Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2019. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2019. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.


22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.

First records of spring migrants 2019

In this section the first migrating bird records of 2019 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.Papildināts / Last update
22.06.2019. plkst. / at 13:12:40

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
12-Feb, 40 - 50 migrācijā Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 15-Feb, 215 (30 + 40 + 30 + 30 + 37 + 48) migrācijā uz N Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 22-Feb, >700 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 6-Mar, 30 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 08-Mar, ~70 Gaigalavas pagastā, Rēzeknes n., >600 pie Orenīšu-Drabāku zivju dīķiem, Rēzeknes n.,  (I.Vilšķērste), >100+ (vairākos baros) lidojumā virs Daugavpils (A.Erts), 11 uz E Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards), >2000 pēc 11iem 20 minūšu laikā uz NE Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
17-Feb, vismaz 10 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 22-Feb, >50 jauktā >2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, >70 kopā ar citām Anser sp. zosīm Krievlaukos un Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, >2 jauktā ~300 Anser sp. zosu barā Barkavas laukos, Madonas n. (I.Vilšķērste).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
17-Feb, vismaz 450 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 22-Feb, >1000  jauktā >2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, >3000 Krievlaukos un Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, >200 jauktā ~300 Anser sp. zosu barā Barkavas laukos, Madonas n. (I.Vilšķērste); 18-Mar, 250 (3 baru kopsumma) migrācijā uz NE Alojas novadā (A.Meinards).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
15-Mar, 2 jauktā ~3000 Anser sp. barā Štakeldangas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 22-Mar, 1 jauktā ~2500 Anser sp. barā Bitenieku apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 23-Mar, 1 jauktā ~2000 Anser sp. barā Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Brediks), 2 kopā ar ~1500 baltpieres zosīm (Anser albifrons) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi), 2 Anser sp. barā Kaupu apkārtnē, Babītes n. (E. & V.Smislovi).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
08-Feb, 1 kopā ar 13 kanādas zosīm (Branta canadensis) uz lauka Skatres apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 17-Feb, ap 20 - 30 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 22-Feb, >10 jauktā >2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, 12 Barkavas laukos, Madonas n. (I.Vilšķērste); 25-Mar, ~500 ziemāju laukā pie Kristceļiem, Viļānu n. (D.Vasiļevskis).X
Meža zoss
(Anser anser)
08-Feb, 3 kopā ar 9 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) uz lauka Cimdenieku apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 15-Feb, 12 lokāli Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 17-Feb, vismaz 5 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs), 6 Vasku apkārtnē, Tukuma n. (D.Boiko, R.Steggerda); 22-Feb, >120 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Mar, 5 pārlido Lubāna ezeru Gaigalavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 18-Mar, 6 + 7 migrācijā uz NE Alojas novadā (A.Meinards).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
23-Mar, 1 jauktā ~2000 Anser sp. barā Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Brediks); 24-Mar, 1 jauktā ~3000 Anser sp. barā Kaupu apkārtnē, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 24-Apr, 1 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (I.Brediks, K.Millers).X
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
02-Mar, >4 ~80 Anser/Branta sp. zosu barā Skatres apkārtnē, >8 ~2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 15-Mar, ~10 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis); 17-Mar, 5 ~2000 Anser.sp. zosu barā Smārdes apkārtnē, Engures n. (E. & V.Smislovi u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 27-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n.  (G.Grandāns, A.Erts); 28-Mar, ~300 baltpieres zosu (Anser albifrons) barā Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevska).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
08-Feb, 13 kopā ar 1 baltpieres zosi (Anser albifrons) uz lauka Skatres apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 01-Mar, 1 kopā ar ~100 meža zosīm (Anser anser) un ~40 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) pie Slimnīcas ielas un autoceļa A9 Rīga - Liepāja krustojuma, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Apr, 1 kopā ar ~200 Anser sp. zosīm Allažmuižas apkārtnē, Siguldas n. (J.Vīgulis).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
10-Feb, >3 vakarā virs Aizputes (R.Rekmanis); 22-Feb, >40 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers); 02-Mar, 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 10-Mar, 8 kopā ar ziemeļu gulbjiem Sātiņu dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Mar, 2 Vecajā Maltā Nagļu pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 22 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
08-Feb, >30 dažādās vietās gar autoceļu A9 Rīga - Liepāja Durbes un Grobiņas novados (K.Millers); 16-Feb, 13 Bruzilu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 17-Feb, 2 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (A.Ezerniece), ~100 uz rudenī nopļauta kukurūzas lauka Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 53 Svētes palienes laukos, Jelgavas n., 27 Pienavas apkārtnē, Tukuma n., 11 Vasku apkārtnē, Tukuma n. (D.Boiko, R.Steggerda); 22-Feb, >400 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Feb, 11 Brutuļu apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns, M.Southcott); 25-Feb, 6 Aronas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 2 lidojumā Burtnieku ezera virzienā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 27-Feb, balsis lidojumā Nītaurē, Amatas n. (A.Platais).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
17-Feb, 2 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (V.Ādamsons); 01-Mar, 1 T pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 09-Mar, >30 Mērsraga jūŗmalā, Mērsrags, 6 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (I.Volkova).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
17-Mar, 2 (T un M) Dārziņu attekā, Salaspils n. (J.Vīgulis); 18-Mar, 1 T Mangaļsalā, Rīga (I. Brediks); 21-Mar, T & M uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 22-Mar, 6 Ozolaines dīķī, Bauskas n. (E.Laucis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Mar, 2 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (J.Ukass); 23-Mar, 2 (T & M) Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
