Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2017. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2017. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.


22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.

First records of spring migrants 2017

In this section the first migrating bird records of 2017 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.


Papildināts / Last update
08.06.2017. plkst. / at 06:57:06
Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
24-Feb, ~500 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis); 01-Mar, 12 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 02-Mar, 8000 - 10000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), ~2000 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 7 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (K.Funts); 14-Mar, ~10 Ļaudonā, Madonas n. (D.Vasiļevska); 15-Mar, ~40 migrācijā Mētrienas pagastā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); ~400 migrācijā Atašienē, Krustpils n. (D. un D.Vasiļevski); ~50 Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas n. (D. un D.Vasiļevski).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
17-Feb, ~40 jauktā 70 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 02-Mar, >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), >3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 04-Mar, >25 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 19-Mar, >25 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
17-Feb, ~10 jauktā 70 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 28-Feb, 35 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 04-Mar, >800 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Mar, ~70 migrācijā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 15-Mar, lielākā daļa no jaukta 13 īp. Anser sp. zosu bara, Jaungulbene, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), ~70 migrācijā Blomes apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns); 18-Mar, 6 un 17 migrācijā uz NE, Rāmnieki, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
15-Mar, 1 ap 4000 Anser sp. zosu barā pie Klīvēm, Babītes n. (D.Boiko). 25-Mar, 1 ap 7500 Anser sp. zosu barā pie Rīgas apvedceļa Medema purva apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 27-Mar, 1 ap 2500 Anser sp. zosu barā Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 1 Ūdrupes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 28-Mar, 1 Zūru apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
01-Mar, 2 kopā ar 12 Anser sp. uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 02-Mar, 3 pie "Lišķiem", Durbes n., >12 pie "Aplociņiem", Grobiņas n., >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 50 - 80 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Mar, 110 migrācijā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 15-Mar, 2 jauktā Anser sp. zosu barā, Jaungulbene, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 16-Mar, >10 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 18-Mar, vairākas migrācijā uz NE, Rāmnieki, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Meža zoss
(Anser anser)
16-Feb, 1 Brušvītos, 1 Papes ezerā pie Tuklera kanāla, 5 uz N Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 17-Feb, ~20 jauktā 70 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 01-Mar, 1 barojas Degumnieku laukos pie "Pauriem", Madonas n. (D.Vasiļevskis); 02-Mar, 12 pie "Lišķiem", Durbes n., 40 pie "Aplociņiem", Grobiņas n.; 2 pie Klīvēm, Babītes n. (M.Tīrums). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Mar, 27 Rēzeknes upē, Īdeņā, Rēzeknes n. (D.Taukuls, D. un D.Vasiļevski); 7 migrācijā uz E Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
14-Apr,  1 Degumnieku laukos Anser sp. zosu barā, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 02-Jun,  11 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), 1 Rojas ostā, Roja (R.Rekmanis).X
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
13-Mar, 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis); 17-Mar, 3 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 23 Papes ezerā, Rucavas n. (R.Rekmanis); 19-Mar, 5 Babītes ezera E daļā, Babītes n. (E. un V.Smislovi); 20-Mar, 10 Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Mar, 2 kopā ar ~500 baltpieres zosīm (A.albifrons) uz laukiem pie Meirānu kanāla, Barkavas pag., Madonas n. (D. un D.Vasiļevski); 30-Mar, ~50 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
04-Mar, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte); 12-Mar, 3 Zūru apkārtnē, Ventspils n. (M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus); 13-Mar, 6 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 1 uz N Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis) 19-Mar, 1 Babītes ezera E daļā, Babītes n. (E. un V.Smislovi).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
02-Mar, 3 pie "Lišķiem", Durbes n., 2 pie "Aplociņiem", Grobiņas n., >10 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 04-Mar, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte); 11-Mar, balsis tumsā Sātiņu dīķos, Saldus n. (J.Jansons, A.Mankus); 12-Mar, 4 Užavas laukos, Ventspils n. (J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus), 3 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 20-Mar, 2 ad kopā ar 6 ziemeļu gulbjiem (C.cygnus) Braslas ūdenskrātuvē, Pārgaujas n. (A.Klepers); 24-Mar, ~15 Atašienes pag., Krustpils n. (D. un D.Vasiļevski).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
20-Feb, 10 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 22-Feb, 4 lidojumā virs Veides meža, Brocēnu n. (A.Mankus), 3 pārlido Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 23-Feb, 17 Gudenieku apkārtnē, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 24-Feb, 4 Dunduru pļavās, Tukuma n. (E. & V.Smislovi); 25-Feb, 10 Krievlaukos, 6 Piltenes apkārtnē, 14 migrācijā uz NW pie Zlēkām, visi Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 03-Mar, 2 uz NE Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 5 bari lidojumā gar Aivieksti Lubāna virzienā, Ļaudona, Madonas n. (A.Avotiņš sen.); 07-Mar, 10 Lubāna ezerā pie Aiviekstes slūžām, Madonas/Rēzeknes n., 22 uzskaitīti vecajā Maltā no Nagļu krustojuma līdz Lubāna ezera dambim, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
22-Feb, 3 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (V.Ādamsons); 25-Feb, 1 migrācijā uz N Užavas grīvā, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers); 01-Mar, 2 Mērsraga jūŗmalā (U.Rēvalds); 03-Mar, 2TT Daugavas grīvā, Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 04-Mar, 8 (1M; 7TT) Engures ostā, Engures n., >50 Bērzciemā, Engures n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 05-Mar, >20 Mērsragā, Mērsraga n. (I.Brediks).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
14-Mar, 4 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers); 16-Mar,  4 uz N Papē, Rucavas n.(R.Rekmanis); 9 Liepājas ezerā pie Golodova dambja putnu torņa, Liepāja (S.Laime); 18-Mar, 2TT un 1M Kaņiera ezerā, Engures n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, E. un V.Smislovi); 3 pāri Gātē, Babītes n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, E. un V.Smislovi); 26-Mar, >15 Liepājas ezerā Putnu kalvas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 30-Mar, 8 (4 pāri) Sātiņu zivju dīķos IV Lieknā, Saldus n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
