Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2018. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2018. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.


22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.First records of spring migrants 2018

In this section the first migrating bird records of 2018 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.Papildināts / Last update
01.07.2018. plkst. / at 06:43:59

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
20-Mar, 7 migrācijā Kristapūros Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevska); 22-Mar, 3 bari migrācijā uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, 2 bari (>100 kopsummā) migrācijā Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 25-Mar, 10 migrācijā uz N Saldus apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 2 bari kopā ap 80 migrācijā virs Daugavpils (A.Erts); 26-Mar, bariņš pārlido Viļānu pagastā, Viļānu n. (D.Vasiļevskis, D.Taukuls).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
24-Mar, >5 ap 30 Anser sp.barā Eimuru laukos, Ādažu n. (U.Piterāns); 4-Apr, >20 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
24-Mar, >10 ap 30 Anser sp.barā Eimuru laukos, Ādažu n. (U.Piterāns); 26-Mar, >30 Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds); 28-Mar, 45 migrācijā uz E Kļaviņās, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
02-Apr, 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (I.Grīnerte, K.Millers); 04-Apr, 1 ad Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 15-Apr, 1 Acones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 16-Apr, 1 pie Zorģiem, Iecavas n. (E.Laucis).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
20-Mar, 9 Ķūļciemā, Talsu n. (U.Rēvalds); 24-Mar, >10 Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 4 ap 30 Anser sp.barā Eimuru laukos, Ādažu n. (U.Piterāns); 25-Mar, dzirdētas migrējošu putnu balsis virs Vertežu meža, Saldus n. (M.Jaunzemis); 26-Mar, ~400 Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds), 8 kopā ar citām Anser sp. zosīm migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 28-Mar, ~40 pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (D.Vasiļevskis, D.Taukulis), 240 migrācijā uz E Kļaviņās, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Meža zoss
(Anser anser)
31-Jan, 12 savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 05-Feb, 24 savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem Papes ezera krastā, Nīcas n. (I.Mednis); 20-Feb, >150 Liepājas ezera apkārtnē pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Šterna); 13-Mar, >30 Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Mar, 12 pie Aiviekstes slūžām, Madonas/Rēzeknes n. (I.Sauša); 25-Mar, 9 uz ledus Īdeņas zivju dīķu 4. dīķī, Rēzeknes n. (D.Taukuls).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
04-Jun, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
24-Mar, 1 kopā ar Anser sp.zosīm Babītes ezerā pie Kaupiem, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 31-Mar, 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (G.Grandāns); 04-Apr, 2 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 1 Trenčos, Babītes n. (V.Jaunzemis); 05-Apr, 2 Jaunkūlu apkārtnē, Ādaži (L.Arnicāne); 06-Apr, 2 migrācijā uz NE kopā ar Anser sp. pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime).X  
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
25-Mar, 7 lokāli kukurūzas laukā Druvā, Saldus n. (D.Rīters), 6 migrācijā Smārdes apkārtnē, Engures n. (M.Stūrītis, E.Lediņš, A.Avotiņš u.c.), 14 Daugavā pie Šķērssēkļa, Rīga (I.Gaile); 29-Mar, 1 pie Ķengaraga dīķa jeb "gulbju barotavas", Rīga (U.Piterāns, J.Vīgulis); 02-Apr, 7 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis); 06-Apr, 9 pie Braslas ūdenskrātuves, Pārgaujas n. (G.Krastiņš).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
28-Mar, 1 migrācijā uz E kopā ar 2 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Tiegažu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 30-Mar, 3 Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (N.Zeidaks); 31-Mar, vismaz 100 Nīcas laukos, Nīcas n. (G.Grandāns, M.Fuji); 04-Apr, 3 pie Nīzeres, Iecavas n. (E.Laucis); 06-Apr, 3 pārlido pie "Mežavēja", Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte); 07-Apr, >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 pārlido Svētes palienē, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi), 4 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 30 Bruzilu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 jūrā Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, G.Grandāns).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
09-Mar, >250 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 10-Mar, migrējošu putnu balsis Papes putnu stacijā, Rucavas n. (V.Jaunzemis u.c.); migrējošu putnu balsis Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 1 Īdeņas zivju dīķos, 1 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Taukuls, D.Vasiļevskis); 14-Mar, 2 migrācijā virs Gulbenes pilsētas (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 2 uz NE Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 2 migrācijā Jāgerkaktā, Alojas n. (A.Meinards); 15-Mar, 7 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
10-Mar, 1 Mērsraga jūrmalā (J.Vīgulis); 25-Mar, ap 40 Bērzciemā, Engures n. (V.Jaunzemis u.c.); 28-Mar, ~20 Mērsraga jūrmalā, Mērsraga n. (U.Rēvalds).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
05-Apr, 5 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 07-Apr, 3TT un 2MM Babītes ezerā pie Strapciema, Babītes n. (I.Brediks); 8-Apr, 9 (8 TT & 1 M) pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte), 4 Svētes palienē, Jelgavas n. (I.Bojāre, M.Kilups u.c.).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
24-Mar, 2 TT un 3 MM Babītes ezerā pie Kaupiem, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 31-Mar, 2 (T & M) Daugavā, Daugavpils (A.Erts), >30 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis).X
Platknābis
(Anas clypeata)
07-Apr, >20 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 4 (2 TT & 2 MM) Svētes palienē, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 09-Apr, 1 T Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Garkaklis
(Anas acuta)
31-Mar, 1 T Mērsragā (I.Brediks), 2 TT Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis), 2 (T & M) Starpiņupītes grīvā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 04-Apr, 5TT un 2 MM Daugavā pie Nīcgales, Daugavpils n. (A.Erts); 05-Apr, 70 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
