Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2016. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2016. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.


22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.

 

First records of spring migrants 2016

In this section the first migrating bird records of 2016 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.


Papildināts / Last update
02.05.2022. plkst. / at 15:10:11

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
19-Feb, >3000 (vairāku baru kopsumma) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 25-Feb, ~100 migrācijā virs Kaigu purva, Jelgavas n. (R.Rašitinis); 26-Feb, 3 pārlido šoseju pie Bērzkroga, Priekuļu n. (M.Grandāne); 27-Feb, migrantu (~20 - 30) balsis tumsā uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 56 Aisteres apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, >650+ migrācijā un lokālos pārlidojumos (vairāku baru kopsuma) Lubāna ezera apkārtnē, Madonas/Rēzeknes n. (K.Millers, L.Evans u.c.).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
07-Feb, >30 jauktā 33 Anser sp. zosu barā Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (A. Kuročkins, E. & V.Smislovi); 11-Feb, >50 jauktā ~550 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 27-Feb, 11 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 12-Mar, vismaz 3 kopā ar ~60 Anser sp. zosīm Celmu laukos Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 19-Mar, <10 ap 5000 lielā Anser sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns); 03-Apr, >800 kopā ar ~5000 Anser sp. zosīm Degumnieku laukos, Madonas n.; >300 kopā ar >4000 Anser sp. zosīm Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jr. uc.).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
03-Feb, 2 kopā ar >15 meža zosīm (Anser anser) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 07-Feb, 1 - 2 jauktajā 33 Anser sp. zosu barā Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (A. Kuročkins, E. & V.Smislovi); 11-Feb, >150 jauktā ~550 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 27-Feb, 2 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis). 6-Mar, lielākā daļa no jaukta 34 zosu kāša migrācijā uz E, Sātiņu dīķi, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Mar, 40 lauku applūdumā Lazdukalna apkārtnē, Rugāju n. (M.Grandāne); 18-Mar, 50 lauku applūdumā pie Ūdrupes, Gulbenes n. (G.Grandāns); 19-Mar, 2500 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
23-Mar, 2 ~1500 Anser sp. zosu barā Nākotnes apkārtnē, Glūdas pagasts, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 25-Mar, 1 kopā ar ~1200 pelēkajām zosīm (Anser sp.) Sējējciema apkārtnē Nīcas n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 3 ~20 000 Anser sp. zosu barā Krimūnu apkārtnē, Krimūnu pagasts, Dobeles n. (H.Kampe-Persson); 31-Mar, 5 ~8000 Anser sp. zosu barā Kroņauces apkārtnē, Dobeles n. (H.Kampe-Persson); 03-Apr, 2 kopā ar ~1500 zosīm Ventspils lidlauka apkārtnē (R.Rekmanis), 1 kopā ar >4000 Anser sp. zosīm Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
11-Feb, >4 jauktā ~550 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 19-Feb, vismaz 30 kopā ar ~3000 (vairāku baru kopsumma) zosīm (Anser sp.) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 27-Feb, 1 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 6-Mar, vismaz 1 jauktā 34 zosu kāsī migrācijā uz E, Sātiņu dīķi, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Mar, ~100 (divu baru kopsumma) Bozēnu laukos, Madonas n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere), 30 migrācijā Budenbrokas apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 17-Mar, >50 jauktā ~450 Anser sp. zosu barā Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 5 lauku applūdumā Lazdukalna apkārtnē, Rugāju n. (M.Grandāne); 18-Mar, 10 lauku applūdumā pie Ūdrupes, Gulbenes n. (G.Grandāns); 19-Mar, 2500 Degumnieku laukos, Madonas n.(G.Grandāns).X
Meža zoss
(Anser anser)
03-Feb, >15 kopā ar 2 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 08-Feb, 36 pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 11-Feb, ~100 jauktā ~550 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 13-Feb, ~30 Tadaiķu pagastā, Durbes n. (A.Mankus, J.Jansons); 27-Feb, 49 Grobiņas apkārtnē, ~250 Tāšu apkārtnē Grobiņas n., 8 Purva dīķī, Durbes n. (R.Rekmanis, I.Ozola). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only26-Feb, 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (L.Jātniece); 12-Mar, 14 (3+3+3+2+3) Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, L.Evans u.c.); 19-Mar, 6 Degumnieku laukos, Madonas n.(G.Grandāns).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
