Saulkalnē, Salaspils n. (R.Lebuss), 1 dzied Baložos, Ķekavas n. (M.Kilups), 1 dzied Zeltiņos, Gulbenes n. (S.Laime); 10-Mai, 1 dzied pie Valguma ezera, Engures n. (K.Millers), 1 dzied Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers), 1 dzied Imantā, Rīga (G.Graubics).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
26-Apr1 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Mārdega, I.Bojāre), 7 dzied Liepājas ezera A krastā, posmā Vīzaiņu pļavas - Dorupe, Nīcas n. (R.Rekmanis); 30-Apr, 1 dzied Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 01-Mai, 1 dzied Burtnieka ezera E malas niedrājā, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
26-Apr1 dzied Liepājas ezera A krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 03-Mai, 2 dzied Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (G.Graubics); 04-Mai, 1 dzied Skultes karjera niedrājā, Mārupes n. (S.Laime). 06-Mai, 1 dzied Melnragu rīklē, Tukuma n. (P.Palmer u.c.).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
15-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 17-Mai, 1 dzied Lubāna S dambja apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns u.c.); 21-Mai, vairāki dzied Jaunannas apkārtnē, Alūksnes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
12-Mai, 1 dzied Lucavsalā, Rīga (E.Haberkorns); 13-Mai, 2 dzied Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 16-Mai, 1 dzied Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
26-Apr, 1 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Mārdega, I.Bojāre); 27-Apr, 1 dzied Praviņu apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons), 1 dzied Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts); 01-Mai, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
30-Apr, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 02-Mai, 1 dzied pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 03-Mai, 1 dzied Vārtājas pilskalna apkārtnē, Priekules n. (J.Jansons), 1 dzied Kujas dabas parkā, Madonas n. (A.Platais).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
05-Mai, 1 dzied "Rūķos", Salaspils n. (N.Zeidaks); 07-Mai, 1 novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (K.Millers); 09-Mai, 1 dzied Lindes muižas parkā, Ķeguma n. (A.Platais); 12-Mai, 1 dzied, 1 noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
18-Apr, 1 dzied Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 22-Apr, 2 dzied Engures ezera niedrājā, Engures n. (I.Deņisovs); 24-Apr, 1 dzied Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds), 1 dzied Pūrciema vigā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
24-Apr, 1 T pie Juglas kanāla, Rīga (I.Deņisovs); 25-Apr, 1 dzied Lucavsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 T dzied Šķibē, Dobeles n., 2 TT dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais), 1 dzied Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 26-Apr, >3TT un>2 MM Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte, M.Koivula, K.Millers), 1 Pētermuižā, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 T Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko), 4 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
06-Mai, 1 T Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe); 09-Mai, 1 novērots vizuāli Kuldīgā (R.Rekmanis), 2 dzied un novēroti vizuāli Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 10-Mai, 1 dzied Imantā, Rīga (G.Graubics).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
08-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Krēmeros, Rīga (V. & E.Smislovi); 15-Mai, 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus); 19-Mai, 2 (T un M) Lucavsalā, Rīga (E.Haberkorns); 20-Mai, 1 dzied Ļubasta ezera apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 21-Mai, 1 dzied Jaunannas apkārtnē, Alūksnes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns, E.Kantāns), 1 T Rumbulā, Rīga (U.Piterāns).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
30-Apr, 2 dzied un 2 novēroti vizuāli Zirgu salā, Liepāja (M.Jaunzemis); 02-Mai, 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 03-Mai, 1 dzied Kuldīgā (R.Rekmanis), 1 dzied pie Vecventavas ezera, Ventspils n. (R.Rekmanis), 1 dzied pie Kaņiera ezera, Engures n. (M.Riherts).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
17-Apr, 1 dzied Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs); 20-Apr, 1 dzied Ozolmuižas parkā, Alojas n. (A.Meinards); 24-Apr, 1 Tomē, Ķeguma n. (M.Tīrums); 26-Apr, 1 dzied Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
07-Mai, 1 novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe); 16-Mai, 1 Jaungulbenes pils parkā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 Lubāna ezera S torņa apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 21-Mai, >10 Valguma ezera apkārtnē, Engures n. (K.Millers u.c.).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