 8-Apr, 2 (T & M) pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Grebūtniekā, Sātiņu dīķos, Saldus n. (M. un V.Jaunzemji), pāris Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Kilups u.c.); pāris Meirānu kanālā, Madonas n. (I.Sauša); 09-Apr, 1 T Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >=2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >=2, E Latvia any: 31-Mar, vismaz 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (G.Grandāns); 04-Apr, 2TT & 1 M Daugavā, Rīga (U.Piterāns), 20 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
31-Mar, 2 TT Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 07-Apr, >100 Liepājas ezerā, Grobiņas/Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), >30 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts), >100 Kaņiera ezerā, Engures n. (G.Grandāns, K.Freibergs) .X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Largest numbers and records from inland: 05-Apr, 50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 12 Daugavā,Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns); 07-Apr, >1000 Liepājas ezerā, Grobiņas/Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 (T & M) Silzemnieku līcī Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
07-Apr, kopā 8 migrācijā Kolkasragā, Dundagas n. (G.Grandāns, I.Brediks); 18-Apr, 13 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. R.Rekmanis u.c.); 19-Apr, 1 T pie Engures ostas, Engure (K.Millers).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
22-Mai, 7 vokalizē Spurģu apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
18-Apr, 3 lokāli jūrā Akmensragā, Pāvilostas n. (G.Shatillo, R.Rekmanis, V.Videnieks); 01-Mai, 3 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis); 02-Mai, 2 Mazuma ezerā, Cēsu n. (S.Laime); 03-Mai, 3 Daugavā pie Ķengaraga, Rīga (U.Piterāns).X
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
07-Apr, 1 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 4 Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis); 2 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 08-Apr, 1 Grebūtniekā, Sātiņu dīķos, Saldus n. (V. un M.Jaunzemji).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
01-Mai, 9 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis).X Slēgts/Closed 01-Jul
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
23-Mar, 1 pie Papes ezera, Rucavas n. (I.Mednis); 07-Apr, 1 riņķo pie Pēterīša ezera, Pārgaujas n. (A.Klepers); 15-Apr, 1 migrācijā uz NW pāri Mūrlejai Cēsīs, Cēsu n. (S.Laime).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
12-Mar, 1 migrācijā uz NE Rucavā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, E.Zacmane, R.Jansons, S.Kalniņa, J.Okonovs); 15-Mar, 1 riņķo debesīs virs Rīgas - Daugavpils šosejas pie Podvinkas, Krustpils n. (A.Ameliņš); 18-Mar, 1  Aisteres apkārtnē, Durbes n. (I.Šēle); 19-Mar, 1 Eimuru laukos, Carnikavas n. (A. Mielavs); 20-Mar, 1 Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 24-Mar, 1 Brocēnos, Brocēnu n. (J.Jansons); 1 Tušķos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 1 Talsu apkārtnē, Talsu n. (M.Brigmane u.c.); 25-Mar, 1 Tukumā (V.Jaunzemis).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 17-Mar, >25 pie Kalnagala slūžām, Madonas n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns); 20-Mar, 1 Daugavā, Daugavpils (A.Kārkliņš); 24-Mar, 3 migrācijā uz NE Cēsīs (S.Laime); 25-Mar, 4 lidojumā virs Daugavas, Daugavpils (A.Erts). X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
08-Feb, 1  ar satelītraidītaju aprīkots putns Papes ezerā, Rucavas n. (http://birdmap.5dvision.ee); 09-Mar, 1 Liepājas ezera niedrajā iepretīm Ezerkrastam, Liepāja (K.Millers); 02-Apr, 1 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Taukuls); 07-Apr, 1 vokalizē Vārzgūnes ezerā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 vokalizē Engures ezerā, Mērsrags (U.Rēvalds).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
03-Mai, 1T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 16-Mai, 1 T nofotgrafēts Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (P.Daknis u.c.).X Slēgts/Closed 01-Jul
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
17-Mar, 4 pie Kalnagala slūžām, Madonas n. (G.Grandāns); 18-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis); 26-Mar, 1 virs Lielupes, Jūrmala (M.Jaunzemis); 28-Mar, ~20 Vecajā Maltā Nagļu pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Taukulis); 30-Mar, >50 uz saliņas Babītes ezerā pie Kaupiem, Babītes n. (E. & V.Smislovi).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
24-Mar, 1 migrācijā virs Jostas stacijas, Dobeles n. (J.Jansons); 01-Apr, 1 pārlido Vecdaugavu, Rīga (I.Deņisovs); 05-Apr, 1 uz E Jāgerkaktā, Alojas n. (A.Meinards); 8-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M. un V.Jaunzemji).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
09-Mai, 1 ad migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers u.c.); 10-Mai, 2 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer); 11-Mai, >10 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer); 13-Mai, 1 uz NE Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
23-Mar, 1 pie Ploces, Pāvilostas n. (M.Strazds, E.Ozoliņš); 04-Apr, 1 zemā lidojuma virs Aizputes šosejas Tadaiķu pagastā, Durbes n. (A.Ozoliņš); 14-Apr, 1 pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
06-Apr, 1 migrācijā uz E pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime, M.Platacis); 07-Apr, 1 Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (S.Laime u.c.); 19-Apr, 1 Kalupes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 Krīvu apkārtnē, Cēsu n. (M.Platacis), tas pats īpatnis vēlāk Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
11-Mar, 1 M 2cy pie Papes kanāla, Rucavas n. (V.Jaunzemis u.c.); 16-Mar, 1 T pie Pienavas upes, Tukuma n. (K.Millers); 25-Mar, 1 M migrācijā virs Putnu meža, Auces n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 1 T un 1 M Nīcas laukos, Nīcas n. (G.Grandāns, M.Fuji), 1 M Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
28-Mar, 1 T medī virs Kārļu - Līvu ceļmalas laukiem pie Kārļiem, Amatas n. (A.Valdovskis); 06-Apr, 1 T Bērzupes apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 M pie Ozolaines, Bauskas n. (E.Laucis); 07-Apr, 1 M pie "Lāčplēšiem" Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