18-Apr, 1 ~1000 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis).X Slēgts/Closed 23-Jun
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
19-Feb, vismaz 1 kopā ar ~3000 (vairāku baru kopsumma) zosīm (Anser sp.) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 15-Mar, >10 kopā ar ~500 pelēkajām zosīm (Anser sp.) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 19-Mar, 11 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n., vēlāk tās pašas Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, P.Daknis), 4 Degumnieku laukos, Madonas n.(G.Vāveriņš); 20-Mar, 1 kopā ar ~1200 zosīm (Anser sp.) Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
18-Mar, 1 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 19-Mar, 10 Pampāļu apkārtnē, Saldus n. (V.Farnasts), >10 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Vintulis, I.Brediks, P.Daknis), 19 Salacas upē, Salacgrīva (M.Straus, J.Lipsbergs); 23-Mar, 1 Rēzeknes upē, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere); 25-Mar, 11 Snēpeles pagastā, Kuldīgas n. (A.Tjagunovičs), 1 Veldres laukos, Pampāļu pag., Saldus n. (M.Jaunzemis); 27-Mar, 17 migrācijā virs Vertežu meža, Saldus n (M.Jaunzemis); 05-Apr, 1 Vecpūņās, Talsu n. (R.Rekmanis, I.Ozola).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
27-Feb, 2 Aisteres apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis); 28-Feb, >5 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis); 5-Mar, 6 ad Celmu laukos Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 15-Mar, 5 migrācijā uz NW Lielezera apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 21-Mar, 9 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n., >40 Stalmaņu apkārtnē, Saldus n. (R.Rekmanis); ~75 Veldres laukos, Pampāļu pag., Saldus n.(M.Jaunzemis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 07-Apr, 1 kopā ar 16 ziemeļu gulbjiem Lielā Anša ezerā Rubenē, Kocēnu n. (A.Klepers).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
03-Feb, >2 kopā ar 2 Tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) un >15 meža zosīm (Anser anser) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Feb, 7 pie Aisteres, Durbes n. (R.Rekmanis), 2 Ezeres apkārtnē, Saldus n., 2 Blīdenes apkārtnē, Dobeles n. (H.Kampe-Persson); 07-Feb, 5 Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (A. Kuročkins, E. & V.Smislovi); 08-Feb, >10 migrācijā virs Ventspils (M.Zvaigzne); 09-Feb, >100 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Rozenfelde); 11-Feb, >150 kopā ar ~550 Anser sp. Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 21-Feb, 20 Vecajā Maltā, Nagļu pagasts, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 24-Feb, 6 Putnu salā Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 27-Feb, 3 migrācijā uz E Alūksnē (S.Laime); 28-Feb, 3 migrācijā uz SW Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
24-Feb, 7 Bērzciemā, Engures n., 2 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (V.Ādamsons, G.Saulītis); 27-Feb, 1 Engures ostā, Engure (E. & V.Smislovi); 01-Mar, 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (J.Lipsbergs); 02-Mar, 2 Lapmežciemā, Engures n. (I.Deņisovs); 09-Mar, 1 Mangaļsalā pie mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
21-Mar, 2TT Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 24-Mar, 2 (T un M) pie Ezerkrasta putnu torņa Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers); 27-Mar, 24 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 3 (2 TT un 1 M) Lielajā Stropu ezerā, Daugavpils (A.Erts); 01-Apr, 1 T Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpils (A.Erts).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >=2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >=2, E Latvia any: 03-Mar, 18 (9 TT un 9 MM) Liepājas ezerā iepretim Ezerkrasta putnu tornim, Liepāja (K.Millers); 19-Mar, 8 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 21-Mar, 12 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 24-Mar, <10 Lubāna ezerā un Rēzeknes upē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), >50 Liepājas ezerā, Liepāja/Nīcas n. (K.Millers).X
Platknābis
(Anas clypeata)