04-Mar, 4 Bērzciemā, Engures n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 09-Mar, 5 TT & 3 MM Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Deņisovs); 11-Mar, 17 uz N pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (R.Rekmanis); pāris Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. un V.Smislovi, R.Matrozis, A.Kuročkins); 14-Mar, ~200 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 15-Mar, >40 migrācijā virs jūras Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 1538 uzskaitītas migrācijā uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Mar, 7 Lubāna ezerā, Madonas n. (D.Taukuls, D. Vasiļevskis); 26-Mar, 3 TT un 3 MM uz applūduša lauka Stāmerienas pag., Gulbenes n. (B.Pušpure); 01-Apr, balsis naktī migrācijā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 02-Apr, migrantu balsis naktī vairākās vietās Gulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Platknābis
(Anas clypeata)
26-Mar, >6 (3TT un 3MM) Liepājas ezerā Putnu kalvas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 31-Mar, 2 TT un 1 M Iecavas karjerā, Iecavas n. (E. un V.Smislovi); 8 Engures ezerā, Engures n. (R.Rekmanis); 01-Apr, 3 uz NE Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, A.Dekants). X
Garkaklis
(Anas acuta)
28-Feb,  4TT un 5MM Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs); 02-Mar, 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 14-Mar, 7 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 15-Mar, 17 uzskaitīti migrācijā uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Apr, 10 TT & 6 MM uz applūduša arumu lauka Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
16-Mar, 3TT un 1M uz N Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 1 T Liepājas ezerā pie Golodova dambja putnu torņa (S.Laime); 18-Mar, 3TT un 1M Laveros, Carnikavas n. (K.Bernāns); 25-Mar, 2 (T & M) Tāšu ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 26-Mar, >10 Liepājas ezerā Putnu kalvas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Apr, >10 Lubāna ezrā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers), >30 Īdeņas zivju dīķos (K.Millers, G.Grandāns).X
Krīklis
(Anas crecca)
02-Mar, 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 04-Mar, migrantu balsis tumsā virs Grīvaišu meža, Saldus n. (M.Jaunzemis); 09-Mar, 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Deņisovs); 11-Mar, 30 Papes kanālā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons, M.Pupiņš); ~10 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. un V.Smislovi, R.Matrozis, A.Kuročkins); 14-Mar, 22 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 15-Mar, 4TT un 3MM migrācijā virs jūras Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 300 migrācija uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 30-Mar, 20 Virānes apkārtnē, Cesvaines n. (G.Grandāns); 01-Apr, balsis naktī migrācijā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 02-Apr, migrantu balsis naktī Gulbenes novadā, 5 lokāli Stāķu apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
02-Mar, >40 Liepājas ezerā iepretim Ezerkrastam, Liepāja (K.Millers); 04-Mar, 17 Engures ezera N galā, Mērsraga n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 11-Mar, 14 pārlido Babītes ezera S daļā, Babītes n. (E. un V.Smislovi, R.Matrozis, A.Kuročkins); 19-Mar, 9TT Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 28-Mar, 30 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Largest numbers and records from inland: 02-Mar, ~800 Liepājas ezerā iepretim Ezerkrastam, Liepāja (K.Millers), 35 TT Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs); 05-Mar, 35 Engures ezera N galā, Mērsraga n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 18-Mar, ~4500 Babītes ezera W daļā / Gātes rajonā, Babītes n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, E. un V.Smislovi). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 19-Mar, ~ 20 Lubāna ezerā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 28-Mar, 30 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
16-Mar, 1 T uz N Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 35 uz NE Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, M.Rozenfelde); 02-Apr, 2 TT un 4 MM uz NE Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
28-Mai, migrējoša putna saucieni Ventspilī (G.Grandāns); 30-Mai, 1 vokalizē Sērenes pagastā, Jaunjelgavas n. (N.Zeidaks); 04-Jun, 1 vokalizē Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns); 07-Jun, 2 vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
31-Mar, 1 lokāli Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, M.Rozenfelde); 06-Apr, 1 lokāli jūrā Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis); 23-Apr, 2 lokāli jūrā, Nida, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
15-Mar, 1 migrācijā uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 50 uz N Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 19-Mar, 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (U.Piterāns); 25-Mar, 3 Rūķu dīķī, Aizputes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 26-Mar, 6 (3 pāri) Durbes ezerā, Durbes n. (R.Rekmanis); 30-Mar, 3 Sātiņu zivju dīķos Grebūtniekā, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
15-Apr, 1 lokāli jūrā pie Jūrmalciema, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 18-Apr, 2 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
27-Mar, 1 uz NE pie Sējas, Sējas n. (I.Mārdega); 30-Mar, 1 šķērsojis E Latviju (http://birdmap.5dvision.ee/); 04-Apr, 1 šķērsojis C Latviju (http://birdmap.5dvision.ee/); 08-Apr, 1 Nīcas lauku apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
12-Mar, 1 Pastendē, Talsu n. (A.Bajārs); 14-Mar, 1 lidojumā virs Ventspils (M.Strazds), 1 Līčupēs, Iecavas n. (S.Potaša), 1 Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas n. (I.Prindule), 5 Pušas pagastā, Rēzeknes n. (A.Litauniece); 15-Mar, 1 Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 1 Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (I.Birze); 16-Mar, 1 Viļakā, Viļakas n. (V.Bukšs).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 04-Mar, 1 virs Daugavas Daugavpilī (A.Erts); 08-Mar, 4 Annenieku ūdenskrātuvē, Dobeles n. (V.Roze); 15-Mar, ~40 Rēzeknes upē, Gaigalavas pag., Rēzeknes n. (D. & D.Vasiļevski); 16-Mar, 14 Īdeņā, Rēzeknes n. (D.Taukuls).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
11-Mar, 1 vokalizē Papes ezerā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons, M.Pupiņš); 18-Mar, >2 Kaņiera ezerā, Engures n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, E. un V.Smislovi); >2 Gātē / Babītes ezerā, Babītes n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, E. un V.Smislovi); 1 Engures ezerā, Engures / Mērsraga n. (V.Jaunzemis u.c.); 20-Mar, 1 vokalizē Liepājas ezerā uz S no Pērkones kanāla, Nīcas n. (D.Krīgens). X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
12-Mai, 2 TT Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
04-Mar, 2 Bērzciemā, Engures n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 10-Mar, 2 Liepājas ezerā pie Pērkones kanāla, Liepāja (K.Millers); 14-Mar, 3 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 15-Mar, 2 Malmutes laukos, Varakļānu pag., Varakļānu n. (D. & D.Vasiļevski); 16-Mar, 3 Lielupes grīvā, Rīga / Jūrmala (E. un V.Smislovi); 2 Rēzeknes upē, Īdeņā, Rēzeknes n. (D.Taukuls).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
29-Mar, 1 uz NE gar Pededzes upi, Litenes pag., Gulbenes n. (B.Pušpure); 30-Mar, 1 Lubāna ezera S galā Veclisiņas apkārtnē, Madonas n. (I.Sauša); 04-Apr, 1 Usmas ezerā pie Moricsalas, Ventspils n. (H.Hofmanis); 08-Apr, 1 migrāciijā Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns, I.Brediks, E.Haberkorns), 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (U.Ļoļāns, U.Piterāns, G.Grandāns).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
13-Mai, 1 pie Rimzātu dīķiem, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 14-Mai, 1 migrācijā uz NE Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 1 Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 15-Mai, 1 migrācijā Ogrē, Ogres n. (V.Roze); < 10 migrācijā uz NE Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, U.Piterāns, R.Rekmanis u.c.).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