05-Apr, 1 T migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime); 13-Apr, 1 ad T migrācijā Vecstāmerienā, Gulbenes n. (S.Laime); 14-Apr, 1 pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
24-Apr, 1 T Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko); 24-Apr, 1 T Aščuku apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 27-Apr, 1 T Dubnas pagastā, Daugavpils n. (A.Erts).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
05-Apr, 1 migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime); 1 Vagulānos, Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 10-Apr, 1 Vecumu apkārtnē, Viļakas n. (G.Grandāns); 13-Apr, 1 Murmastienes pagastā, Varakļānu n. (D. & D.Vasiļevski), 1 Lobērģu apkārtnē, Smiltenes n. (A.Platais).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
05-Apr, 1 pie Lidostas "Rīga", Mārupes n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 barojas Priekuļu laukos, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis); 06-Apr, 1 Rubenes pagastā, Jēkabpils n. (D.Vasiļevskis).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
09-Mai, 1 2cy M Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.); 11-Mai, 1 ad T + 1 ad M migrācijā Kolkā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers u.c.); 12-Mai, 1 2cy Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks), cits īpatnis kā 09 līdz 11-Mai, salīdzināts pēc foto.X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
20-Apr,1 pie Dūņezera, Ādažu n. (I.Mārdega); 23-Apr,1 Alauksta apkārtnē, Vecpiebalgas n. (G.Grandāns); 28-Apr, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
27-Apr, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Varesvuo); 14-Mai, 1 virs Engures ezera, Engures n. (P.Daknis u.c.).X
Grieze
(Crex crex)
03-Mai, 1 vokalizē Kujas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 04-Mai, 1 vokalizē aizaugušā pļavā Rumbulas peldvietas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns), 1 vokalizē pie Vītoliņiem, Jelgavas n. E.Laucis).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
07-Apr, 1 dzirdēts Babītes ezerā pie Strapciema, Babītes n. (G.Grandāns, I.Brediks); 09-Apr, 1 pārlido naktī ar saucieniem uz S/SW Gaujas vecupes upes virzienā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 13-Apr, balss Pūrciema apkārtnē, Dundagas n. (I.Brediks); 14-Apr, 1 dzirdēts Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
27-Apr, 1 vokalizē Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, M.Varesvuo); 05-Mai, 1 vokalizē Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 01-Jul
Ormanītis
(Porzana porzana)
09-Apr, 2 (1 + 1) migrācijā Vecumu mežos, Viļakas n. (K.Millers, G.Grandāns); 11-Apr, 1 pārlido naktī ar saucieniem uz N Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 14-Apr, >2 vokalizē Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Dzērve
(Grus grus)
04-Mar, 2 uz W kopā ar 6 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Papes polderī, Nīcas n. (I.Mednis); 09-Mar, 3 uz lauka pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 10-Mar, 2 lidoja pāri ceļam Aizpute-Kazdanga Rokaižos, Aizputes n. (A.Ozoliņš); 11-Mar, 3 uz NE virs Kungu 32, Vaiņode (D.Grietēns); 1 migrācijā virs Papes putnu stacijas, Rucavas n. (E.Zacmane); 2 Remtes pagastā, Brocēnu n. (J.Jansons); 12-Mar, 2 - 4 īpatņu balsis Papes ezerā, 6 uz N un 1 lokāli savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n.(I.Mednis), 5 dažādās vietās Rumbas pagastā, Kuldīgas n. (K.Blūms). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 14-Mar, 4 Spuldzenieku purva malā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Mar, 1 Nīcgales apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, P.Evarts-Bunders); 20-Mar, 1 Blomes pagastā, Smiltenes n. (E.Kurzemniece), 1 Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 Silenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 21-Mar, 2 īpatņi dzirdēti Kristapūros Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevska), 2 Bebrenes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
06-Mar, 1 uz N Brušvitos, Nīcas n. (I.Mednis); 09-Mar, 1 migrācijā uz E pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), 7 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 11-Mar, 7 Papes ezera W krastā, Rucavas n. (V.Jaunzemis); 12-Mar, 8 savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis), 7 migrācijā virs Sikšņiem, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 1 Rumbas pagastā, Kuldīgas n. (K.Blūms). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 14-Mar, 3 migrācijā uz E Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Mar, 1 migrācijā pie Staburaga, Jaunjelgavas n. (M.Strazds); 21-Mar, 30+ īpatņi dažādās vietās Madonas, Lubānas un Smiltenes novados (K.Millers. u.c.).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
29-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks); 05-Mai, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Grīnerte, K.Millers); 10-Mai, 2 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
04-Apr, 1 Nīcgales apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts), 1 SE virs Daugavas, Rīga (U.Piterāns); 05-Apr, >150 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers), ~150 (3 baru summa) Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
07-Apr, 4 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks, G.Grandāns); 22-Apr, 2 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 25-Apr, 12 liedagā Užavas grīvas apkārtnē, Ventspils n. (S.Laime).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
05-Apr, 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (K.Millers); 07-Apr, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Apr, 1 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 09-Apr, 1 Vējstūru ielas apkārtnē Rumbulā, Rīga (U.Piterāns).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
04-Apr, 2 Nīcgales apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 07-Apr, 3 (1 + 2) lidojumā virs Daugavas uz N/NW Rumbulas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns); 1 Mērsragā, Mērsraga n. (I.Brediks, G.Grandāns), 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (J.Lipsbergs).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
19-Apr, 3 Mērsraga liedagā, Mērsrags (V.Zariņš, E.Lediņš), 4 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo); 30-Apr, 1 Kolkasragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).X Slēgts/Closed 01-Jul
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