28-Mar, 1T Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Jaunzemis); 31-Mar, 3 (2 TT un 1 M) Krēmeros, Rīga (A.Kuročkins,V.Smislovs); 01-Apr, 2TT un 2 MM, Gātciemā, Babītes n. (K.Bernāns, R.Bluķis); 02-Apr, 2 (T un M) migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis) 03-Apr, 2TT Rimzātu dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis), 1T Lielajā Nabas ezerā, Ventspils n. (R.Rekmanis); 06-Apr, 3 (2 TT un 1 M) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte), >30 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Daugavā pretī Doļnajai, Ilūkstes n. (G.Grandāns u.c.).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >=2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >=2, E Latvia any: 06-Mar, 2 (T & M) Liepājas ezerā pie Putnu kalvas, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 19-Mar, 2 (T & M) Draudzības apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 22-Mar, 2TT Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 25-Mar, 5 (3TT un 2MM) Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi), ~150 Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 28-Mar, ~500 Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Jaunzemis), 2TT un 2MM Stāmerienas pag, Gulbenes n. (B.Pušpure), >20 Lubāna ezerā pie S dambja putnu torņa, Madonas n. (A.Platais).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
25-Mar, 1 ad T Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1T Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Jaunzemis), 1T Stāmerienas pag., Gulbenes n. (B.Pušpure); 01-Apr, 2TT un 1M Gātciemā, Babītes n. (K.Bernāns, R.Bluķis); 02-Apr, 6 (3TT un 3MM) migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n., 1T Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 03-Apr, 1T Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (E.&V.Smislovi, R.Matrozis), 5 (3TT un 2MM) Rimzātu dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 05-Apr, <10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns u.c.); 06-Apr, 2 (T un M) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >=2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >=2, E Latvia any: 19-Mar, 7 (6TT un 1 M) Pekraga apkārtnē, Mērsrags (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 25-Mar, ~50 Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 26-Mar, 78 Durbes ezerā, Durbes n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 30 Ādažos laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 28-Mar, ~300 Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Jaunzemis, A.&L.Mankus), >70 Meirānu kanālā un tam pieguļošajos laukos, Madonas n. (A.Platais); 29-Mar, 62 (32 TT un 30 MM) uz pārplūduša arumu lauka Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >=2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >=2, E Latvia any: 11-Feb, 35 Liepājas ezerā iepretī Ediņu pļavām, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, 173 Liepājas ezerā iepretim Dorupei, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 27-Feb, ~800 Babītes ezera W pusē iepretim Pērnciemam, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, 27 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 15 Okeānā, 20 Lieknas 3.dīķī, Sātiņos, Saldus n. (M.Jaunzemis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 03-Apr, 2TT un 1M Esplanādes purvājā, Daugavpils (A.Erts); 16-Apr, 2TT kopā ar pīlēm un zosīm lāmā Paļinovas apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers, I.Bojāre).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Largest numbers and records from inland: 11-Feb, 150 Liepājas ezerā iepretī Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Feb, 822 Liepājas ezerā iepretim Dorupei, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 27-Feb, ~450 Babītes ezera W pusē iepretim Pērnciemam, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 19-Mar, 3 (2TT un 1M) Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 20-Mar, 6 (3TT un 3 MM) Daugavā pie Ķeguma HES Ķeguma n. (D.Boiko).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
19-Mar, 1 T lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, P.Daknis); 02-Apr, 140 (86TT un 54MM) migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 09-Apr, 1 T pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 15-Apr, 5 TT uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
10-Mai, 1 dzied Saldus apkārtnē, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 15-Mai, 1 dzied Kelovas apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers); 24-Mai, 2 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (G.Grandāns).X Slēgts/Closed 23-Jun
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
15-Apr, 1 kopā ar pelēkvaigu dūkuri (Podiceps grisegena) uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X Slēgts/Closed 23-Jun
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