10-Mar, 5 Grebūtniekā, Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), ~30 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 12-Mar, 1 T Starpiņupītē, Engures n. (M.Tīrums); 13-Mar, ~15 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 20-Mar, >30 Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Mar, ~20 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (J.Ukass); 23-Mar, ~400 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 24-Mar, >40 Burtnieka ezera S galā, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Platknābis
(Anas clypeata)
23-Mar, 2 TT & 1 M Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 31-Mar, pāris Lieknas 1. dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 5TT, 1M uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (J.Ukass, I.Brediks); 02-Apr, 4 (2 TT & 2 MM) Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 03-Apr, 2 (T & M) Iecavas karjeru dīķī, Iecavas n. (E.Laucis).X
Garkaklis
(Anas acuta)
09-Mar, 2 TT un 1 M Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, >20 Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis), 4 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 22-Mar, 2 garkakļi (pāris) uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Mar, ~30 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (J.Ukass); 23-Mar, ~150 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 24-Mar, >30 Burtnieka ezera S galā, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
31-Mar, 1 T kopā ar ~20 krīkļiem (Anas crecca) uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 2 (T un M) Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 2 (T un M) Aiviekstē pie Ļaudonas tilta, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).X
Krīklis
(Anas crecca)
17-Mar, 13 Kuguru dīķī, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 18-Mar, 105 (4 baru summa) uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis), 3 lauku applūdumā Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns, A.Erts); 20-Mar, >30 Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Mar, 2 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (J.Ukass); 23-Mar, ~150 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 24-Mar, >30 Burtnieka ezera S galā, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
09-Mar, 3 TT un 2 MM Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 10-Mar, 4 TT Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 22-Mar, 3 Ozolaines dīķī, Bauskas n. (E.Laucis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 23-Mar, 12 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 18-Apr, 2 TT & 2 MM Bāles karjerā, Beverīnas n. (A.Klepers).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 09-Mar, 2 (T & M) Daugavā, Daugavpils (A.Erts), >1300 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 10-Mar, 18 Lieknas 1. dīķī, Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 11-Mar, >700 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers); 14-Mar, 80 Juglas ezerā, Rīga (E. & V.Smislovi).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
21-Mar, 20 TT un 4 MM (kopsumma) uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 2 TT & 1 M uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (J.Ukass, I.Brediks); 20-Apr, 5 TT uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 24-Apr, ~20 lokāli un migrācijā Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
24-Apr, 1 intensīvi vokalizē ap 7:30 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 01-Mai, 1 vokalizē pie Mazdāmas, Priekules n. (D.Drazdovskis); 03-Mai, 1 vokalizē Gaigalavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
 
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
21-Mar, 1 lokāli un 2 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 2 Kaņiera ezerā Engures n. (I.Brediks); 24-Mar, 2 (T & M) pāris Krievpurva dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis), 1 Pižuka dīķī, Vaiņode (D.Grietēns).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
Mar-19, 1 pie ligzdas Priekules apkārtnē, Priekules n. (M.Strazds); 23-Mar, 1 Smārdes apkārtnē, Engures n. (I.Brediks); 24-Mar, 1 dabas liegumā "Ukru gārša", Auces n. (A.Ģērmanis).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
15-Mar, 2 ligzdā Sakstagalā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 1 dīķamalā Preiļu pagasta Jaunsaimniekos, Preiļu n. (A.Čeirāns), 1 Saraiķu apkārtnē, Pāvilostas n. (S.Blūma); 18-Mar, 1 migrācijā uz N pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (K.Millers); 20-Mar, 1 Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 21-Mar, 1 pie Siguldas pils parka, Sigulda (K.Millers, S.Martinsone).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 08-Mar, 5 Rēzeknes upē starp Īdeņas un Kvāpānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (I.Sauša, E.Gaveiko), 7 lidojumā virs Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 10-Mar, ~40 Rēzeknes upē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 27-Mar, 1 Ošupes pagasta Zvidzes kanālā, Madonas n. (D.Vasiļevskis), >60 Akmenssalas kolonijā Lubāna ezerā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 30 Lielajā Stropu ezerā, Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
17-Feb, migrācijas balss tumsā gar Papes ezeru, Rucavas n. (I.Mednis); 17-Mar, 1 vokalizē Engures ezera N galā, Mērsraga n. (M.Brigmane, A.Brigmane); 18-Mar, 1 vokalizē Siladzirnavu ezerā, Gulbenes n. (I.Kažmers); 22-Mar, migrācijas saucieni 23:15 Aizputē (R.Rekmanis); 23-Mar, 3 vokalizē Kaņiera ezerā Engures n., 1 vokalizē Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 23-Mar, 1 vokalizē Lielajā Stropu ezerā, Daugavpils (G.Grandāns, A.Erts).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
30-Apr, 1 T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns); 10-Mai, vismaz 4 (3 TT un 1 M) Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns, D.Branch); 28-Mai, 1 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju/>2, excluding wintering birds: 10-Mar, 1 Degumnieku laukos, Madonas n., 1 Rēzeknes upē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 3 Lielupē pie A10 šosejas tilta, Jūrmala/Babītes n.; >5 Lapmežciemā, Engures n., >10 Mērsraga jūrmalā, Mērsraga n., >5 Kaņiera ezerā, Engures n., >5 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
24-Mar, 1 lokāli ar uztraukuma saucieniem virs izcirtuma Sakas apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (G.Grandāns); 03-Apr, 1 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 05-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