04-Apr, 1 pie Līgupes ietekas Papes ezerā, Nīcas n. (I.Mednis); 08-Apr, 1 pie Aiviekstes slūžām, Madonas/Rēzeknes n. (I.Sauša); 13-Apr, 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (D. & D.Vasiļevski), 1 Donaviņas apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
04-Apr, 3 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 1 Rumbulā, Rīga (U.Piterāns), 1 Ratnicēnos, Kokneses n. (A.Platais); 05-Apr, 1 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers), 1 uz NW Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 Ādažu lidlauka apkārtnē, Ādažu n. (A.Klepers), 1 pārlido pār Lauciņu karjeru, Cēsis (S.Laime), 1 peļķē pie Mūriem Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 1 pārlido pār Niniera ezeru, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 1 Lobē, Ogres n. (A.Platais); 1 pie Veides meža, Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
27-Apr, 1 Zvejsalas- Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Varesvuo, G.Grandāns); 29-Apr, 11 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks); 30-Apr, 4 barojas uz sēkļa Randu pļavās, Salacgrīvas n. (A.Klepers); 5 uz sēres Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 01-Mai, 2 Ozolaines apkārtnē, Bauskas n.(E.Laucis).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
17-Apr, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Strazds); 19-Apr, 4 Acones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 21-Apr, 1 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 22-Apr, 6 barojas Lielupes malā pie Hercoga kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis), 2 Mācītājmājas apkārtnē, Kandavas n. (R.Rekmanis), 6 lauku applūdumā Murmastienes apkārtnē, Varakļānu n. (G.Grandāns, K.Freibergs).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
05-Mai, 2 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Grīnerte, K.Millers).X Slēgts/Closed 20-Mai
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
19-Apr, 12 barojas lauka vidū slapjā lāmā pie Ramiem, Burtnieku n. (A.Klepers); 20-Apr, 2 barojas lāmā Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Klepers); 27-Apr, 1 Arones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
03-Apr, 1 pie Paurupes ietekas Papes ezerā, Rucavas/Nīcas n. (I.Mednis); 07-Apr, 8 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (I.Brediks); 2 Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Kilups, I.Bojāre u.c.).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
15-Apr, 2 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 17-Apr, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Strazds, E.Spridzāne); 18-Apr, 1 Degunmieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns),  >180 no 8:00 līdz 13:00 uz Z Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks); 20-Apr, 2 migrācijā Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).X
Kuitala
(Numenius arquata)
05-Apr, 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers); 07-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 6 (5 + 1) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
16-Apr, 3 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers), 1 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (E.Laucis); 17-Apr, 1 Murmastienes apkārtnē, Varakļānu n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
22-Mai, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, D. & B.Grundy).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
18-Jun, 1 Pekragā, Mērsrags (K.Millers).X
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Trulītis
(Calidris minuta)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
06-Mai, 1 Jūrmalciema liedagā, Nīcas n. (I.Brediks); 09-Mai, 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers); 19-Mai, 2 Lubāna ezera E malā pie Zvidzes putnu torņa, Madonas n. (M.Kilups, I.Brediks uc.).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
19-Apr, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo); 30-Apr, 6 ssp. schinzii Liepājas ezera E krasts, Grobiņas n. (M.Jaunzemis, A.Mankus); 01-Mai, 1 Pekrāgā, Mērsragā (E. & V.Smislovi).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
04-Mai, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (P.Palmer, K.Millers, I.Grīnerte).X Slēgts/Closed 01-Jul
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
07-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V. Smislovi); 16-Apr, 8 Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 22-Apr, >60 barojas Lielupes malā pie Hercoga kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
12-Apr, 1 izcelta Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 22-Apr, 3 izceltas Lielupes malā pie Hercoga kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis); 27-Apr, 1 izcelta pie Lauciņu karjera, Cēsis (S. Laime).X
Ķikuts
(Gallinago media)
03-Mai, >20 Madonas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
03-Apr, 1 pie Paurupes ietekas Papes ezerā, Rucavas/Nīcas n. (I.Mednis); 04-Apr, 10 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 2 lidojumā Ķengaragā pie Mazjumpravmuižas, Rīga (U.Piterāns).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
28-Mar, 1 izcelta izcirtumā Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 01-Apr, 1 izcelta mežā Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (E. & V.Smislovi); 03-Apr, >3 mežā Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
01-Jun, 6 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste u.c.); 03-Jun, >30 vienkopus Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (J.Goddefroy u.c.).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
20-Mar, 1 2cy Daugavpilī (A.Erts); 24-Mar, ap 100 Daugavā pie Ķengaraga, Rīga (A.Platais); 26-Mar, 7 Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis); ap 200 Liepājā (R.Rekmanis); 28-Mar, >300 Daugavā, Daugavpils (K.Millers, G.Grandāns).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
30-Mar, 1 Ventspilī (M.Kilups); 03-Apr, 1 Getliņu atkritumu poligonā, Stopiņu n. (U.Piterāns); 07-Apr, 1 Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (S.Laime u.c.), 3 ad uz ledus Daibes dīķos, Pārgaujas n. (S.Laime u.c.); 08-Apr, 1 ad migrācijā uz N Dimzukalnā, Iecavas n. (E. un V.Smislovi).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
21-Apr, 1 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 23-Apr, 5 Buļļusalas jūrmalā, Rīga (G.Graubics); 26-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 30-Apr, 1 uz lokāli uz sēres kopā ar citiem zīriņiem Randu pļavās, Salacgrīvas n. (A.Klepers).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