25-Mar, 3 Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 1 Silzemju dīķī, Sātiņos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 26-Mar, 2 Rāvā, Durbes n. (R.Rekmanis); 28-Mar, 4 (2TT un 2MM) Buļļu dīķī, Durbes n. (R.Rekmanis); 30-Mar, 1 Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis); 02-Apr, 1 Kundziņu dīķī, Kandavas n. (N.Zeidaks); 1 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 03-Apr, 3 pāri Rimzātu dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 06-Apr, 4 (2 pāri) Grebūtniekā un 3 Lieknas IV dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Apr, pāris Bērzkroga dīķos, Priekuļu n. (G.Grandāns).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 30-Apr, 2 (T un M) Nagļu dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs); 08-Mai, 4 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 09-Mai, 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers).X
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
21-Mar,  1 pārlido Rīgas - Liepājas šoseju Viduskroga apkārtnē, Saldus n. (M.Viniarskis); 26-Mar, 1 ligzdā Jaunjelgavas n. (webkameras dati/M.Strazds); 27-Mar, 1 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 29-Mar 1 ligzdas tuvumā Naudītes apkārtnē, Dobeles n., 1 Kabiles apkārtnē, Kuldīgas n. (M.Strazda informācija), 1 virs ligzdas Barkavas apkārtnē, Madonas n. (U.Bergmanis).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
16-Mar, 1 Turku pagastā, Līvānu n. (I.Taube); 1 lidojumā virs Nākotnes, Glūdas pag., Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 17-Mar, 1 ligzdā Vītiņu pagastā, Auces n. (M.Zilaisgailis); 18-Mar, 1 ligzdā Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 20-Mar, 1 Juglā Suntažu pagastā, Ogres n. (J.Kuzmans); 21-Mar,  1 Vecstāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 2 ceļa Kuldīga - Tukums malā Kabiles apkārtne, Kuldīgas n. (A.Tetere); 23-Mar,  2 pārlido Rīgas - Liepājas šoseju pie Ventas tilta, Skrunda (P.Daknis); 25-Mar, 1 ligzdā Tadaiķu apkārtnē, Durbes n. (J.Jansons), 1 ligzdā Kastīrē, Riebiņu n. (A.Platais); 26-Mar, 1 pie Ezerniekiem, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 01-Mar, 2 lidojumā virs Meirānu kanāla, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 12-Mar, 5 lidojumā virs Lubāna ezera, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.); 20-Mar, 1 Daugavā pie Ķeguma HES Ķeguma n. (D.Boiko); 11 lidojumā virs Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 21-Mar, 2 Bērzes ūdenskrātuvē, Anneniekos, Dobeles n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 3 migrācijā virs Kuldīgas (R.Rekmanis); 24-Mar, <50 Lubāna ezerā, Rēzeknes/Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), >200 uz Golodova dambja un Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
08-Feb, migrācijas balss tumsā virs Ogres, Ogre (A.Pintāne); 27-Feb, 1 mēģina vokalizēt Engures ezera N daļā, Mērsraga n. (V.&E.Smislovi); 28-Feb, 1 vokalizē Aizraķē Liepājas ezerā, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Ozola), 1 vokalziē Kaņiera ezerā, Engures n. (J.Vīgulis, I.Markuse); 12-Mar, 1 vokalizē Papes ezera S galā, Rucavas n. (N.Zeidaks); 18-Mar, 1 vokalizē Liepājas ezerā M. Ķempes ielas galā, Liepāja (I.Mednis); 19-Mar, 1 vokalizē Engures ezerā Mērsraga n., 1 Babītes ezerā, Babītes n. (I.Brediks, P.Daknis); 27-Mar, 1 migrācijas balss Tumšupes apkārtnē, Ropažu n. (M.Kilups, M.Vimba).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
04-Mai, 1 M Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 05-Mai, 1 T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 18-Mai, 2 TT Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts).X 
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
25-Feb, 2 izcēlās no saliņas pie Engures ezera E krasta putnu torņa, Engures n. (J.Kazubiernis); 02-Mar, 2 Sausajā Daugavā, Ķekavas n. (V.Smislovs, A.Kuročkins); 25-Mar, 2 Daugavā pie Rīteriem, Pļaviņu n. (A.Platais); 26-Mar, ~20 Pekragā, Mērsragā (U.Rēvalds); 27-Mar, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (R.Rekmanis), 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs); 28-Mar, 2 Stāmerienas pag., Gulbenes n. (B.Pušpure), 3 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 29-Mar, 15 ezerā Ciblas pagastā, Ludzas n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
24-Mar, 1 Pļevnu zivju dīķos, Raunas n. (L.Palms); 02-Apr, 1 pie Lubāna S dambja, Madonas n. (A.Avotiņš jun. uc.), 1 Aiviekstes hidromezgla apkārtnē, Madonas n. (J.Siliņevičs uc.); 04-Apr, 1 migrācijā uz N Lielezera apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 08-Apr, 1 Dabes purvā, Saldus n. (J.Jansons); 09-Apr, 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks, E.Haberkorns), 3 (t. sk. pāris atjauno ligzdu) Ziemeļu purvā, Alojas n. (N.Zeidaks), 1 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