10-Mai, >4 Vircavas apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.), 1 Ļubasta ezera apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts, D.Branch); 11-Mai, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 migrācijā Daugavpilī (G.Grandāns, D.Branch), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
04-Mar, 1 migrācijā uz W Kalnišķos, Nīcas n. (I.Mednis); 18-Mar, 2 pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (K.Millers); 20-Mar, 1 lokāli Ziemupē, Pāvilostas n. (D.Vītola).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
06-Apr, 1 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 07-Apr, 1 Asūnes apkārtnē, Dagdas n. (G.Grandāns); 17-Apr, 1 Mēdzūlas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 19-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (V.Jaunzemis, A.Priedniece, E.Zacmane).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
12-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (H.Taffs, P.Gregory); 23-Mai, 1 Ādažu militārajā poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).X
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
10-Mar, 1 M Papes ezera W, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Gulbis); 23-Mar, 1 T barojas Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 25-Mar, 1 T medī gar niedrāja malu Rāznas ezerā Kaunatas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 26-Mar, 1 T Kalna pagasta Upes Priekulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 27-Mar, 1 T pie Pienavas, Tukuma n. (K.Millers), 1 T Ozolaines dīķī, Bauskas n. (E.Laucis), 1 T Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
13-Mar, 2 (T & M) Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 20-Mar, 1 T Kubulu apkārtnē, Balvu n. (A.Erts, G.Grandāns); 22-Mar, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
15-Apr, 1 ad T Kujas apkārtnē, Madonas n. (D.Ūlands u.c.); 27-Apr, 1 ad T Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 09-Mai, 1 ad T starp Īvandi un Kuldīgu, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
23-Apr, 1 T Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns), 1 ad T medī Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers); 26-Apr, 1 T Gravānu apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 27-Apr, 1 T pie Lādzēnu dīķiem, Vecumnieku n. (E.Laucis); 28-Apr, 1 T Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
03-Apr, 1 Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 6-Apr, 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. (V.Jaunzemis u.c.), 1 Novoseles pļavās Aizkalnes pagastā, Preiļu n. (A.Čeirāns), 1 Neretas apkaimē, Neretas n., 1 Saukas apkaimē, Viesītes n. (K.Funts).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
15-Mar, 1 pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (J.Ukass); 29-Mar, 1 Tukuma apkārtnē, Engures n. (V.Jaunzemis); 30-Mar, ligzdojošs pāris Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (G.Grandāns, E.Dzenis); 31-Mar, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
27-Apr, 1 ad T pie Kāravu kapiem, Vecumnieku n. (E.Laucis), 1 ad M Jaunmuižas apkārtnē, Ventspils n. (A.Klepers); 28-Apr, 2 MM/2cy un 1 T uz lauka pie Ozolaines, Bauskas n. (E.Laucis).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
24-Apr, 2 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis), 1 medī Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers); 27-Apr, <10 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, I.Brediks, A.Klepers).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
02-Mar, 1 ad M Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 13-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavs n. (E.Smislovs); 24-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis).X
Grieze
(Crex crex)
10-Mai, 1 Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts, D.Branch), 1 vokalizē Lielupes krastā Ošu ielā, Jūrmala (M.Tīrums); 14-Mai, <10 Dvietes palienē, Ilūkstes/Jēkabpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
23-Mar, 1 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 24-Mar, 1 uz W migrējoša īpatņa saucieni naktī Upeslīču apkārtnē, Kokneses n. (I.Sauša); 25-Mar, 1 vokalizē Melnragu rīkles niedrājā, Tukuma n. (M.Jaunzemis).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
27-Apr, 3 vokalizē Kvapānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Mai, 1 vokalizē Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
1-Mai, 1 vokalizē Mežoles dabas liegumā, Smiltenes n. (P.Daknis, J.Ukass, G.Grandāns); 3-Mai, <30 vokalizē Burtnieku ezera pļavās, Burtnieku n. (G.Grandāns, D.Branch).X
Dzērve
(Grus grus)
17-Feb, 2 Vecpils apkārtnē, Durbes n. (K.Freibergs, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis), 1 vokalizē vakara krēslā pie Papes ezera, Rucavas n. (I.Mednis); 1 Rubas pagastā, Saldus n. (M.Maniņš); 22-Feb, 22 pie "Pāniem", 3 pie Lieģiem, Durbes n. (K.Millers), 2 Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Mar, 1 vokalizē Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 08-Mar, vairāku īpatņu balsis Rožupes pagasta Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 Nagļu pagasta Tīrumnieku apkārtnē, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
16-Feb, 1 Druvas apkārtnē, Saldus n. (M.Viniarskis); 17-Feb, 10 + 40 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Freibergs, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis), 25 Ķikuru apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, M.Zanribs); 22-Feb, 672 (3 + 3 + 48 + 168 + 220 + 135 + 95) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 05-Mar, 1 migrācijā Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 6 pārlidojumā Mētrienā, Madonas n. (A.Platais); 08-Mar, >40 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 2 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns), >20 Priekuļu laukos, Priekuļu n. (G.Grandāns).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
29-Mar, 1 2cy kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) un ~50 dzeltenajiem tārtiņiem (Pluvialis apricaria) peļķē pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis); 4-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.); 12-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers u.c.), 14-Mai, 2 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
06-Mar, 3 kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) un mājas starzdiem (Sturnus vulgaris) Krievlaukos, 6 kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) Užavas lejteces laukos, abi nov. Ventspils n. (K.Millers); 09-Mar, >6 kopā ar ~800 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Pienavas laukos, Tukuma n. (K.Millers); 10-Mar, 15 kopā ar ~50 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Brediks).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Mar, 22 Murmastiens apkārtnē, Varakļānu n. (I.Vilšķērste).