24-Apr, 1 T īslaicīgi Maskavas ielā, Rīga (M.Tīrums), 1 M Daugavpilī (R.Rekmanis); 25-Apr, 1 T Vangažos, Inčukalna n. (D.Elferts); >3 TT Kolkā, Dundagas n. (M.Koivula, K.Millers, I.Grīnerte), 2 TT dzied Rēķu purva apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 1 T dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 T dzied Lucavsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 T Ogrē (V.Roze), 1 T Šķibē, Dobeles n. (A.Platais), 1 T dzied Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 Mežaparkā, Rīga (G.Graubics), 1 T dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 26-Apr, 1 T dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (I.Deņisovs).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
07-Mai, 1 M novērota vizuāli Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe); 08-Mai, 1 T 2cy novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer); 10-Mai, 3 TT dzied dažādās vietās Jaunbērzes apkārtnē, Dobeles n. (N.Zeidaks).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
25-Apr, 1 dzied Lucavsalā, Rīga (I.Deņisovs); 01-Mai, 1 dzied Milzkalnē, Engures n. (S.Rabkevičs), 1 dzied pie Oktes pienotavas, Talsu n. (N.Zeidaks), 1 dzied Viļakā (A.Korņejeva), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 02-Mai, 1 dzied Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds, I.Mārdega), 1 dzied Užavas lejteces laukos, Ventspils n., 1 dzied pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
17-Apr, 1 M Kraujas ielā, Daugavpils (A.Erts); 18-Apr, 4 TT (L. s. cyanecula) Šuņezera apkārtnē, 1 T (L. s. cyanecula) Cietokšņa ielā, Daugavpils (A.Erts); 23-Apr, 1 T dzied Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rezeknes n. (M.Strazds), 1 T dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X Turpmāk tiek publicēti tikai ziemeļu zilrīklītes (L. s. svecica)/Next records L. s. svecica only; 09-Mai, 1 T Kolkas ostas kāpu krūmājā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers u.c.). 10-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
17-Mar, 1 Ādažos laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 21-Mar, 1 Rencēnu ielā, Stopiņu n. (M.Riherts); 26-Mar, 1 T Liepājā (I.Mednis), 1 M Papē, Rucavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 28-Mar, 1 dzied Cīruļu apkārtnē, Ropažu n. (T.Kohs, E.Spridzāne); 1 T Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
23-Apr, 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 24-Apr, 1 dzied Valmierā (A.Klepers), 1 dzied Bauskā (E.Laucis); 25-Apr, 1 T Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, M.Koivula, I.Grīnerte); 26-Apr, >3 TT "Ūšu" pļavā Kolā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula), 1 dzied Vecumniekos, Vecumnieku n. (K.Funts), 1 T Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Liepājā (R.Rekmanis), 1 dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (I.Deņisovs).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
12-Apr, 1 T Zirņu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 TT Priekuļu ielā, 2 (T un M) E. Treimaņa-Zvārguļa ielā, Cēsis (S.Laime), 1 M Dubnā, Daugavpils novads (N.Zeidaks), 1 T uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (A.Klepers), 3 (T un MM) Grīnvaltu apkārtnē, Nīcas n. (A.Klepers); 16-Apr, 1 T Slampes laukos, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
25-Apr2 pie Lielās Juglas, Ropažu n. (A.Klevinskis); 26-Apr, >25 Kolkā, >20 Vidalē, Dundagas n., 3 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (M.Koivula, I.Grīnerte, K.Millers), 2 Valles apkārtnē, Vecumnieku n., 1 Gāguļu apkārtnē Ķeguma n. (M.Kilups), 17 Liepājas ezera A krastā, posmā Vīzaiņu pļavas - Dorupe, Nīcas n. (R.Rekmanis), 1 Virgā, Priekules n. (R.Rekmanis), 3 Durbes apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis), T un M Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
16-Apr, 1 T Kuldīgā (R.Rekmanis); 25-Apr, 4 + 1 (t. sk. 3 TT) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula); 26-Apr, >50 Dundagas, Ventspils n., t.sk. >10 Kolkā, >32 Vidales apkārtnē, >6 Vārves apkartnē, >4 Užavas laukos (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 28-Mar, > 60 salidojuši uz nakšņošanu krūmājā pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 29-Mar, 5 pārlido Dārziņos, Rīga (E.Laucis)01-Apr, > 10 migrācijā un vairāki dziedoši Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 19-Mar, 5 vienā barā migrācijā Ogrē (V.Roze); 25-Mar, 1 dzied Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 28-Mar, 1 dzied Bebru pagastā, Kokneses n. (A.Platais), 1 lokāli Rāmniekos, Priekuļu n., 2 pārlido Apes apkārtnē, Apes n. (A.Klepers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 09-Mar, 2 migrācijā uz SW Buļļusalā, Rīga (G.Graubics), 3 kopā ar pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) un majas strazdiem (Sturnus vulgaris) uz arumu lauka pie Grīnvaltiem, Nīcas n. (K.Millers); 10-Mar, 2 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 3 uz SW Buivas apkaimē, Alojas n. (A.Meinards); 13-Mar, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns u.c.); 21-Mar, 1 ceļmalā pie Ģīmjiem, Krimuldas n. (A.Klepers); 22-Mar, 4 barojas Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 09-Mar, 3 pie Siladzirnavām, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 44 kokos un uz lauka pie Vecates, Burtnieku n. (A.Klepers); 10-Mar, 14 Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), vairākās vietās Vecpiebalgas un Inešu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (G.Grandāns).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