01-Mai, 1 uz N Salacgrīvā (G.Graubics); 07-Mai, 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (S.Laime); 08-Mai, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze); 13-Mai, >20 migrācijā un >10 lokāli Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Hester, S.Murphy), 1 Zeidaku apkārtnē, Priekules n. (R.Rekmanis).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
25-Mar, 1 Baidzeles apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 1 Smārdes apkārtnē, Engures n. (V.Ādamsons); 01-Apr, 1 medījot uz S Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 02-Apr, 1 riņķo virs laukiem Jaundziru apkārtnē, Kandavas n. (N.Zeidaks).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
07-Apr, 1 pie Dimantiem Mežāres pagastā, Krustpils n. (J.Skrinda); 23-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš, V.Zariņš, M.Stūrītis); 13-Mai, 1 kopā ar 2 sarkanajām klijām (Milvus milvus) migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Hester, S.Murphy).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
09-Apr, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (E.Račinskis, I.Mārdega).X Slēgts/Closed 23-Jun
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
18-Mar, >1 T uz N Glūdas pagastā, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 25-Mar, 1 M Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 26-Mar, 1 M virs Babītes ezera pie Gātciema, Babītes n. (I.Grīnerte, K.Millers); 28-Mar, 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Jaunzemis, A.&L.Mankus); 30-Mar, 1 M Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis), 1 T Beibežu dīķī, Vecumnieku n. (E.Laucis), 1 M Lubāna ezerā, Madonas/Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere), 1 T lokāli Padures apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
Tiek publicēti novērojumi tikai no N un E Latvijas/Records from N and E Latvia are published only: 24-Mar, 1 ad T Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 31-Mar, 1 T pie Švāna tilta, Madonas n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere); 02-Apr, 1 M Bozēnu laukos, Madonas n. (J.Siliņevičs u.c.).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
27-Apr, 1  Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 29-Apr, 1 imm migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft); 30-Apr, 1 imm migrācijā Kolkas ragā (K.Millers, I.Grīnerte, G.Waddington u.c.), 1 ad T migrācijā Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte). 01-Mai, 1 imm migrācijā Kolkas ragā (G.Waddington u.c.).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
25-Apr, 1 T pie Zilezera, Ciblas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis); 27-Apr, 2 TT Klešņiku purvā, Ciblas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis); 01-Mai, 1 ad T Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Waddington u.c.).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
03-Apr, 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 05-Apr, 1 Stradu pag., Gulbenes n. (D.Vasiļevskis), 1 Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (U.Bergamnis); 06-Apr, ar raidītāju aprīkots īpatnis Aadu, šķērsoja Latviju tranzītā 06.04.2016, lidoja pāri valsts vidusdaļai, apmēram pa līniju Viesīte - Valka (U.Ļoļāns/http://birdmap.5dvision.ee/); 08-Apr, ar raidītāju aprīkots īpatnis Vahur ir šķērsojis Latviju tranzītā 08.04.2016. valsts A daļā pa aptuveno maršrutu Daugavpils-Lubāna-Ape. (U.Ļoļāns/http://birdmap.5dvision.ee/); 10-Apr, 1 Ezeres lidlaukā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 migrācijā uz N Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
28-Mar, 1 M Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 30-Mar, 1 Mērsragā (U.Rēvalds); 02-Apr, 1 Sējas apkārtnē, Sējas n. (J.Vīgulis, A.Arnicāns); 03-Apr, 1M Degumnieku laukos, Madonas n. (R.Kroics, I.Lucjanova, A.Avotiņš jun.); 09-Apr, 2 medī "Ūšu" pļavā Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš); 10-Apr, 1 M Prāmciema apkārtnē, Durbes n. (J.Jansons), 1 T Pentuļu apkārtnē, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
X Slēgts/Closed 23-Jun
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
24-Apr, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 27-Apr, 1 pie Ļebednicu purva, Ciblas n. (R.Rekmanis); 30-Apr, 1 Vaides apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 01-Mai, 3 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Waddington u.c.), 1 pārlido Skrundas zivju dīķus, Skrundas n. (U.Piterāns).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