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
10-Mar, 1 Papes pludmalē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Gulbis); 18-Mar, 1 uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 2 Bērzciema liedagā, Engures n., 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; Slēgts/Closed 04-Jun
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
07-Apr, 2 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 10-Apr, 1 Pienavas laukos, Tukuma n. (K.Millers); 13-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs u.c.).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
21-Mar, 1 uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 1 Mērsragā pie ostas, Mērsrags (I.Brediks); 27-Mar, 1 barojas Papes ezera N gala polderī, Nīcas n. (I.Mednis).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
20-Apr, 5 migrācijā uz N gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (E. & V.Smislovi), 4 migrācijā uz N Ovišragā, Ventspils n. (E. & V.Smislovi); 21-Mai, 2 lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Funts).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
18-Apr, 1 Durbes ezerā, Durbes n. (R.Rekmanis); 20-Apr, 1 Daibes dīķa krastā, Pārgaujas n. (A.Klepers); 21-Apr, 1 Rātupē Rubenes pagastā, Jēkabpils n. (N.Zeidaks); 22-Apr, 1 pie Aiviekstes Meirānos, Madonas n. (A.Klepers); 23-Apr, 2 Ventas krastā Cirkales apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers), 4 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis u.c.); 24-Apr, 6 Kolkā, Ventspils n. (E.Laucis).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
22-Mar, 1 applūdušā pļavā Ozolaines dīķa apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 23-Mar, 2 barojas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Pavasara apkārtnē, Olaines n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 Kurmāles pagasta Upīškalna apkārtnē, Kuldīgas n. (P.Daknis, Z.Zvirbule).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
13-Apr, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs u.c.); 14-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 24-Apr, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (J.Ukass), 7 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (R.Rekmanis).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
10-Apr, 1 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis), 1 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 11-Apr, 1 pārlido ar saucieniem Mazā baltezera ZA piekrastē, Ādažu n. (P.Daknis); 13-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V.Smislovs, A.Arnicans), 1 Vjarumu apk., Ciblas n. (A. Klepers u.c.); 14-Apr, 1 Lubāna ezera apkārtnē, Madonas n. (A. Klepers u.c.).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
19-Apr, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (J.Lampolahti u.c.); 23-Apr, 1 lauku applūdumā Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns); 25-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (E.Laucis); 27-Apr, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 01-Mai, 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
13-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V.Smislovs, A.Arnicāns); 14-Apr, 2 Lubāna ezera apkārtnē, Madonas n. (A.Klepers u.c.), 1 uz lauka Praulienas pagastā, Madonas n. (A.Klepers u.c.); 15-Apr, 1 Kujas pakārtnē, Madonas n. (D.Ūlands).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
24-Mar, 2 barojas Lielupes pļavās Valgundes apkārtnē, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 27-Mar, 2 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 29-Mar, 3 Engures ezera E krastā pie putnu torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis); 30-Mar, 7 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
20-Apr, 1 pie Laidzes ezera, Talsu n. (M.Kilups); 21-Apr, 7 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass), 1 migrācijā Ovišragā, Ventspils n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 23-Apr, 2 lokāli Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers); 27-Apr, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (P.Daknis u.c.); 28-Apr, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers), 1 Pentuļu apkārtnē, Ventspils n. (G.Grandāns).X
Kuitala
(Numenius arquata)
22-Mar, 1 migrācijā pie Tukleru kanāla Papes ezera N galā, Nīcas n. (I.Mednis); 23-Mar, 1 pārlido Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 30-Mar, vairāku īpatņu saucieni migrācijā uz N Ķoniņciema apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
03-Apr, 1 barojas kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 13-Apr, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V.Smislovs, A.Arnicāns); 14-Apr, 36 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (S.Laime u.c.).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
26-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 08-Jun, 1 Bērzciema liedagā, Engures n. (E.Laucis).X
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
04-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.); 12-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers); 13-Mai, 3 Bērzciema liedagā, Engures n. (A.Klepers).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
04-Mai, 1 Ventspils liedagā, Ventspils (A.Kuročkins); 24-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (G.Grandāns); 01-Jun, 2 Ziemupes liedagā, Pāvilostas n. (N.Zeidaks).X
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
Slēgts/Closed 04-Jun
Trulītis
(Calidris minuta)
16-Mai, 1 barojas kopā ar 5 Temminka šņibītīšiem (Calidris temminckii) pie Engures ezera E krasta torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi); 17-Mai, >6 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Grīnerte, K.Millers u.c.).X
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
01-Mai, 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (E. & V. Smislovi); 06-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 10-Mai, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 12-Mai, 1 Rojas ostā, Roja (C.Kehoe), >3 Mersraga liedagā, Mērsrags (P.Palmer, K.Millers u.c.).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
30-Mar, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass); 27-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks), 8 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (P.Daknis, J.Ukass).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
Slēgts/Closed 04-Jun
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
24-Mai, 2 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (A.Topp u.c.).X
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
27-Mar, 1 pie Ozolaines dīķa applūdušā pļavā, Bauskas n. (E.Laucis); 10-Apr, 3 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 13-Apr, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs u.c.); 14-Apr, 6 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (M. Tīrums u.c.).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