01-Apr, 1 Virgas apkārtnē, Priekules n. (J.Jansons); 05-Apr, 1 Talsos (H.Hofmanis); 10-Apr, 1 Durbes apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis); 22-Apr, 1 pie Rīgas apvedceļa, Salaspils n. (K.Bernāns, R.Bluķis).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
18-Apr, 1 Ikaunieku apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers); 26-Apr, 1 lokāli Demenes izgāztuves apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 migrācijā Arones apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts, G.Grandāns); 04-Mai, 1 uz N Stūru purva apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons). X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
15-Mar, 1 M virs Papes ezera, Rucavas n. (R.Rekmanis); 24-Mar, 1 T Lutriņu apkārtnē, Saldus n. (R.Rekmanis); 25-Mar, 1 M Tāšu ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 1 T Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 30-Mar, 3 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Grīnerte, K.Millers); 1 T Talsu apkārtnē, Talsu n. (R.Rekmanis). X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
04-Mar, 1 T migrācijā pie Līzesmuižas, Kuldīgas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 18-Mar, 1T Gāte, Babītes n. E. un V.Smislovi); 26-Mar, 1 migrācijā Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 migrācijā Kalvenes apkārtnē, Aizputes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 02-Apr, 1 T Klīvēs pie Babītes ezera, Babītes n. (M.Jaunzemis, A.Mankus). X
Stepes lija
(Circus macrourus)
05-Mai, 1 2cy migrācijā Vīdales apkārtnē, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 06-Mai, 1 2cy T Kolkā, Dundagas n. (K.Millers); 13-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks); 14-Mai, 1 migrācijā uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 15-Mai, 1 imm T migrācijā uz E Ogrē (V.Roze), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, R.Rekmanis), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
17-Apr, 1 ad T Sproģu apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 26-Apr, 1 2cy T Kaņiera ezera apkārtnē, Engures n. (K.Millers); 01-Mai, 1 ad T Kalnagala apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, M. & J.Lewis); 02-Mai, 1 M pārlido Nīcgales pagastā, Daugavpils n. (A.Erts).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
26-Mar, 1 Stūru purva apkārtnē, Brocēnu n. (J.Jansons); 1 Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 06-Apr, 1 uz E no Daugavpils, Daugavpils n. (http://birdmap.5dvision.ee); 07-Apr, 1 Rīdzenes apkārtnē, Cēsu n. (S.Laime); 08-Apr, 1 Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis, Jagmina L.), 1 Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.), 1 kokā šosejas malā Klīvu apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
16-Mar, 1M uz N Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 24-Mar, 1 Rolavas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 25-Mar, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 31-Mar, 1 T Priekuļu apkārtnē, Priekuļu n. (M.Grandāne); 01-Apr, 1 T Biksējā, Blomes pag., Smiltenes n. (M.Tīrums). X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
14-Mai, 1 ad M Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis); 15-Mai, 1 T Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis, G.Grandāns); 19-Mai, 1 T pārlido Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķus, Rēzeknes n. (I.Deņisovs); 21-Mai, 1 T pie Zvīguļiem, Jelgavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns), 1 2cy pie Lubāna ezera S dambja putnu torņa, Madonas n. (I.Brediks u.c.).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
30-Apr, 1 meža izcirtumā Strenču n. (K.Millers, M.Lewis); 01-Mai, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 03-Mai, 1 Kriškalnu apkārtnē, Pļaviņu n. (K.Millers); 04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
26-Mar, 1 ad Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 07-Apr, 1 Kraukļu apkārtnē, Durbes n. (K.Millers); 08-Apr, 1 ad Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 18-Apr, 1 ad Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Grieze
(Crex crex)
06-Mai, 1 Liepājas ezera S krastā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 14-Mai, 1 pie Vagulāniem, Kalna pag., Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 vokalizē Pļaviņu apkārtnē, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 18-Mai, 1 īslaicīgi vokalizē Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 2 vokalizē Kleistu apkārtnē, Rīga (K.Millers); 1 noķerta gredzenošanai Veides meža apkārtnē, Saldus n. (V.Jaunzemis).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
29-Mar, 1 vokalizē Grandānos, Atašienes pag., Krustpils n. (D. un D.Vasiļevski); 30-Mar, 1 Mērsraga niedrājā, Mērsraga n. (R.Rekmanis); 02-Apr, 1 vokalizē Tīro grāvja masīvā, Gulbenes n. (G.Grandāns), 2 vokalizē Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (G.Graubics), 1 vokalizē Rojas ostas niedrājā, Roja (R.Rekmanis u.c.); 05-Apr, 4 vokalizē Krēmeros, Rīga (E. & V.Smislovi).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
23-Apr, 1 vokalziē Engures ezerā pie Dzedru laivu bāzes, Talsu/Mērsraga n. (N.Kukārs, V.Jaunzemis); 28-Apr, 1 vokalziē Mērsraga putnu torņa pļavā, Mērsrags (K.Millers, M.Lewis); 29-Apr, 1 vokalizē Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
24-Apr, 1 Ķīšezera "Pils kaktā", Rīga (P.Daknis); 26-Apr, 2 Tosmares ezerā, Liepāja (R.Rekmanis, I.Ozola); 01-Mai,  >5 Kvāpānu dīķos, >5 Īdeņas zivju dīķos, Rēzknes n., (K.Millers).X
Dzērve
(Grus grus)
21-Feb, 2 lidojumā uz N Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 24-Feb, 1 uz kukurūzas lauka Sikšņu apkārtnē, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 1 Smārdes apkārtnē, Engures n. (E. & V.Smislovi); 27-Feb, 2 Jaunmuižā, Skrundas n. (V.Farnasts), >2 dzirdētas sasaucamies Annenieku pagastā, Dobeles n. (B.Laijere); 28-Feb, 1 lidojumā Pienavas laukos, Tukuma n. (M.Jaunzemis); 2 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 2 pārlido virs Patmaļiem Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Kārkliņš); 01-Mar, dzirdētas balsis Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (A.Ezerniece). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 04-Mar, 1 lidojumā virs Daugavpils (A.Erts); 09-Mar, 1 pie Vidzemes šosejas Virešu pagastā, Apes n. (L.Ceļmillere).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
17-Feb, 6 Nīcas laukos, Nīcas n., >12 uz lauka pie Rīgas - Liepājas šosejas, starp Liepāju un Grobiņu, Grobiņas n. (K.Millers); 21-Feb, 9 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 24-Feb, 12 Sikšņu apkārtnē pārlido ceļu Sikšņi - Šuķene, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 8 Dunduru pļavās, 11 Lancenieku apkārtnē, Tukuma n. (E. & V.Smislovi); 25-Feb, 36 + >80 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 28-Feb, 12 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 02-Mar, 1 Daugavpilī (A.Erts); 08-Mar, 2 uz NW Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 09-Mar, 1 pie Patmaļiem Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Kārkliņš).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
07-Mai, 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 14-Mai, 6 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks u.c.); 24-Mai, 1 Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
02-Mar, >20 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 04-Mar, 18 uz Ezeres lidlauka, Saldus n. (M.Jaunzemis); 12-Mar, ~10 Užavas laukos, Ventspils n. (M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus); 19-Mar, līdz 10 Dunikas purvā, Rucavas n. (R.Rekmanis). X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