15-Mar, 1 (saucieni un vēlāk vizuāli) Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 vizuāli Garkalnē, Garkalnes n. (V.Vintulis); 19-Mar, 1 Ogrē (V.Roze); 29-Mar, 1 Dārziņos, Rīga (E.Laucis); 04-Apr, 3 migrācijā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
11-Apr, 2 Zvidzes kanāla putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (A.Platais); 17-Apr, 2 (T un M) Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks); 18-Apr, 3 uz N Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 22-Apr, 2 pie Lādzēnu dīķiem, Vecumnieku n. (E.Laucis); 24-Apr, 1 T Straupciemā, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
27-Apr, 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis); 30-Apr, 2 TT uz S Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 03-Mai, 1 ad T un 1 2cy T Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Laucis); 08-Mai, 1 T Mērsraga liedagā, Mērsrags (E.Laucis); 09-Mai, 1 M migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (P.Palmer u.c.), 1 T migrācijā Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
18-Apr, 1 T Siguldas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 30-Apr, 1 M Vaives dzirnavās, Priekuļu n. (S.Laime); 03-Mai, 1 Ieriķos pie tilta pāri Grūbes upītei, 1 T Amatas upē pie Lustūža, Amatas n. (E.Haberkorns).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
18-Mar, 1 Mangaļsalas jūrmalā, Rīga (I.Deņisovs); 19-Mar, 1 migrācijā uz N Līzesmuižā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis), 1 Pāvilostas jūrmalā, Pāvilosta (U.Kolonovs); 20-Mar, 2 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (M.Strazds); 23-Mar, 1 Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 25-Mar, 2 Liepājas ezera E krastā, (I.Grīnerte, K.Millers); 26-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Sventes ezerā uz ledus, Daugavpils n. (A.Erts), 1 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
04-Mai, 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 06-Mai, 1 dzied Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (G.Grandāns u.c.).; 07-Mai, 1 Tukumā (V.Ādamsons).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
19-Mar, 1 migrācijā uz N Līzesmuižā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 25-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, E. Haberkorns), >30 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 1 dzied Dvietē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 26-Mar, 2 migrācijā Valmieras apkārtnē, Burtnieku n. (G.Grandāns), >30 Papē pie "Dabas mājas", Rucavas n., >20 Papes ezera N galā, Nīcas n., >200 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
19-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 22-Apr, 1 dzied Ķemeros, Jūrmala, 1 dzied Kaņiera ezera W krastā, Engures n. (K.Funts, I.Brediks), 1 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 24-Apr, 1 Tomē, Ķeguma n. (M.Tīrums).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
06-Mai, 1  migrācijā Pekraga apkārtnē, Mērsrags (P.Palmer u.c.); 12-Mai, >5  lokāli Mērsraga liedagā, Mērsrags (E.Laucis); 16-Mai, >1  Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers, I.Grīnerte); 23-Mai, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
19-Apr, 2 lokāli Lauteru jūrmalā, 2 pie Reisa niedrāja, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 13-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 05-Jun
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
21-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X Slēgts/Closed 05-Jun
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
25-Apr, 2 TT intensīvi dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); <30-Apr, 1 T dzied un novērots vizuāli Liepasmuižā, Priekuļu n. (S.Laime); 03-Mai, 2 TT dzied Zūru apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis); 07-Mai, 1 T Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, C.Kehoe).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
09-Mar, >6 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 12-Mar, >5 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers), 3 TT Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 1 vokalizē Burtnieka ez. E malā, Burtnieku n. (A.Klepers); 18-Mar, 1 vokalizē Lubāna ezerā pie Zvidzes torņa, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
10-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe); 11-Mai, 1 Rendas apkārtnē, Kuldīgas n. (J.Jansons) ; 13-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 14-Mai, 3 TT dzied Lubāna ezera apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 15-Mai, >5 Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte, C.Kehoe, K.Millers), 1 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
29-Mar, 1 uz S Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 18-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, E.Laucis); 19-Apr, 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 20-Apr, 1 dzied "Rūķos", Salaspils n. (N.Zeidaks).X