11-Apr, 1 izcelta Ezerkrasta pļavā, Liepāja (R.Rekmanis); 13-Apr, 1 izcelta Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 21-Apr, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 9 izceltas Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass), 5 izceltas pie Stendes upes Ances apkārtnē, Ventspils n. (A.Kuročkins, E.Smislovs).X
Ķikuts
(Gallinago media)
14-Apr, 1 izcelts Preiļu n. (A.Čeirāns); 5-Mai, 1 izcelts Burtnieku ezera pļavās, Burtnieku n. (G.Grandāns, D.Branch).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
13-Mar, 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Gaile); 20-Mar, 4 lauku applūdumā Tilžas apkārtnē, Balvu n. (G.Grandāns, A.Erts); 23-Mar, 3 pārlido Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n., 1 izcelta Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 30-Mar, 2 riesto Mežāres pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis), 1 izcelta Mērsraga liedagā, Mērsrags (E.Smislovs).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
07-Mar, 1 izcelta mežā Pļavu apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds); 09-Mar, 1 izcelta mežā pie Strazdes, Talsu n. (M.Strazds); 15-Mar, 3 izceltas mežos Turlavas apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 1 riesto Pēternieku apkārtnē, Olaines n. (R.Pintāns); 18-Mar, >4 riesto Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, R.Grīnerte).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
24-Mai, 3 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (A.Topp u.c.).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
02-Mar, >150 Tirdzniecības kanālā, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Mar, 6 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 15 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 7 pārlido virs Daugavpils (A.Erts).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
31-Mar, 20 uz N 3h laikā Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass); 11-Apr, 1 Majoru pludmalē, Jūrmala (A.Erts); 15-Apr, 8 migrācijā uz N Kujas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
24-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis); 27-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 05-Mai, 2 uz sēres Daugavā, Daugavpils (A.Erts).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
19-Apr, 1 Lapmežciema pludmalē, Engures n. (D.Boiko); 20-Apr, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 3 migrācijā uz N Ovišragā, Ventspils n. (E. & V.Smislovi); 21-Apr, 24 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass); 23-Apr, 1 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
25-Apr, 3 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers); 27-Apr, 3 Babītes ezerā, Babītes n. (I.Brediks); 28-Apr, 1 uz augšu pa Daugavu Mangaļsalā, Rīga (I.Brediks); 30-Apr, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (M.Kilups).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
10-Mai, 1 liedaga posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs); 11-Mai, 5 Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts, D.Branch), 3 migrācijā virs Daugavas pie Glaudāniem, Ilūkstes n. (G.Grandāns, D.Branch, A.Erts); 14-Mai, 1 Lielupē pie Lepšām, Bauskas n. (E.Laucis).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
18-Mai, <10 Kaņiera ezerā, Engures n. (E.Laucis u.c.); 19-Mai, 3 Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, P.Stanbury); 20-Mai, 2 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, P.Stanbury).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
03-Apr, 1 Lielupē pie Akvaparka, Jūrmala (M.Jaunzemis), 2 pārlido uz NE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 17-Apr, 3 virs Tirdzniecības kanāla, Liepāja (D.Krīgens); 20-Apr, 3 virs Sausās Daugavas pie Alejām, Ķekavas n. (K.Millers), 1 Daibes dīķī, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
22-Apr, 1 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (E. & V.Smislovi); 23-Apr, 2 Liepājas ezerā pie Zirgu salas, Liepāja (R.Rekmanis u.c.); 24-Apr, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
06-Apr, 3 (1 + 2) uz E Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks); 20-Apr, 2 lokāli un 2 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 5 migrācijā uz N gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (E. & V. Smislovi), 2 migrācijā uz N Ovišragā, Ventspils n. (E. & V. Smislovi); 21-Apr, 6 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (M.Riherts); 24-Apr, 2 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
20-Apr, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 1 (tumšā morfa) migrācijā uz N gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (E. & V.Smislovi); 21-Apr, 2 (1+1) uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 24-Apr, 1 ad gaišā morfa uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Meža balodis
(Columba oenas)
17-Feb, 1 Saldū (M.Jaunzemis); 4 pie Stalmaņiem, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 2 pie Otaņķiem (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 19-Feb, 1 pārlido Aknīstes apkārtnē, Aknīstes n. (A.Platais); 22-Feb, 4 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers). 24-Feb, 1 tīrumā pie Sproģiem, Neretas n. (K.Funts).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Mar, 1 vokalizē ligzdošanas teritorijā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), 08-Mar, 1 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 19-Mar, pāris riesto Numernes vaļņa apkārtnē, Kārsavas n. (G.Grandāns).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
19-Feb, 1 Ezeres pagastā, Saldus n. (M.Viniarskis); 23-Feb, 1 Brocēnos, Brocēnu n. (V.Jaunzemis); 26-Feb, ~30 uz rudenī nopļauta kukurūzas lauka Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 02-Mar, 4 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Mar, 12 uz E Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 19-Mar, < 20 dažādās vietās Salnavas un Goliševas apkārtnē, Kārsavas n. (G.Grandāns, A.Erts, U.Ļoļāns).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
5-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.), 1 vokalizē mežā Ērgļos (N.Zeidaks); 06-Mai, 1 Engures ostā, Engure (I.Brediks); 9-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Funts).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
19-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (V.Jaunzemis, J.Jonāns); 21-Apr, 1 dabas lieguma "Ukru gārša" tuvumā, Auces n. (A.Ģērmanis); 23-Apr, 1 īslaicīgi vokalizē pie Zaļā ciema, Ventspils n. (K.Millers); 24-Apr, 1 Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 vokalizē Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 vokalizē Mārcienas pagastā, Madonas n. (D.Vasiļevskis), 1 vokalizē Brušvītos, Nīcas n. (I.Mednis), 1 vokalizē Ādažos (Z.Zvirbule), 1 vokalizē Žīguru apkārtnē, Viļakas n. (A.Korņejeva); 26-Apr, 1 vokalizē pie Diļļu pļavām, Alsungas n. (K.Millers), <5 Supes purva apkārtnē Viesītes n. (G.Grandāns).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
18-Mai, 1 medī Kuivižos Randu pļavās, Salacgrīvas n. (A.Klepers u.c.).X Slēgts/Closed 04-Jun
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
18-Apr, 1 Sīpolciema apkārtnē, Babītes n. (E.Lediņš); 26-Apr, 1 vokalizē pie Salas ezera, Lubānas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Svīre