10-Mar, 1 Užavas augšteces pļavās, Alsungas n. (R.Rekmanis); 12-Mar, 2 Ventspils pludmalē, Ventspils (M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus); 2 pie Papes mola Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons, M.Pupiņš); 2 Kolkasragā, Dundagas n. (I. un J.Priednieki); 13-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis); 14-Mar, 1 uz S pie dzelzbetona steķiem Kolkā, Dundagas n. (M.Ieviņš); 25-Mar, 11 Nīcas laukos, 2 pie Bernātu poldera, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
02-Apr, 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (G.Graubics); 05-Apr, 1 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (S.Laime); 09-Apr, 1Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (I.Mārdega); 13-Apr, 3 Doles salas zivju dīķos, Salaspils n. (U.Piterāns); 1 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (S.Laime). X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
16-Mar, 1 uz N Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (G.Graubics); 31-Mar, 9 uz NE Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, M.Rozenfelde); 4 Engures ezerā, Engures n. (R.Rekmanis); 01-Apr, 1 Lapmežciemā, Engures n.; 4 Mērsragā, Mērsraga n. (I.Brediks); 10 uz sēres Lielupes grīvā, Jūrmala (U.Piterāns). X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
07-Apr, 3 migrācijā uz NW Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, U.Ļoļāns); 09-Apr, 4 migrācijā uz N pie Karostas S fortiem, Liepāja (R.Rekmanis); 28-Apr, 2 Kuivužu liedagā, Salacgrīvas n. (I.Brediks).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
 02-Apr, 1 pārlido Ozoliņos, Atašienes pag., Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski); 14-Apr, 1 virs Gaujas, Cēsīs, Cēsu n. (S.Laime); 15-Apr, 1 Gaujā uz sēres Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 2 Kazdangā, Aizputes n. (R.Rekmanis); 16-Apr, 1 Kujas upē, Madonas n. (A.Platais); 18-Apr, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
25-Mar, 1 pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (V.Jaunzemis); 26-Mar, 3 Stūru purva apkārtnē, Brocēnu n. (J.Jansons); 1 Engures ezera apkārtnē pie Jurģupes, Tukuma n. (V.Jaunzemis, I.Čakare, N.Kukārs); 1 Vertežu mežā pie Līkupes, Saldus n. (M.Jaunzemis); 27-Mar, 1 pie Krastiem, Neretas n. (M.Strazds); 28-Mar, 1 pie Vagulāniem, Kalna pag., Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
23-Apr,  1 Tērpju apkārtnē pie vācu karavīru kapiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 2 Arones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts, G.Grandāns); 28-Apr, 3 Durbes ezera apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis); 01-Mai, 4 Lūzas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, M. & J.Lewis).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
13-Apr, 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (S.Laime), 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Bojāre, I.Mārdega); 14-Apr, 1 pie Zorģiem, Iecavas n. (M.Kilups); 15-Apr, 1 Ezerkrastā, Liepāja (I.Brediks, P.Daknis), 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 18-Apr, 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 19-Apr, 2 lokāli Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
18-Apr, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers); 19-Apr, 1 migrācijā virs Orensīšu - Drabāku zivju dīķiem (K.Millers, G.Grandāns), 1 lokāli Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers); 05-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
18-Apr, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 19-Apr, 1 lokāli Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers); 21-Apr, balsis migrācijā vēlu vakarā Krastos, Neretas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 26-Apr, 3 lauku applūdumā Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
26-Mar, 5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 31-Mar, 1 Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, M.Rozenfelde); 1 Engures ezerā, Engures n. (R.Rekmanis); 01-Apr, 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. un V.Smislovi); 3 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (S.Laime).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
06-Apr, 5 uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis); 08-Apr, 11 uz N Baidzeles apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis u.c.); 14-Apr, >10 kopā ar ~300 kuitalām (Numenius arquata) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis); 16-Apr, 1 migrācijā virs Baltmuižas, Ilūkstes n. (N.Zeidaks). X
Kuitala
(Numenius arquata)
17-Mar, 3 uz S Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 4 uz NE Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, M.Rozenfelde); 02-Apr, migrējošu putnu balsis naktī Gulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 06-Apr, 90 uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
08-Apr, vismaz 11 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 09-Apr, 1 uz N kopā ar kuitalām (Numenius arquata) Ainažos, Salacgrīvas n. (I.Mārdega); 14-Apr, 1 Užavas laukos, Ventspils n. (A.Mankus); 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis); 18-Apr, >30 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rezeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
30-Apr, 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Klepers); 18-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 20-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsraga n. (G.Grandāns u.c.).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
06-Jun, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (G.Grandāns).X
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
22-Mai, 1 Pekragā, Mērsraga n. (G.Grandāns u.c.); 24-Mai, 1 Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 02-Jun, 3 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).X

Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
04-Mai, 3 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 07-Mai, vismaz 10 Liepājas ezera E malā, Grobiņas n. (J.Jansons); 12-Mai, 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, G.Grandāns, P.Palmer u.c.), 3 + 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (G.Grandāns, K.Millers).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
31-Mar, 1 lokāli Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, M.Rozenfelde); 14-Apr, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis); 30-Apr, 1 (ssp. alpina) pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Klepers); 07-Mai, 6 Liepājas ezera E malā, Grobiņas n. (J.Jansons).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
20-Mai, 3 Mērsraga piekrastē, Mērsraga n. (G.Grandāns u.c.); 30-Mai, 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 02-Jun, 5 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).X
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
25-Mar, 10 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 08-Apr, 2 Straupciema apkārtnē, Babītes n. (U.Piterāns, G.Grandāns, U.Ļoļāns); 14-Apr, 1 Užavas laukos, Ventspils n. (A.Mankus); 6 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis); vismaz 2 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 15-Apr, 20 Užavas laukos, Ventspils n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 19-Apr, 6 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
26-Mar, >1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 27-Mar, 1 izcelta Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 02-Apr, 5 izceltas Ādažu laukos, Ādažu n. (E. un V.Smislovi); 21-Apr, 2 izceltas Bumburkalna lāmā, Cēsu n. (S.Laime, M.Platacis).X
Ķikuts
(Gallinago media)
07-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 01-Mai, >10 riestojoši TT Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