07-Apr, >60 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Babītes ezera dienvidu malā, Babītes n. (M.Kilups); 08-Apr, 6 Mērsragā, Mērsraga n. (R.Rekmanis, M.Ieviņš), 1 uz S Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
28-Apr, 2 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis, P.Daknis, Z.Zvirbule); 30-Apr, 9 Daibes dīķī, Pārgaujas n. (G.Grandāns, S.Laime, A.Klepers), 1 Sedas tīrelī pie putnu torņa, Strenču n. (M.Kilups); 01-Mai, 10 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
03-Mai, 12 uz N Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (P.Daknis, J.Ukass); 12-Mai, >1 kopā ar melnajiem zīriņiem (Chlidonias niger) īslaicīgi virs Kaņiera ezera, Engures n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 01-Jul
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
01-Mai, 1 Ozolaines dīķī, Bauskas n.(E.Laucis); 11-Mai, >7 Sātiņu dīķos (M.Jaunzemis); 12-Mai, 2 uz SW virs Kaņiera ezera, Engures n. (K.Millers).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
06-Apr, 3 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 10-Apr, 2 uz N Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 13-Apr, 2 pie bijušā Preses nama, Rīga (I.Brediks); 14-Apr, >20 Lielupes grīvā, Jūrmala (U.Piterāns).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
19-Apr, 29 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo); 26-Apr, 4 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 30-Apr, >4 lokāli uz sēres kopā ar citiem zīriņiem Randu pļavās, Salacgrīvas n. (A.Klepers).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
07-Apr, 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, I.Brediks); 08-Apr, 2 uz S Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 14-Apr, 3 Mērsragā, Mērsraga n. (I.Brediks).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
19-Apr, 2 (gaišā un tumšā morfa) uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo); 25-Apr, 3 (2 gaišās un tumšā morfa) migrācijā uz N Užavas grīvā četru stundu laikā, Ventspils n. (S.Laime); 26-Apr, 1 (gaišā morfa) migrācijā uz NW virs Vecdaugavas, Rīga (I.Deņisovs).X
Meža balodis
(Columba oenas)
21-Feb, 10 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis); 07-Mar, 3 uz vadiem pie Zālītes skolas, Iecavas n. (E.Laucis); 09-Mar, 1 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 10-Mar, 1 Sproģu apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 17-Mar, 11 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 2 Bebrenes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 20-Mar, 3 Barkavas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers u.c.); 23-Mar, 2 sēdēja uz vadiem Zvidzienā, Madonas n. (D. & D.Vasiļevski).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
09-Mar, 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 11-Mar, 1 migrācijā pie Papes putnu stacijas, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons); 12-Mar, 2 uz N savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 14-Mar, 1 lokāli Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 16,-Mar, 1 uz NE Dzintaros, Alojas n. (A.Meinards); 17-Mar, 3 uz vadiem ceļa malā Padomā, Madonas n. (U.Ļoļāns); 23-Mar, 2 migrācijā uz NE Krasta ielā, Cēsis (S.Laime).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
10-Apr, 2 pie Brušvītu kapiem, Nīcas n. (I.Mednis); 29-Apr, 1 dzied Paņemūnes mežos Bauskas n. (E.Laucis), 1 dzied pie Liepām, Jēkabpils n. (N.Zeidaks).X Slēgts/Closed 01-Jul
Dzeguze
(Cuculus canorus)
16-Apr, 1 Brušvītos, Nīcas n. (I.Mednis); 22-Apr, >1 dzirdēta Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 24-Apr, 1 dzirdēta Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 25-Apr, 1 vokalizē Jumurdā, Ērgļu n. (A.Platais); 27-Apr, >10 vokalizē un novērotas vizuāli Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 vokalizē Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
05-Apr, 1 izcelta dabas parkā "Ragakāpa", Jūrmala (K.Millers); 11-Apr, 1 noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 28-Apr, 1 medī Mežgalē, Jēkabpils n. (N.Zeidaks).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
10-Apr, 1 Vecumu mežos, Viļakas n. (K.Millers); 27-Apr, 1 uz ceļa Taurkalnes apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Strazds); 28-Apr, 1 Krievpurva apkārtnē Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Svīre
(Apus apus)
04-Mai, 1 uz N virs Rumbulas, >20 virs Ķengaraga, "Sarkanā kvadrāta" apkārtnē, Rīga (U.Piterāns); 08-Mai, 2 Cēsu ielā, Rīga (I.Brediks); 09-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (P.Palmer u.c.).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
19-Mai, 1 Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (K.Millers u.c.).X
Pupuķis
(Upupa epops)
08-Apr,  1 Trenčos pie Liepājas šosejas, Babītes n. (I.Segliņa u.c.), 1 Svētes palienē, Jelgavas n. (I.Bojāre u.c.); 11-Apr, 1 Salaspils apkārtnē, Salaspils n. (I.Aire); 14-Apr, 1 Kolkasragā, Dundagas n. (I.Brediks), 1 Pāvilostā (V. Videnieks); 15-Apr, 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 16-Apr,  1 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
14-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kalvāns); 1 pie Kojusalas līča, Rīga (R.Matrozis, E.Smislovs); 15-Apr, 2 vokalizē Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 17-Apr, 1 dzied Viļakā, Viļakas n. (A.Korņejeva); 18-Apr, 1 Žīguros, Viļakas n. (A.Korņejeva).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
30-Apr, 1 T Pilkas purva apkārtne, Salacgrīvas n. (A.Klepers); 01-Mai, 1 T Daugavpilī (A.Erts); 02-Mai, 1 M Zirgu salā, Liepāja (R.Rekmanis).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
06-Mai, 1 vokalizē Skaistkalnē, Vecumnieku n. (K.Millers, P.Palmer u.c.), 1 vokalizē Tērandes apkārtnē, Ventspils n. (N.Zeidaks), 1 vokalizē Kazdangas pagastā, Aizputes n. (A.Ozoliņš); 1 T vokalizē Sātiņu dīķos, Saldus n. (V. un M.Jaunzemji u.c.); 08-Mai, vairāki TT un MM vokalizē Ezeres parkā un apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 10-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers u.c.), 1 Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas >20/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia > 20 are published: 03-Mar, >70 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 13-Mar, >50 Daugavpilī (A.Erts); 14-Mar, >100 Kaugurciemā, Jūrmala (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