(Apus apus)
10-Mai, 1 Daugavpilī (D.Branch, G.Grandāns, A.Erts); 11-Mai, 2 Dvietē, Ilūkstes n. (D.Branch, G.Grandāns, A.Erts); 14-Mai, <10 virs Lielupes pie Lepšām, Bauskas n. (E.Laucis), <10 Daugavpilī (G.Grandāns).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
15-Mai, 2 uz vadiem Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 04-Jun
Pupuķis
(Upupa epops)
14-Apr, 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 21-Apr, 1 Vecāķos, Rīga (I.Deņisovs); 22-Apr, 1 vokalizē Mežgālē, Jēkabpils n. (N.Zeidaks); 23-Apr, 1 Ošvalkos, Ventspils n. (K.Millers); 24-Apr, 1 Jodeļu apkārtnē, Viesītes n. (A.Turļuks), 1 ilgstoši vokalizē Akmensragā pie bākas, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
22-Apr, 1 vokalizē Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Vasiļevska); 23-Apr, 1 vokalizē Saldus nomalē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 vokalizē Cieceres pagastā, Brocēnu n. (G.Graubics), 1 vokalizē Salaspilī (N.Zeidaks); 24-Apr, 1 Pētersalā, Rīga (K.Funts), 1 ilgstoši vokalizē Akmensragā pie bākas, Pāvilostas n. (A.Klepers), 1 vokalize Rekovā, Viļakas n. (F.Slišāns).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
07-Mai, 1 T Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.); 09-Mai, 1 T pie Smārdes dzirnavām, Engures n. (K.Millers u.c.), 1 T Mazbrenguļos, Kocēnu n. (A.Klepers); 11-Mai, 1 T Jaunolainē, Olaines n. (D.Drzdovskis); 13-Mai, 1 T Mežārēs, Babītes n. (A.van Straten).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
07-Mai, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 08-Mai, >2 dzied pie Jersikas, Līvānu n. (A.Erts); 08-Mai, >5 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts, D.Branch), 1 dzied Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts, D.Branch), 1 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (G.Grandāns, D.Branch), 11-Mai, 1 dzied Jaunolainē, Olaines n. (D.Drzdovskis).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published: 14-Feb, 100 Daugavpilī (A.Erts, G.Grandāns), 50 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 19-Feb, 20-40 Klostera ielā, Viļaka (V.Bukšs); 03-Mar, >500 Pienavas apkārtnē, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Mar, >100 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
16-Feb, 1 migrācijā uz NE Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (J.Jansons); 1 migrācijā uz N Bruzilu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 1 migrācijā virs Veides meža, Saldus n. (A.Mankus), 1 lokāli Metu apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 17-Feb, 1 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (V. un M.Jaunzemji, K.Freibergs); vismaz 100 migrācijā - baros pa 10-15 migrācijā Nīcas laukos, Nīcas n. (V. un M.Jaunzemji, K.Freibergs), 1 migrācijā Cīruļu apkaimē, Viesītes n., 1 migrācijā Neretas apkaimē, Neretas n. (K.Funts), 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n., 2 Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (D.Boiko, R.Steggerda); 18-Feb, 3 - 4 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā gar Liepājas ostas N molu, Liepāja (D.Krīgens).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Feb, 5 migrācijā Supes purva apkārtnē, Viesītes n. (G.Grandāns); 04-Mar, 1 Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Rožupes pagasta Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 1 dzied Daugavpilī (G.Grandāns).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
08-Mar, vismaz 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons); 10-Mar, 1 migrācijā Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); vismaz 40 migrācijā, no tiem 2 noķerti gredzenošanai Papē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Gulbis), 1 dzied pie Sila kapiem, Olaines n. (E.Lediņš).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Mar, 1 dzirdēts Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevska); 1 dzied Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Mar, 1 dzied Aronas pagasta Daukstos, Madonas n. (I.Sauša), 1 dzied Numernes vaļņa apkārtnē, Kārsavas n. (U.Ļoļāns), 1 intensīvi dzied Mendes purvā, Mazsalacas n. (A.Platais).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
Slēgts/Closed 04-Jun
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
27-Apr, 3 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 09-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (D.Branch, G.Grandāns); 10-Mai, <5 Daugavpilī (G.Grandāns, A.Erts, D.Branch).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
18-Apr, 1 virs Bāles karjera, Beverīnas n. (A.Klepers); 20-Apr, 3 Vītoliņu apkārtnē, Jelgavas n. (E.Laucis); 21-Apr, 2 migrācijā Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 Nagļos, Rēzeknes n. (J.Lampolahti u.c.); 22-Apr, 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 Kungu ielā 32, Vaiņode (D.Grietēns); 24-Apr, 5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (R.Rekmanis).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
23-Apr, 2 lokāli pie Akmensraga bākas, Pāvilostas n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 Mežgalē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 27-Apr, 3 - 4 pie Salas ezera, Lubānas n. (I.Grīnerte, K.Millers), >8 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), >3 Tukumā (V.Ādamsons).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
06-Apr, 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. (V.Jaunzemis u.c.), 1 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis), 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns); 7-Apr, 1 Saldus pagastā, Saldus n. (V.Jaunzemis).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
20-Mar, 1 T dzied mežā Ķoniņciema apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 21-Mar, 2 TT dzied dažādās vietās Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 1 dzied Ventas - Šķērveļa dabas parkā, Skrundas n. (G.Grandāns, E.Dzenis); 30-Mar, 1 dzied Ogrē (V.Roze), 2 dzied Ventas - Šķērveļa dabas parkā, Skrundas n. (G.Grandāns).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
19-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis, Z.Zvirbule); 20-Apr, 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Jaunpiebalgas apkārtnē, Jaunpiebalgas n. (G.Grandāns), 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied pie Daibes dīķa, Pārgaujas n. (A.Klepers); 21-Apr, 1 Rubeņos, Jēkabpils n. (N.Zeidaks), dzied 4 dažādās vietās Čornajas pagastā, Rēzeknes n. (A.Platais); 22-Apr, 1 dzied Dubultos, Jēkabpils n. (N.Zeidaks).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
30-Mar, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis u.c.); 31-Mar, 1 (bez gredzena) Jūrmalciemā , Nīcas n. (J.Ukass), 1 Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers); 01-Apr, 1 dzirdēts Rendas apkārtnē, Kuldīgas n. (E.Dzenis, G.Grandāns); 04-Apr, 1 dzirdēts pie Lubāna ezera Nagļu pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 1 dzied Saldus nomalē, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