18-Mar, 1 Gātē, Babītes n. (E. un V.Smislovi); 25-Mar, 1 Tāšu ezera apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis u.c.); 26-Mar, 1 Engures ezera apkārtnē pie Jurģupes, Tukuma n. (V.Jaunzemis, I.Čakare, N.Kukārs); 3 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis),1 riesto un >7 izceltas Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 27-Mar, 1 riesto pie Krastiem, Neretas n. (M.Strazds), 2 izceltas Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
21-Feb, 1 izcelta no ceļmalas Stārastiņu apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 04-Mar, 1 izcelta mežā pie Alksnājiem, Mērsraga n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 12-Mar, 1 izcelta Papes putnu stacijas apkārtnē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons, M.Pupiņš); 15-Mar, 1 + 2 Mērsraga n. (U.Rēvalds); 16-Mar, 5 Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
19-Mai, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs); 24-Mai, 9 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 27-Mai, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
>30, iekšzeme un  E Latvija visi/>30, inland and E Latvia each: 02-Mar, >45 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 05-Mar, 1 pārlido Sātiņu dīķus, Saldus n. (M.Jaunzemis); 14-Mar, 3 Daugavpilī (A.Erts); 17-Mar, 10 Birzgalē, Ķeguma n. (D.Boiko).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
25-Mar, 1 L.f.fuscus lokāli uz ledus Babītes ezerā, Babītes n. (G.Grandāns);1 L.f.fuscus migrācijā uz N Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns); 2 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n.(I.Brediks, P.Daknis); 01-Apr, 1 ssp. fuscus; 2 ssp. heuglini Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs); 05-Apr, 1 ad Mārupes apkārtnē, Mārupes n. (U.Piterāns, G.Grandāns); 06-Apr, 4 Ad uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
22-Apr, 1 uz N pie Karostas S fortiem, Liepāja (R.Rekmanis); 29-Apr, 2 uz N Pāvilostā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, V.Videnieks); 01-Mai, 11 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (E. & V.Smislovi, R.Matrozis); 04-Mai, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
07-Apr, >50 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis); 15-Apr, 2 migrācijā pie Ventspils ostas S mola (E. & V.Smislovi).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
30-Apr, ~80 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, M.Fuji); 04-Mai, 2 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 07-Mai, ~10 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons); 14-Mai, >200 Ļubastā, Daugavpils n. (A.Erts); 16-Mai, >150 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (K.Millers).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
30-Apr, 1 kopā ar ~80 melnajiem zīriņiem (Chlidonias niger) Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 14-Mai, 3 kopā ar >200 melnajiem zīriņiem (Chlidonias niger) Ļubastā, Daugavpils n. (A.Erts); 21-Mai, 2 Lubāna ezerā S dambja putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (M.Kilups, P.Daknis).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
 
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
01-Apr, 1 Lielupes grīvā, Rīga / Jūrmala (U.Piterāns); 1 Kolkasragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, A.Dekants); 03-Apr, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 2 Engures ezerā, Engures n., 1 virs Daugavas Ķengaragā, Rīga (R.Rekmanis); 07-Apr,  2 pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (R.Rekmanis); 08-Apr,  2 Kolkasragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
06-Apr,  1 uz N Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis); 22-Apr, 1280 jūras / upes zīriņi uzskaitīti migrācijā uz N pie Karostas S fortiem, Liepāja (R.Rekmanis); 25-Apr, 1 pie Šķīsterciems, Salacgrīvas n. (I.Brediks).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
03-Apr, 10 - 12 uz pāļiem Kolkas ostā, Dundagas n. (M.Ieviņš); 08-Apr, 8 Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kuročkins); 14-Apr, 6 Ventspils ostā, Ventspils (A.Mankus); 22-Apr, 2 uz N pie Karostas S fortiem, Liepāja (R.Rekmanis).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
22-Apr, 2 Ad (gaišā morfa) uz N pie Karostas S fortiem, Liepāja (R.Rekmanis); 02-Mai, 2 uz N (gaišā morfa) pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (S.Laime); 10-Mai, >1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers); 11-Mai, 3 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, G,Grandāns, P.Palmer u.c.).X
Meža balodis
(Columba oenas)
17-Feb, 3 uz N Papes ezera N galā pie Tuklera kanāla, Nīcas n. (K.Millers); 21-Feb, 3 uz N Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 2 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 03-Mar, 5 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Brediks); 04-Mar, >2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte), 1 Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 05-Mar, 3 Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 12-Mar, 3 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (K.Funts); 15-Mar, 1 Stāmerienas pag., Gulbenes n. (B.Pušpure); 20-Mar, 2 migrācijā uz E, Rāmnieki, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
17-Feb, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 03-Mar, 1 uz NW Jāņupītēs, Alojas n. (A.Meinards); 04-Mar, 1 dzied Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 09-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Deņisovs); 10-Mar, 1 pie kafejnīcas "Mežavējš" Rīgas - Liepājas šosejas malā, Saldus n. (K.Millers); 2 Alsungas apkārtnē, Alsungas n. (R.Rekmanis); 11-Mar, 2 Ventspilī (R.Rekmanis); 7 virs Rucavas - Papes ceļa, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons, M.Pupiņš); 15-Mar, 1 pārlido Loškās, Atašienes pag., Krustpils n. (D. un D.Vasiļevski); 1 Skultē, Mārupes n. (S.Laime); 55 migrācijā posmā Nida - Pape, Rucavas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 2 Ukru gāršā, Auces n. (M.Strazds).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
04-Mai, 1 vokalizē Lisiņas mežā, Madonas n. (G.Grandāns); 05-Ma, 2 vokalizē Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns); 06-Mai, 1 Rudes apkārtnē, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 12-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Grandāns u.c.).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
05-Apr, 1 vokalizē dabas liegumā "Gruzdovas meži" Susāja pagastā, Viļakas n. (D.Vasiļevskis); 23-Apr, 1 Kandavas apkārtnē, Kandavas n. (N.Zeidaks); 24-Apr, 1 novērota vizuāli Brocēnu apkārtnē, Saldus n. (K.Millers), 1 vokalizē Kangaros, Ropažu n. (A.Kuročkins); 30-Apr, 1 novērota vizuāli Kārļos, Amatas n. (K.Millers, M. & J. Lewis) , 1 vokalizē Sproģu apkaimē un 1 Neretas apkārtnē Neretas n. (K.Funts).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
01-Apr, 1 noķerta gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš u.c.); 06-Apr, 1 izlido no jūras Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis); 22-Apr, 1 Vītiņu apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis). X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
06-Mai,  1 izcelts vakrā uz ceļa Birzgales apkartne, Ķeguma n. (M.Kilups); 09-Mai,  2 vakara krēslā medī Kolkā, Dundagas n. (O.Dāvidsons); 16-Mai,  1 uz ceļa naktī Ragaciema apkaimē, Engures n. (K.Funts), 1 uz ceļa rītausmā Rojas apkaimē, Rojas n. (K.Funts), 1 dzied meža masīvā un 1 uz ceļa Vandzenes pagastā, Talsu n. (N.Zeidaks).X
Svīre
(Apus apus)
06-Mai,  >20 Daugavpilī (A.Erts); 07-Mai, 1 Jaunkalsnavā, Madonas n. (U.Kolonovs); >2 Jelgavas lidlauka apkārtnē, Jelgava (R.Rekmanis, U.Piterāns); 08-Mai, 2 pie Nesaules kalna, Madonas n. (M.Strazds), >50 virs Kaņiera ezera, Engures n. (I.Deņisovs); 11-Mai, 3 Liepājā (A.Podiņš); 12-Mai, >20 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, K.Millers), 3 Pētersalā, Rīga (K.Funts).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
26-Mai, 1 Garkalnes apjkārtnē, Garkalnes n. (G.Grandāns u.c.).