09-Mar, 12 (1+1+3+5+2) migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola (K.Millers), 8 (2+1+5) uz N pie Zirgu salas (K.Millers), 12 (no 8:00 līdz 10:00) uz N Vecā ostmala pie Atteku salas (D.Krīgens), 7 uz N Ezerkrastā (K.Millers), visi novērojumi Liepājā, >200 (migrācijā uz N un lokāli) t.sk. vismaz 5 dziedoši Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 10-Mar, 1 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 11-Mar, 6 uzskaitīti 3 stundu laikā Remtes pagastā, Brocēnu n. (J.Jansons); 12-Mar, 1 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 uz atkusuša arumu lauka Pociema skolas apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards), 1 Rumbas pagastā, Kuldīgas n. (K.Blūms). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 14-Mar, 1 dzied Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 18-Mar, 2 pārlido izdodot saucienus Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzirdēts Atašienē, Krustpils n. (D. & D. Vasilevski), >5 Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
12-Mar, 15 (kopsumma) uz N savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 16-Mar, 1 dzied Bernātos, Nīcas n. (M.Stūrītis); 20-Mar, 1 dzied Garozas apkārtnē, Iecavas n. (M.Strazds); 23-Mar, 1 Valgalciema apkārtnē, Talsu n. (M.Brigmane); 24-Mar, 1 dzied Jostas stacijas apkārtnē, Dobeles n. (J.Jansons); 2 migrācijā virs Engures ornitologu bāzes, Engures n. (V.Jaunzemis, R.Priedols); 1 Pārlido pie Kaupiem, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 3 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 2 Eimuru laukos, Ādažu n. (U.Piterāns); 2 dzied pie Pelēm, Mārupes n. (M.Kilups).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
19-Apr, 3 Lieknā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers u.c.); 30-Apr, 3 migrācijā uz N Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Klepers); 2 pie Ventspils ostas S mola (E. & V.Smislovi); 02-Mai, 1 Vērgales stacijas apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
04-Apr, 1 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 05-Apr, 2 Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis); 08-Apr, 1 Cimzā, Raunas n. (A.Klepers); 10-Apr, 1 uz E virs Pērkones kanāla, Nīcas n. (D.Krīgens), 1 uz S Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
20-Apr, 1 lidinajās virs dīķa Sanatorijas ielā 2a, Vaiņode (D.Grietēns); 23-Apr, 1 Mārupē, Rīga (N.Zeidaks); 25-Apr, 3 pie "Lejas Pavāriem", Ķekavas n. (I.Grīnerte); 26-Apr, 1 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (I.Brediks), 2 Matīšos, Burtnieku n. (A.Klepers); 27-Apr, 1 barojas virs Lauciņu karjera kopā ar bezdelīgām (Hirundo rustica), Cēsis (S. Laime).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
08-Apr, 1 Daugavas malā pie Rumbulas, Rīga (U.Piterāns); 14-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 15-Apr, vismaz 3 Sātiņu dīķos, Saldus n. (V. & M.Jaunzemji), 2 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis), 2 Gaiļu dīķa apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
08-Apr, 1 Rumbas ielas apkārtnē; 2 Zaķusalas S galā, Rīga (U.Piterāns); 1 īslaicīgi dzied Vandzenes skolas apkārtnē, Talsu n. (R.Rekmanis); 11-Apr, 1 dzied Ogrē (V.Roze);  15-Apr, 1 dzied Nometņu ielas apkārtnē, Rīga (D.Drazdovskis, M.Zilgalvis).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
09-Apr, 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 15-Apr, 2 noķerti tīklā gredzenošanai Alejās, Ķekavas n. (K.Millers u.c.); >10 dzied Sātiņu dīķos, Saldus n.; 1 dzied Āķu mežā, Saldus n. (V. & M.Jaunzemji); 1 dzied pie Lauciņu karjera Cēsīs, Cēsu n. (S.Laime); >10 dzied Višķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 dzied pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
05-Apr, 1 dzied Lielupes grīvā, Jūrmala (K.Millers), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied dabas parkā "Raga kāpa", Jūrmala (K.Millers), 3 izprovocēti ar saucienu Esplanādes apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Rumbas ielas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
15-Apr, 1 dzied pie Višļiem, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 1 iedziedas mežā starp Sātiņu dīķiem, Saldus n. (V. & M.Jaunzemji); 16-Apr, 1 dzied Kazdangā, Aizputes n. (R.Rekmanis); 17-Apr, 1 dzied Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
12-Mai, 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), 2 dzied Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks), 1 dzied Skaistkalnes apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
01-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 03-Mai, 1 Lodē, Priekuļu n. (A.Klepers); 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis, J.Ukass); 05-Mai, 1 dzied pie Sēlpils kapsētas, Salas n. (M.Kilups).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
28-Apr, 2 dzied pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja. (R.Rekmanis, P.Daknis); 30-Apr, 2 dzied Ainažos niedrājā, Salacgrīvas n. (A.Klepers), >2 dzied Garkalnē, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 3 dzied Sedas tīrelī pie putnu torņa, Strenču n. (M.Kilups); 1 noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 5 dzied niedrājos Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Kaunzemis, A.Mankus); 01-Mai, 1 dzied Saukas ezera SE gala niedrājā, Viesītes n. (K.Funts).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
27-Apr, 1 dzied Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 28-Apr, 2 dzied Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (M.Kilups, A.Arnicāns), 28-Apr, 1 dzied pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (R.Rekmanis, P.Daknis); 01-Mai, 1 dzied Ozolu ezerā, Alojas n. (A.Meinards).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
13-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 15-Mai, 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Tirziešos, Priekuļu n. (A.Klepers); 18-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 21-Mai, 3 gar Lubāna ezera S dambi, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
11-Mai, 1 dzied pie Zvanu klintīm, Cēsis (S.Laime); 12-Mai, 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 14-Mai, 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
17-Apr, 1 dzied Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 22-Apr, 1 dzied Lādzēnu dīķos Vecumnieku n. (E.Laucis); 24-Apr, 24-Apr, 2 īslaicīgi dzied ligzdošanas biotopā Daibes dīķī, Pārgaujas n. (A.Klepers); 28-Apr, 1 dzied pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja. (R.Rekmanis, P.Daknis); 30-Apr, 2 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts), 1 Daibes dīķī, Pārgaujas n. (S.Laime, G.Grandāns).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