23-Apr, 2 dzied Kaulinkas ezera apkārtnē Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes n. (A.Platais); 24-Apr, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs), >4 dzied Ķemeros, Jūrmala (K.Millers, I.Brediks), 2 dzied Smārdes apkārtnē, Engures n. (V.Ādamsons); 25-Apr, 1 dzied Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Patversmes ielā, Valmiera (A.Klepers), 2 dzied Daugavgrīvā, Rīga (G.Graubics), 1 dzied Valmierā (A.Klepers).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
12-Mai, 2 dzied Ušuru ezera E krastā Jaungulbenes pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 15-Mai, dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 16-Mai, 1 dzied Tirziešu apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
06-Mai, 1 Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 07-Mai, 4 Burtnieka ezera apkārtnes mežos, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
27-Apr, 1 dzied Aizraķē, Nīcas n. (P.Daknis u.c.), 1 dzied Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis), 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers u.c.).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
30-Apr, 1 dzied Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (G.Grandāns, A.Erts); 06-Mai, 2 dzied Engures ezerā pie Ķūļciema, Talsu n. (I.Brediks); 09-Mai, 2 dzied Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers, P.Palmer).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
12-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 16-Mai, dzied Daugavgrīvā, Rīga (G.Graubics); 17-Mai, 1 dzied Smiltaiņos, Iecavas n. (N.Zeidaks); 18-Mai, >2 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte u.c.).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
12-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli pie Vilgāles ezera, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, E. Raitums); 13-Mai, 1 Koklā, Dundagas n. (K.Millers); 14-Mai, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 15-Mai, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts), 1 dzied Lucavsalā, Rīga (I.Brediks).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
27-Apr, 2 dzied Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 dzied Praviņu kūdras karjerā, Tukuma n. (V.Ādamsons), 1 dzied Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
30-Apr, 1 vokalizē Mazgramzdas apkārtnē, Priekules n. (D.Ūlands); 07-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.); 10-Mai, 1 vokalizē Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 2 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
13-Mai, 1 dzied Titurga apkārtnē, Ķekavas novads (I.Grinerte); 18-Mai, 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte), >3 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
18-Apr, 1 vokalizē Durbes ezerā, Durbes n. (R.Rekmanis); 20-Apr, 1 vokalizē Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (J.Lampolahti u.c.); 22-Apr, 1 vokalizē Gūmelī, Rēzeknes n. (A.Klepers); 24-Apr, 1 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers); 1 vokalizē Viļakas ezerā, Viļaka (A.Korņejeva).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
19-Apr, 1 dzied Mežaparkā, Rīga (G.Graubics); 20-Apr, 2 TT noķerti gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 21-Apr, 1 dzied Laidzes apkārtnē, Talsu n. (M.Kilups); 22-Apr, 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 23-Apr, 1 dzied Ošvalkos, Ventspils n. (K.Millers); 24-Apr, 1 T pie Akmensraga bākas, Pāvilostas n. (A.Klepers)..X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
07-Mai, 1 Tukumā (V.Ādamsons); 08-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 09-Mai, 1 Nagļos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
21-Mai, 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons); 30-Mai, 1 Nagļos, Rēzeknes n. (K.Millers).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
28-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis u.c.); 28-Apr, 1 pie Akmensraga bākas, Pāvilostas n. (A.Klepers), 2 noķerti gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis u.c.).; 30-Apr, ,<5 dzied dažādās vietās Daugavpilī (G.Grandāns, A.Erts).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
19-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (V.Jaunzemis); 20-Apr, viens dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 22-Apr, 1 dzied Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers); 23-Apr, 1 dzied Cirkales apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers), 1 dzied Daugavpilī (G.Grandāns); 24-Apr, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (J.Ukass); 24-Apr, 1 dzied Salaspilī (N.Zeidaks).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
02-Mai, 1 Saukrastos (I.Mārdega), 1 pie Stāmerienes ezera, Gulbenes n. (B.Pušpure); 07-Mai, 3 Burtnieka ezera apkārtnes mežos, Burtnieku n. (J.Ukass); 09-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (D.Branch, G.Grandāns, K.Funts).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
23-Apr, 1 T Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 24-Apr, 1 pie Valguma ezera, Engures n. (V.Ādamsons); 25-Apr, 1 dzied ligzdošanas vietā Zilākalnā, Kocēnu n. (A.Klepers), 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 dzied Rekovā, Viļakas n. (F.Slišāns); 26-Apr, 1 dzied pie būra Doles salā, Salaspils n. (M.Stūrītis), 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis u.c.); 27-Apr, >15 dzied dažādās vietā Lubānas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 dzied pie Rudzātiem, Līvānu n. (N.Zeidaks).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
04-Mai, 1 dzied mežā pie Zaubes, Amatas n. (N.Zeidaks); 06-Mai, 1 dzied Mežolē, Smiltenes n. (G.Grandāns); 07-Mai, 2 Burtnieka ezera apkārtnes mežos, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
5-Mai, 1 pie Burtnieku ezera, Burtnieku n. (G.Grandāns), 1 pie Ruģeļu dīķiem, Daugavpils (A.Erts); 08-Mai, 1 dzied Klidziņas apkārtnē, Skrīveru n. (K.Millers); 10-Mai, >3 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
22-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) dzied Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers); 23-Apr, 1 dzied Zirgu salā, Liepāja (R.Rekmanis); 27-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) dzied Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, I.Grīnerte). Turpmāk tikai ssp. svecica novērojumi/Further ssp. svecica records only 10-Mai, 1 T (fotogrāfēts) Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (D.Branch, G.Grandāns, A.Erts); 13-Mai, 1 T Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.), 2 TT noķerti gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
16-Mar, 1 M/2cy Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.); 20-Mar, 1 dzied pie Nacionālās bibliotēkas, Rīga (M.Strazds); 24-Mar, 2 (T & M) lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 1 dzied Dimzukalna apkārtnē, Iecavas n. (V.Smislovs), 1 Tukumā (V.Ādamsons).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
10-Apr, 1 T Dvietes ciemā, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 16-Apr, 1 T Aizputē (R.Rekmanis.); 21-Apr, 1 T Pļaviņās (G.Grandāns); 24-Apr, Jūrmalciemā, Nīcas n. (J.Ukass).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