Pupuķis
(Upupa epops)
29-Mar, 1 Ogrē (J.Granāts); 10-Apr, 1 Piņķos, Babītes n. (M.Kilups); 14-Apr, 1 Bernātos, Nīcas n. (D.Krīgens); 15-Apr, 1 Katrīnmuižā, Ķekavas n. (V.Mackeviča); 21-Apr, 1 Kaltenē, Rojas n. (M.Līkops); 23-Apr, 1 Ķesterciemā, Engures n. (E. un V.Smislovi).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
14-Apr, 1 Cīravā, Aizputes n. (R.Rekmanis u.c.); 18-Apr,  1 Saldus stacijas apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 20-Apr, 1 Straupciemā, Babītes n. (E. & V.Smislovi), 1 Jelgavas lidlauka apkārtnē, Jelgava (R.Rekmanis, U.Piterāns); 23-Apr, 1 Dzedru apkārtnē, Talsu n. (V.Jaunzemis).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
06-Mai, 1 T Kalngalē, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 07-Mai, 1 T Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 17-Mai, 1 T Skujeniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 18-Mai, 1 T un 1 M Kleistu apkārtnē, Rīga (K.Millers).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
06-Mai, 1 dzied Mežmuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 08-Mai, 1 dzied starp Svilpovas, Egļavas un Peisu ciemu Susāju pagastā, Viļakas n. (A.Korņejeva); 09-Mai, 1 Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons); 10-Mai, 3 dzied Kaplavas apkārtnē, Krāslavas n. (J.Vīgulis); 12-Mai, 1 dzied Ezeres parkā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 13-Mai, 1 T dzied Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia are published: 01-Mar, 20 - 30 Viļakā (V.Bukšs); 03-Mar, 65 pārlido Krasta ielā, Rīga (E. un V.Smislovi); 10-Mar, >50 pie Anneniekiem, Dobeles n. (K.Millers).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
18-Feb, sauciens virs Atteku salas Liepājas ezerā, Liepāja (D.Krīgens); 24-Feb, >3 Dunduru pļavās, Tukuna n. (E. & V.Smislovi); 25-Feb, >210 Užavas lejteces laukos, >90 Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 28-Feb, 1 migrācijā Jaungulbenes apkārtnē; 2 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 1 Putnu salā, Bebrene, Ilūkstes n.(B.Štrausa); 01-Mar, 1 dzirdēts Patmaļos Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Kārkliņš); 1 dzied pie ŪTAC "Bāka", Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 2 Ūlasos, Vecumu pagastā, Viļakas n. (V.Bukšs); 02-Mar, 4 Daugavpilī (A.Erts), 1 dzied dabas liegumā "Eiduku purvs", Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Vasiļevska), 1 Akmeņgravās, Mālpils n. (J.Kuzmans); 03-Mar, 2 migrācijā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
04-Mar, 1 dzied Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (A.Tjagunovičs), 1 kopā ar lauku cīruļiem (Alauda arvensis) migrācijā uz N Jaunmuižā, Skrundas n. (R.Rekmanis); 11-Mar, 1 Ventspilī (R.Rekmanis); 14-Mar, 1 Papes putnu stacijas apkārtnē, Rucavas n. (V.Jaunzemis); 15-Mar, 1 Klīvēs, Babītes n. (D.Boiko); 1 dzied Skultē, Mārupes n. (S.Laime); 39 migrācijā posmā Nida - Pape, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
26-Apr, 6 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
04-Mai, 2 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 05-Mai, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers), ~20 Doles salas kolonijā, Salaspils n. (M.Stūrītis); 06-Mai, >5 Namiķu karjerā, Brocēnu n. (I.Grīnerte, K.Millers), 3 virs Gaujas Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); ~15 virs Ušuru ezera, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 07-Mai, 5 Sātiņu dīķos, Saldus n. (M. & V.Jaunzemji); 10 Bāles karjerā, Beverīnas n. (A.Klepers), ~15 virs Siladzirnavu ezera, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 virs Talsu ezera, Talsu n. (N.Zeidaks).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
13-Apr, 3-4 Dārziņu attekas galā, Salaspils n. (U.Piterāns); 14-Apr, 4 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 1 virs lauciņu karjera Cēsīs, Cēsu n. (S.Laime); 18-Apr, 1 virs Vecrīgas, Rīga (I.Brediks), 20-Apr, 1 Gātē pie Bbabītes ezera, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 24-Apr, 2 migrācijā Sātiņu zivju dīķos virs Lieknas I dīķa, Saldus n. (K.Millers); 26-Apr, 1 Zvejsolā, Nagļu pag., Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 4 virs Upesciema dīķiem, Garkalnes n. (K.Bernāns, R.Bluķis.X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
26-Apr,  1 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (K.Bernāns, R.Bluķis); 29-Apr, 1 pie Lubānas mitrāja TIC, Rēzeknes n. (I.Sauša); 30-Apr, vismaz 5 virs Sātiņu dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 01-Mai, 1 Tukumā, Tukuma n. (E.Smislovs), 1 virs Lubāna ezera pie Kvāpānu zivju dīķiem (M.Lewis, K.Millers, J.Lewis).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
02-Apr, 2 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 03-Apr, 2 migrācijā virs Mūsas, Bauska (M.Tīrums), 2 Tukumā (V.Ādamsons); 05-Apr, 2 Krēmeros, Rīga (E. & V.Smislovi); 06-Apr, 1 Papes ezera S galā, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
16-Mar, 1T pie Papes bākas, Rucavas n. (R.Rekmanis); 25-Mar, 1 noķerts gredzenošanai un 1 novērots vizuāli Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 01-Apr, 1 T mežā Embūtes pagastā, Vaiņodes n. (J.Jansons); 02-Apr, 1 Sustas apkārtnē, Gaviezes pag., Grobiņas n. (J.Jansons). X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
22-Apr, 1 dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko); 26-Apr, 1 dzied Gaiļu dīķa apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 27-Apr, 1 dzied Zirņu salā, Salaspils n. (U.Piterāns), 1 dzied Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 28-Apr, 1 dzied Kuivižu apk., Salacgrīvas n. (I.Brediks, K.Funts), 4 dzied Durbes apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis); 29-Apr, 1 dzied Rimzātu dīķos, 1 dzied Īvandē, Kuldīgas n. (N.Zeidaks).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
27-Mar, 1 dzied Paipu ciemā, Nīcas n. (P.Daknis); 02-Apr, 1 dzied Klīvēs pie Babītes ezera, Babītes n. (M.Jaunzemis); 1 pie Engures ornitologu bāzes, Engures n. (R.Rekmanis); 04-Apr, 1 dzied pie Gaiļezera slimnīcas, Rīga (L.Dakne), 1 īslaicīgi iedziedas Ķengaragā, Rīga (M.Tīrums); 04-Apr, 1 īslaicīgi iedziedas Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 06-Apr, 1 Vagulānos, Kalna pag., Jēkabpils n. (A.Pērkons); 16 uzskaitīti maršrutā Nida - Pape - Rucava, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
26-Apr, 1 dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 27-Apr, 1 dzied un 1 novērots vizuāli Lapmežciemā, Engures n. (I.Brediks, K.Funts); 30-Apr, 1 dzied pie Sātiņu dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 01-Mai, 1 dzied Popē, Ventspils n. (V.Smislovs), 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (G.Grandāns), 1 dzied pie Līču - Laņģu klintīm Gaujas senielejā, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
21-Mai, 1 dzied Jaunķemeros iepretim Jūrmalas caurlaižu punktam, Jūrmala (A.Klepers); 23-Mai, 1 dzied "Meža mājas" apkārtnē Ķemeros, Jūrmala (G.Grandāns u.c.); 25-Mai, 1 dzied Daugavgrīvā, Rīga (G.Graubics).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
07-Mai, 1 dzied Jelgavas lidlauka apkārtnē, Jelgava (R.Rekmanis, U.Piterāns); 13-Mai, 1 dzied Vārmes pagastā, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 14-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 15-Mai, vairāki dzied un novēroti vizuāli Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, U.Piterāns, R.Rekmanis).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
30-Apr, 1 dzied niedrājā pie Ezerkrasta putnu torņa Liepājas ezerā, Liepāja (A.Klepers); 05-Mai, 1 dzied Kalmagalā, Madonas n. (G.Grandāns, P.Palmer); 06-Mai, 2 Liepājas ezera S krastā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 1 dzied Mežmuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 4 dzied Liepājas ezera S-SE krastā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Lubāna ezera S galā, Madonas n. (A.Platais).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
29-Apr, 2 dzied Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 30-Apr, 2 dzied niedrājā pie Ezerkrasta putnu torņa Liepājas ezerā, Liepāja (A.Klepers); 01-Mai, 1 iedziedas Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns); 03-Mai, 1 dzied Sedas purva dīķos, Strenču n. (A.Klepers).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