04-Mai, 2 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Kujas apkārtnē, Madonas n. (I.Grīnerte); 05-Mai, 1 dzied pie Veides meža, Saldus n. (V.Jaunzemis); 06-Mai, 3 dzied Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 dzied Auces apkārtnē, Auces n. (R.Rekmanis); 08-Mai, 1 dzied Vagulānos Kalna pagastā,Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
11-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 13-Mai, 1 dzied Ezerē pie Sustes upes, Saldus n. (M.Jaunzemis); 16-Mai, 3 dzied Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 dzied Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Vientuļos, Vecumu n. (A.Korņejeva).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
13-Apr, 1 dzied Dārziņu attekas niedrājā, Salaspils n. (U.Piterāns); 14-Apr, 1 dzied Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (P.Daknis, I.Brediks); 15-Apr, 3 dzied pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 16-Apr, 1 dzied Papes ezerā Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 17-Apr, >5 dzied Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers, I.Vilšķērste).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
15-Apr, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (M.Strazds); 1 ad T noķerts tīklā gredzenošanai Alejās, Ķekavas n. (K.Millers u.c.); 1 dzied Salacgrīvā (G.Graubics); 16-Apr, 2 dzied Kazdangā, Aizputes n. (R.Rekmanis); 18-Apr, 1 dzied Dimzukalnā, Iecavas n. (V.Smislovs).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
06-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 dzied un novērots vizuāli Sātiņu dīķos, Saldus n. (M. un V.Jaunzemji); 08-Mai, 1 noķerts tīklā gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, E.Laucis); 09-Mai, 1 Siladzirnavās, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
06-Mai, 1 T noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 13-Mai, 1 dzied Neļauku kapu apkārtnē, Kursīšu pagastā, Saldus n.; 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 17-Mai, 3 dzied un novēroti vizuāli Rumbulā, Rīga (U.Piterāns).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
19-Apr, 1 vizuāli Laiku apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo); 27-Apr, 1 dzied Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 29-Apr, 3 noķerti tīklā gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks u.c.), 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (D. & D. Vasiļevski), 1 Mežāres pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis), 1 dzied ceļmalas krūmā, redzēts vizuāli Bērzkrogā, Priekuļu n. (A.Klepers); 2 dzied Neļauku kapu apkārtnē, Kursīšu pagastā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 30-Apr, 2 dzied Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Baltmuižā, Ilūkstes n. (N.Zeidaks), 1 dzied Daibes apkārtnē, Pārgaujas n. (G.Grandāns, S.Laime); 1 noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
14-Apr, 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons), 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 15-Apr, 1 dzied Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 1 Juglā, Rīga (R.Matrozis, E.Smislovs); 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 dzied Aizputē (R.Rekmanis); 16-Apr, 1 iedziedas Mārupē, Mārupes n. (N.Zeidaks), 1 dzied Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (E.Laucis). X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
04-Mai, 1 Madonā (A.Meinards); 05-Mai, 2 mežā pie Sieksātes, Skrundas n. (N.Zeidaks); 06-Mai, 1 Silzemniekos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
09-Apr, 1 T dzied Jaunpļavu apkārtnē, Talsu n. (R.Rekmanis); 12-Apr, 1 M lokāli Ogrē (V.Roze); 22-Apr, 1 T Mācītājmājas apkārtnē, Kandavas n. (R.Rekmanis u.c.), 1 T dzied pie Ungura ez., 1 T dzied Daibes ciemā, abi Pārgaujas n. (A.Klepers), 1 T Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
04-Mai, 1 T dzied Bānūžu ezera krasta nogāzē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers); 05-Mai, 1 dzied mežā pie Sieksātes, Skrundas n. (N.Zeidaks); 06-Mai, 1 T dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 5 TT dzied Ķemeru nacionālā parka S malā, Tukuma/Jelgavas n. (U.Piterāns), 1 dzied Melnezera apkārtnē, Engures n. (M.Tīrums).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
29-Apr, 1 dzied Mežāres pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis), 1 dzied Birzniekos, Viļakas n. (V.Bukšs), 1 dzied krūmājā starp Eržepoles un Liepnas ielām, Viļaka (V.Bukšs), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais), 1 dzied Svētes dabas parkā, Jelgavas n. (E.Lediņš); 30-Apr, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 3 dzied Loberģos, 2 Palsmanes apkārtnē, 1 Variņos, Smiltenes n. (M.Tīrums), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (N,Zeidaks), 1 dzied  Rozulā, Pārgaujas n. (A.Platais); 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 1 dzied Liepājas ezera E malā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
07-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) Daugavpilī (A.Erts); 16-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) Īdeņas zivju dīķos, 1 T (ssp. cyanecula) Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Turpmāk tikai ssp. svecica novērojumi/Further ssp. svecica records only:X Slēgts/Closed 01-Jul
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
04-Apr, 1 dzied Priekulē, Priekules n. (R.Rekmanis); 05-Apr, 2 TT dzied Rāmavas izstāžu kompleksā, Ķekavas n. (K.Funts), 1 dzied Loka ielā, Cēsis (S.Laime), 1 M/2cy pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (I.Sauša), 1 dzied Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 1 Cieceres ielā, Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis); 06-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 M/2cy Upesciemā, Garkalnes n. (E. & V.Smislovi); 1 M Kuldīgas šosejā, Saldū, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
08-Apr, 1 dzied Talsos, Talsu n. (R.Rekmanis, M.Ieviņš); 10-Apr, 1 T pie Pērkones kanāla, Nīcas n. (D.Krīgens); 11-Apr, 1 Barkavā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 14-Apr, 1 dzied Grīvas rajonā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
05-Apr, 1 T Startu apkaimē, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 1 T Dukuļu apkaimē, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 2 TT Mārupē, Rīga (N.Zeidaks); 07-Apr, 1 T Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 M Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi), 1 pie Zorģiem, Iecavas n. (E.Laucis).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