05-Apr, 1 Varakļānu apkārtnē, Varakļānu n. (I.Vilšķērste); 06-Apr, 1 Piņķos, Babītes n.(I.Bojāre, M.Kilups); 07-Apr, 1 T Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Klepers); 13-Apr, 1 Pienavas laukos, Tukuma n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
20-Apr, 1 T Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 22-Apr, 1 Remtes pagastā, Brocēnu n. (G.Graubics); 24-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
27-Apr, 1 Indrānu apkārtnē, Lubānas n. (K.Millers); 28-Apr, 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 30-Apr, 1 ad M Cirstēs, Dundagas n. (I.Mārdega, I.Bojāre, M.Kilups); 04-Mai, 3 Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 23-Mar, 3 Ezeres parkā, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 27-Mar, >2 kopā ar ~80 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) lokāli Pienavas laukos, Tukuma n. (K.Millers); 29-Mar, 1 pārlido Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Smislovs).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 19-Mar, 1 Mežvidu pagastā, Kārsavas n. (A.Erts); 22-Mar, >5 kopā ar ~200 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) lokāli Lejasstrzdu apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers), 5 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
08-Mar, 1 migrācijā uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze); 10-Mar, 1 Mērsraga apkārtnē, Mērsraga n. (I.Brediks); 14-Mar, 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (E. & V.Smislovi).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >10 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >50 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >10 in one flock (from Liepaja and Ventspils >50 in one flock), N & E Latvia any are published: 27-Feb, ~30 uz lauka kopā ar kovārņiem (Corvus monedula), krauķiem (Corvus frugilegus) un pelēkajām vārnām (Corvus cornix) Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (E.Laucis); 02-Mar, ~60 Daibes CSA poligonā, Pārgaujas n. (A.Klepers); 04-Mar, 4 dzied Gulbenē (B.Pušpure); 06-Mar, 7 Stabulniekos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), >500 (vairāku baru kopsumma) Krievlaukos un Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers), 2 uz vadiem ceļmalā Kauguru ielā, Valmiera (A.Klepers).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
15-Mar, dzirdēti 1 migrējoša putna saucieni rītausmā (6:14) Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 17-Mar, 1 lokāli Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 18-Mar, 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 1 Lazovkas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
20Apr, 3 Pie "Bākas" Kvapānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (J.Lampolahti u.c.); 22-Apr, 1 T (ssp. thunbergi) Zvidzē, Madonas n. (A.Klepers), 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers); 23-Apr, 1 T Ezerkrasta pļavā, Liepāja (M.Mamis), 3 lauku applūdumā Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns); 24-Apr, 2 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks, K.Millers), 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis), 2 pie Lubāna ezera Barkavas pagastā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 25-Apr, 3 (pasuga flava) Daugavgrīvā, Rīga (G.Graubics).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
14-Apr, 1 T Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks u.c.); 18-Apr, 2 Vītoliņu apkārtnē, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 22-Apr, 4 - 5 (t. sk. 4 TT) Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 T Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis), 1 T Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (E.Laucis).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
24-Mar, 1 Burtniekos pie laivu kanāla, Burtnieku n. (J.Ukass); 29-Mar, 1 T dzied Šķērvelī pie ietekas Ventā, Skrundas n. (G.Grandāns); 01-Apr, 1 T Rendā, Kuldīgas n. (G.Grandāns, E.Dzenis).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
13-Mar, 1 Republikas laukumā, Rīga (K.Funts); 14-Mar, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 21-Mar, 2 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 22-Mar, 1 Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 23-Mar, 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts), 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 24-Mar, 1 Vīkuļos, Babītes n. (J.Vīgulis, I.Markuse), 1 Burtniekos pie laivu kanāla, Burtnieku n. (J.Ukass), 2 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
25-Apr, 1 Mangaļsalā,Rīga (I.Deņisovs); 27-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 01-Mai, 1 pārlido uz Z migrācijā un viena lokāli Akmeņragā, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
04-Mar, 1 uz vadiem Ķibju apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 15-Mar, 3 lokāli Štakeldangas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 21-Mar, 2 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 22-Mar, >5 Lejasstrazdu apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
10-Apr, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 17-Apr, 2 dzied Ķemeru tīrelī, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 19-Apr, >10 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (V.Jaunzemis u.c.); 1 pārlido ar saucieniem Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 migrācijā Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
10-Mai, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (P.Palmer); 12-Mai, ~20 Mērsraga liedagā un tā apkārtnē, Mērsrags (K.Millers, P.Palmer u.c.).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
22-Mar, 1 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 20-Apr, 1 uz Ventspils ostas S mola, Ventspils (E. & V.Smislovi).X Slēgts/Closed 04-Jun
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
14-Apr, 1 T Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers); 21-Apr, 1 uz lauka pie peļķes Remtes pagastā, Brocēnu n. (G.Graubics), 1 migrācijā uz N Ovišragā, Ventspils n. (V.Smislovs).X
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
30-Apr, 2 TT dzied pie Mazgramzdas apkārtnē, Priekules n. (D.Ūlands); 4-Mai, 1 dzied pie Burtnieku baznīcas, Burtnieku n. (G.Grandāns, D.Branch, J.Ukass); 07-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Hobbs u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
08-Mar, 1 T Lielupes krastā pie Priedītēm, Rundāles n. (E.Laucis), 5 Vecdaugavas dabas liegumā, Rīga (I.Gaile); 09-Mar, 1 T ceļmalas grāvī Dobeles pagastā, Dobeles n. (K.Millers), 1 T Daugavas krastā, Daugavpils (A.Erts), >50 Babītes ezera niedrājā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
11-Mai, 1 dzied Melbāržos, Limbažu n. (N.Zeidaks); 1 dzied Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 12-Mai, <5 dažādās vietās Červonkas un Salienas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, D.Branch), 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
26-Mar, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 01-Apr, 1 dzied Dzirciema ielā 16, Rīga (D.Ūlands); 05-Apr, 1 dzied Vecmīlgrāvja kapos, Rīga (U.Kolonovs).X