19-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 20-Mai, 2 dzied pie Lubāna ezera S dambja putnu torņa, Madonas n. (I.Brediks u.c.); 23-Mai, 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.,Grandāns); 25-Mai, 3 dzied pie Juglas kanāla, Rīga (I.Deņisovs).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
19-Mai, vismaz 2 dzied Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, J.Černova); vismaz 2 dzied Papes ezera N galā paie Tuklera kanāla, Nīcas n. (K.Millers. I.Grīnerte), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 20-Mai, 1 dzied pie Lubāna ezera S dambja putnu torņa, Madonas n. (I.Brediks u.c.).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
30-Apr, 1 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 02-Mai, 1dzied Orenīšu drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, M. & J.Lewis); 03-Mai, 1 dzied Sedas purva dīķos, Strenču n. (A.Klepers); 04-Mai, 1 dzied Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 05-Mai, 1 dzied Sausajā Daugavā, Ķekavas n. (M.Stūrītis), 1 dzied Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 1 dzied Beibežu dīķī, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
06-Mai, 1 dzied Pulkarnes apkārtnē, Baldones n. (R.Rekmanis, E.Dzenis, A.Balodis); 07-Mai, 1 dzied Gaviezes stacijas apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 dzied Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 11-Mai, 1 novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (P.Palmer); 13-Mai, 1 dzied Vārmes pagastā, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 14-Mai, 1 dzied Straupciemā, Babītes n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 15-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 1 dzied Saldus apkārtnē, Saldus n. (V.Jaunzemis), vismaz 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, U.Piterāns, R.Rekmanis).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
14-Mai, 1 dzied Veides meža malā Saldus apkārtnē, Saldus n. (A., A. un L.Mankus); 19-Mai, 1 dzied Papes ezera N galā paie Tuklera kanāla, Nīcas n. (K.Millers. I.Grīnerte), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
22-Apr, 1 dzied niedrājā Iecavas upes krastā, Sērenes pag., Jaunjelgavas n. (M.Tīrums, I.Bojāre); 24-Apr, 1 dzied Kaņiera ezera W malā, Engures n. (K.Funts); 26-Apr, 1 dzied Tosmares ezerā, Liepāja (R.Rekmanis, I.Ozola); 27-Apr, 2 dzied Dārziņu attekas niedrājā, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
23-Apr, 1 Dzedru apkārtnē, Talsu n. (V.Jaunzemis, N.Kukārs); 27-Apr, 1 T Skultē, Mārupes n. (S.Laime), 1 T Vidāles apkārtnē, Dundagas n. (M.Lewis), 1 T Dārziņu attekas apkārtnē, Salaspils n. (U.Piterāns); 28-Apr, 1 T Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 29-Apr, 1 T Lorupes gravā, Siguldas n. (K.Millers, M.Lewis).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
13-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (E.Zacmane u.c.); 14-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Aizupes pagastā, Kandavas n. (N.Zeidaks), 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 dzied Zemgalē, 1 dzied Spruģos, abi Jelgavas n. (A.Platais).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
15-Mai, 1 īslaicīgi dzied Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons); 19-Mai, 2 TT novēroti vizuāli Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, J.Černova); 21-Mai, 1 T Nīcā (K.Millers), 1 T noķerts gredzenošanai Kaltenē, Rojas n. (A.Majevskis u.c.).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
30-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 01-Mai, 1 ad T noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. (K.Funts); 02-Mai, 1 Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 04-Mai, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
27-Apr, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 30-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Īdeņas apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 01-Mai, 3 dzied dažādās vietās Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 1 Tārgalē, Ventspils n. (N.Zeidaks).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
 05-Mai, 1 "Speļģos", Liepas pag., Cēsu n. (A.Krivms); 1 Bārbeles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 06-Mai, 2 dažādās vietās Ezerē, Saldus n. (V.Jaunzemis); 1 Mežmuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 2 Lambārtes apkārtnē, Iecavas n. (E. un V.Smislovi); 07-Mai, pāris Pastendē, Talsu n. (N.Zeidaks); 1 dzied Gaviezes stacijas apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
24-Apr, 1 T Kangaros, Ropažu n. (A.Kuročkins); 26-Apr, 1 T Daugavpilī (G.Grandāns, A.Erts); 27-Apr, 1 T "Speļģos", Liepas pag., Cēsu n. (A.Krivms), 1 T Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 T Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 29-Apr, 1 T Lorupes gravā, Siguldas n. (M. & J. Lewis, K.Millers), 2 TT & 1 M Līgatnē pie Anfabrikas, Līgatnes n. (K.Millers, M. & J.Lewis); 1 T Ezeres parkā, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
05-Mai, 1 M Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 06-Mai, 1 pie Gulbju ezera, Talsu n. (N.Zeidaks); 07-Mai, 2 (T & M) noķerti gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 11-Mai, 1 M noķerta gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (K.Millers), 1 dzied pie Puteru dambja, Ventspils n. (G.Grandāns, K.Millers), 1 M lokāli Amatas ielejā, Amatas n. (A.Klepers).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
04-Mai, 1 dzied Cēsīs, Festivāla ielā, Cēsu n. (S.Laime); 05-Mai, 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 06-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 1 dzied Saukas ezera SE kaktā, Viesītes n. (K.Funts); 1 dzied Daugavas krūmos, Daugavpils (A.Erts); 2 Papes ezera apkārtnē, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs); 07-Mai, 3 dzied Valles pakārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 2 dzied Alejās, Ķekavas n. (G.Grandāns, K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Kandavā, Kandavas n. (N.Zeidaks); 1 dzied pie Talsu ezera, Talsu n. (N.Zeidaks); 1 Zvejsolā pie Lubāna ezera, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 Nagļos pie Maltas upes, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
02-Apr, 1 T ssp.cyanecula pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 18-Apr, >4 ssp.cyanecula Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 01-Mai, >10 ssp.cyanecula Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers); 06-Mai, 1 T ssp. svecica noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T ssp. svecica noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 08-Mai, 1 T ssp. svecica pie Kaņiera ezera putnu torņa, Engures n. (I.Deņisovs); 09-Mai, 2 TT ssp. svecica Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 1 T ssp. svecica Ezeres lidlaukā, Saldus n. (M.Jaunzemis). X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
03-Mar, 1 2g T Krasta ielā, Rīga (K.Millers, I.Grīnerte); 07-Mar, 1 Atašienē, Krustpils n. (D.Vasiļevska); 10-Mar, 1 Pāvilostā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 17-Mar, 1T un 3MM Pūķaragā, Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 24-Mar, 1 Dimzukalnā, Iecavas n. (V.Smislovs). X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
02-Apr, 1 M pie Dumbrājiem, Garkalnes n. (I.Bojāre); 24-Apr, 4 TT dzied dažādās vietās Kuldīgā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 27-Apr, 1 T dzied Liepājā (R.Rekmanis), 2 TT dzied Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 28-Apr, 1 T Kolkā, Dundagas n. (M.Lewis, K.Millers, J.Lewis); 29-Apr, 1 T Alsungā, Alsungas n. (N.Zeidaks).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
04-Apr, 1 T Biķernieku trasē, Rīga (A.Kuročkins); 05-Apr, 1 T Vārpu ielā Mārupē, Mārupes n. (U.Piterāns); 06-Apr, 1 T Priekuļu ielā, Cēsis (S.Laime); 2 TT un 1 M Mārupē, Mārupes n. (I.Brediks, M.Jaunzemis, E.Haberkorns); 07-Apr, 1 Saldus nomalē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 08-Apr, 1 T Daugavpilī (A.Erts).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