14-Apr, 2 TT Krusātas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis u.c.); 15-Apr, 1 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 17-Apr, 1 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (M.Tīrums); 19-Apr, 1 T dzied Asarupes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 22-Apr, 2 (T & M) Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 T dzied Liepā, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
X Slēgts/Closed 01-Jul
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 31-Mar, 1 dzied Kazdangas parkā, Aizputes n. (G.Grandāns), 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (G.Grandāns); 04-Apr, 5 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 25-Mar, 2 migrācijā virs Putnu meža, Auces n. (R.Rekmanis); 28-Mar, >5 migrācijā Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (G.Grandāns), 5 Piejūras parkā, Liepāja (G.Grandāns); 03-Apr, 1 dzied Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 12-Mar, 4 uz N Papes putnu stacijā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons); 14-Mar, 1 pie Sārnates, Ventspils n. (M.Stūrītis); 17-Mar, 1 Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 18-Mar, dzirdētas vismaz 2 atsevišķu īpatņu balsis migrācijā Ķevelē, Auces n. (A.Platais); 20-Mar, >6 uz lauka Mademieku apkārtnē, Lubānas n. (G.Kinnard u.c.), 1 Elejas apkārtnē, Jelgavas n. (M.Strazds).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
>500, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>500, excluding wintering birds, E Latvia any: 16-Feb, 3500 - 4000 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 12-Mar, 5 Daugavpilī (A.Erts), 8 uz vadiem Jaunā muižā Zīlānos, Krustpils n. (D.Vasiļevska), 5 uz vadiem Mežārēs, Krustpils n. (D.Vasiļevska); 14-Mar, 4 Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 1 pie Mālpils baznīcas, Mālpils n. (J.Kuzmans).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
31-Mar, 1 Kazdangas apkārtnē, Aizputes n. (G.Grandāns); 05-Apr, saucieni Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), >5 Lielupes grīvas rajonā un Dabas parkā "Ragakāpa", Jūrmala (K.Millers), 1 dzied Vjadas mežos, Viļakas n. (A.Korņejeva).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
12-Apr, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Funts); 13-Apr, 1 T (pasuga flava) pie Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns), 1 pie Paurupes, Rucavas n. (I.Mednis); 15-Apr, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 1 Antropovas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 16-Apr, 1 T (ssp. thunbergi) Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers), 2 TT (ssp. flava) Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).X

Citroncielava
(Motacilla citreola)
14-Apr, 1 T Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks); 16-Apr, 7 (6 TT & 1 M) Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 30-Apr, 1 migrācijā uz N Ovīšos, Ventspils n. (E.Smislovs).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
30-Mar, 1 pie Ķengaraga putnu torņa, Rīga (R.Matrozis, U.Piterāns); 05-Apr, 1 T Līgatnes upē pie Ānfabrikas, Līgatnes n. (A.Klepers); 08-Apr, 1 T Rendā, Kuldīgas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
16-Mar, 1 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 20-Mar, 1 Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 23-Mar, 1 Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 24-Mar, 1 Saldū, Saldus n. (R.Rekmanis, M.Brigmane).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
30-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 3 migrācijā uz N Ovīšos, Ventspils n. (E.Smislovs, O.Miziņenko).X Slēgts/Closed 01-Jul
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
18-Mar, 1 migrācijā virs Papes ezera, Rucavas n. (A.Platais); 24-Mar, 1 pie Kaupiem, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (U.Piterāns); 26-Mar, >10 Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 28-Mar, 2 migrācijā Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 30-Mar, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
08-Apr, 1 pie Dunduru pļavām, Tukuma n. (I.Brediks), 1 pie Sīkuļiem, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 Ķesterciema apkārtnē, Engures n. (R.Rekmanis); 09-Apr, >5 pārlido ar saucieniem Rumbulā, Rīga; 1 Zirņu salā pie Rīgas HES, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
08-Mai, 1 2cy Bērzciemā, Engures n. (K.Millers, P.Palmer u.c.); 10-Mai, 1 novērota vizuāli migrācijā kopā ar dzeltenajām cielavām (Motacilla flava) Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers), 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (G.Graubics, E.Gulbe); 13-Mai, 2TT un 1 M lokāli Alitēnu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers, S.Laime).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
12-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Funts); 10-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
09-Mar, >5 kopā ar ~40 lauku cīruļiem arumu laukā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 30-Mar, 1 pārlido ar saucieniem Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (E. & V.Smislovi); 07-Apr, 1 pārlido ar saucieniem Straupciema apkārtnē, Babītes n. (G.Grandāns).X
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
 03-Mai, 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n.; 1 iedziedas Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais); 27-Mai, 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
11-Mar, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, 1 Mangaļsalā, Rīga (M.Stūrītis); 24-Mar, 1 dzied Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. un V.Smislovi); >8 pie Kaupiem, Babītes n. (E. un V.Smislovi); >3 Eimuru laukos, Ādažu n. (U.Piterāns, A.Arnicāns, A.Borzenko); 5 Saldus ezerā, Saldus n. (R.Rekmanis, M.Brigmane); 25-Mar, 1 Bērzciemā, Engures n. (V.Jaunzemis, O.Keišs).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
08-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Vagulānos Kalna pagastā,Jēkabpils n. (A.Pērkons); 11-Mai, >4 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer), 3 TT dzied Lubāna ezera SW krastā, Madonas n. (A.Klepers).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
07-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, I.Brediks); 1 Rendā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis u.c.); 14-Apr, 2 T dzied un vizuāli pie Durbes ielas, Rīga (U.Piterāns); 15-Apr, 1 dzied Bebrenē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X