24-Apr, 1 T pie Kaņiera putnu torņa, Engures n. (K.Bernāns, R.Bluķis); 27-Apr, 1 T Kaņeira ezera W krastā, Engures n. (I.Brediks); 28-Apr, 1 T Sudarbes apkārtnē, Balvu n. (V.Jaunzemis u.c.); 30-Apr, 1 M Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
23-Apr,  1 T Nidas apkārtnē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 26-Apr,  1 M "Ūšos" Kolkā, Dundagas n. (K.Millers); 27-Apr, 3 TT Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, M.Lewis), 1 T Vidāles apkārtnē, Dundagas n. (M.Lewis, K.Millers).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 18-Mar, 4 Ķoņu pļavā, Pape, Rucavas n. (R.Rekmanis); 21-Mar, migrācijas sauciens Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 24-Mar, 1 Lazarevas apkārtnē Pušas pagastā, Rēzeknes n. (J.Vīgulis); 25-Mar, vismaz 50 kopsummā dažādās vietās Tāšu ezera apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 26-Mar, apmēram 100 kopsummā dažādās vietās Durbes ezera apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis); 01-Apr, vismaz 30 Rīgas līča W piekrastē (I.Brediks); 3 migrācijā tumsā ar saucieniem Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 16-Mar, 5 Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 19-Mar, 4 dabas liegumā "Gaviezes āmuļi", Grobiņas n. (J.Jansons); 23-Mar, >2 izcelti ar saucieniem no krūmiem Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 25-Mar, >25 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), >4 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns), ~30 Tāšu ezera apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 08-Mar, saucieni divās vietās Plostu apkārtnē, Talsu/Kandavas n. (R.Rekmanis); 12-Mar, 2 Skujeniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 13-Mar, 2 Stārastiņu apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 14-Mar, 1 Vērgales apkārtnē, Pāvilostas n. (M.Strazds), 1 pie Ilzika ezera, Aizputes n. (K.Millers); 15-Mar, 6 pie Papes ezera, Rucavas n. (R.Jansons, V.Jaunzemis); 21 migrācijā posmā Nida - Pape, Rucavas n. (R.Rekmanis).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 22-Feb, 30 Rožupes apkārtnē, Līvānu n. (D.Boiko); 28-Feb, 20 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 1 Aronē, Daugavpils n. (B.Štrausa); 03-Mar, 20 Daugavpilī (A.Erts).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
23-Mar, 1 dzied Jelgavas lidlauka apkārtnē, Jelgava (U.Piterāns); 24-Mar, 1 Dimzukalnā, Iecavas n. (V.Smislovs); 25-Mar, 1 pie Liepājas pilsētas S robežas, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte), 1 pie Tāšu muižas, Grobiņas n. (R.Rekmanis u.c.); 26-Mar, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis, I.Brediks); 1 dzied Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 27-Mar, 1 Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
07-Apr, 1 T flava Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 13-Apr, 2 pie Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns); 14-Apr, vismaz 2 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 26-Apr, vismaz 20 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts); 1 Gaiļu dīķa apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 28-Apr, 4-6 pie Kvāpānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (I.Sauša), 2 (t. sk. 1 T ssp. flava) Randu pļavās, Salacgrīvas n. (I. Brediks, K. Funts); 29-Apr, 70 Kvāpānu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, M.Fuji).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
30-Apr, 3 TT Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 13-Mai, 1 T Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks); 20-Mai, 2 TT pie Lubāna ezera S dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Kilups u.c.).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
01-Apr, vismaz 1 Īvandes upītē Rendā, Kuldīgas n. (V.Ādamsons); 12-Apr, 1 T Kuldīgā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 14-Apr, 1 T Cīravā, Aizputes n. (R.Rekmanis u.c.); 18-Apr, 1 Vikmestes gravā, Sigulda (U.Piterāns).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
12-Mar, vismaz 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (K.Funts); 13-Mar, 1 uz S virs Pērkones kanāla Liepājas ezerā, Liepāja (D.Krīgens); 14-Mar, 1 Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 pie Papes ezera, Rucavas n. (R.Jansons, V.Jaunzemis); 15-Mar, 1 Sandēs, Saldus apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons); 16-Mar, 1 Bikstos, Dobeles n. (M.Strazds); 23-Mar, 1 Atašienes pagastā, Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski); 23-Mar, 1 Jelgavā (U.Piterāns); 24-Mar, 1 Dimzukalnā, Iecavas n. (V.Smislovs); 1 Zvejsolā, Nagļu pag., Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 1 Daugavpilī (A.Erts).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
30-Apr, 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Klepers); 03-Mai, 1 Tabores pag., Daugavpils n. (A.Erts); 05-Mai, 2 Līksnas pag., Daugavpils n. (A.Erts), 2 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 18-Mai, 1 dzied Garkalnē, Garkalnes n. (G.Grandāns).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
10-Mar, 1 migrācijā Nīcā (K.Millers); 13-Mar, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis); 15-Mar, 7 migrācijā uz N posmā Nida - Pape, Rucavas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 1 Daugavgrīvā, Rīga (E. & V.Smislovi); 18-Mar, 1 Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons); >10 Dunduru pļavās, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis, A.Kuročkins); 19-Mar, 1 Sātiņu dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 1 Jaunraunā, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
26-Mar, 1 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 01-Apr, 1 migrācijā uz NE Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis, A.Dekants); 06-Apr, 1 Nidas purva apkārtnē, Rucavas n. (R.Rekmanis); 08-Apr, 3 migrācijā pār Stūru purvu, Saldus n. (J.Jansons).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
11-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, K.Millers); 15-Mai, 3 jūras piekrastē Mērsraga apkārtnē, Mērsraga n. (E.Laucis).
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
09-Apr, 2 kopā baltajām cielavām (Motacilla alba) un niedru stērstēm (Emberiza schoeniclus) uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis); 30-Apr, 1 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (A.Klepers).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
25-Feb, >2 kopā ar lauku cīruļiem (Alauda arvensis) Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte); 04-Mar, 1 pie Līzesmuižas, Kuldīgas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 04-Mai, 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
06-Mai, 1 dzied Ziru apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte); 10-Mai, 1 barojas "Ūšos" Kolkā, Dundagas n. (P.Palmer u.c.); 14-Mai, 1 T dzied Spruģos, Jelgavas n. (A.Platais).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
02-Mar, 1 T Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 03-Mar, 1 Daugavmalas krūmos, Daugavpils (A.Erts), saucieni Engures ezera niedrājā pie Apaļrovas, Mērsraga n. (P.Daknis); 04-Mar, 1 T uz lauka Ķūļciema apkārtnē, Mērsraga n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 06-Mar, 3 TT Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 09-Mar, >10 TT Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Deņisovs); 10-Mar, >20 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Mar, pāris pie Pogupes ūdenskrātuves, Stāmerienas pag., Gulbenes n. (B.Pušpure); 19-Mar, 2 Lubāna apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 21-Mar, 1 T dzied pie Jaungulbenes muižas parka dīķa, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
12-Mai, 2 TT Kolkā, Dundagas n. (G.Garndāns, K.Millers), 1 T dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (D. & D.Vasiļevski), 1 T & 2 MM novēroti vizuāli Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 13-Mai, 1 T dzied Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
02-Apr, 1 Rojā, Rojas n. (R.Rekmanis); 06-Apr, 1 Kolkas ragā, 1 Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns); 07-Apr, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 08-Apr, 1 uz N Baidzeles apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis).X