26-Mar, 1 2cy T Krievlaukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers); 20-Apr, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis); 22-Apr, 1 pie Zvidzes kanāla, Madonas n. (J.Skrinda); 30-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 01-Mai, 1 2cy Kalnciemā, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi).X
Grieze
(Crex crex)
03-Mai, 1 vokalizē Cenu pagastā, Ozolnieku n. (E.Ozoliņš); 05-Mai, 1 vokalizē Pļaviņās (A.Avotiņš jun., Gu.Grandāns); 06-Mai, 1 vokalizē Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 vokalizē Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns u.c.); 08-Mai, 2 Rusinovā Rožupes pagastā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 1 vokalizē Īdeņas apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
11-Mar, migrācijas saucieni naktī Galiņu apkārtnē, Olaines n. (G.Grandāns, E.Dzenis); 19-Mar, 1 vokalizē Engures ezerā Mērsraga n., 1 Babītes ezerā, Babītes n. (I.Brediks, P.Daknis); 31-Mar, 5 vokalizē Krēmeros, Rīga (A.Kuročkins,V.Smislovs); 03-Apr, 2 izprovocēti Baznīcas dīķī, Zvārdē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 05-Apr, 1 vokalizē Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns u.c.).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
21-Apr, 1 vokalizē Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers, I.Brediks,); 25-Apr, 2 (pāris) vokalizē Zilezerā, Ciblas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis); 02-Mai, 3 vokalizē Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Leeft).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
11-Apr, 1 vokalizē Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 12-Apr, 1 vokalizē Aiviekstes palienē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 13-Apr, 1 vokalizē Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 15-Apr, 2 Sīversa ezerā, Krāslavas n. (A.Klepers, I.Mārdega, I.Bojāre); 16-Apr, 1 vokalizē Ozolmuižas apkārtnē, Rēzeknes n. (N.Zeidaks).X
Dzērve
(Grus grus)
13-Feb, 17 uz N Griķos, Nīcas n. (I.Mednis), 1 Tadaiķu pagastā, Durbes n. (A.Mankus, J.Jansons); 19-Feb, 1 pārlido Daugavpilī (A.Erts); 21-Feb, 2 Trēbējciema apkārtnē, Ventspils n. (K.Bernāns); 24-Feb, 2 pie Ilzines ezera, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 25-Feb, 1 Brocēnu apkārtnē, Brocēnu n. (G.Krastiņš), 1 pie Upīškalna, Kuldīgas n. (R.Steggerda); 27-Feb, 6 Tāšu apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 03-Mar, 5 (2 + 3) Nīcas laukos kopā ar ~90 ķīvītēm (Vanellus vanellus), Nīcas n. (K.Millers); 05-Mar, 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n., (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 06-Mar, 3 Sātiņu dīķu apkārtnē, Saldus n., (M.Jaunzemis); 2 Ģibuļos, Talsu n., (A.Platais); 2 uz NE Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). 07-Mar, 2 migrācijā virs Kandavas, Kandavas n. (N.Zeidaks). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 11-Mar, 2 Kokneses apkārtnē, Kokneses n. (D.Vasiļevskis); 12-Mar, 2 migrācijā uz NE, Dikļu apkārtnē Kocēnu n. (A.Meinards), 2 Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Viksere), 1 lidojumā uz NE Jaunannas pagastā, Alūksnes n. (B.Pušpure); 2 migrācijā virs Murmastienes, Varakļānu n. (R.Scally, K.Millers u.c.), 1 Cesvaines apkārtnē, Cesvaines n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
07-Feb, 6 pie Jaunmuižas, Skrundas n. (V.Farnasts); 08-Feb, 3 pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 14-Feb, 6 Ošenieku apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons), 10 Dorupes apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 19-Feb, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), >10 Vasku apkārtnē, Tukuma n. (G.Saulītis, V.Ādamsons); 21-Feb, 3 Jaunmoku apkārtnē, Tukuma n. (K.Bernāns); 24-Feb, 72 + 28 lokāli Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 30+ migrācijā un lokāli (atsevišķi īpatņi dažādās vietās) Degumnieku un Barkavas laukos, Madonas n. (L.Evans, K.Millers u.c.), 10+ migrācijā (atsevišķi īpatņi dažādās vietās) Gulbenes un Madonas n. (G.Grandāns u.c.), 16 Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
08-Mai,1 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 17-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (A.Zacmanis, K.Millers.); 22-Mai, 1 Kuivižu liedagā, Salacgrīvas n. (P.Daknis u.c.).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
03-Mar, 2 Nīcas laukos kopā ar ~90 ķīvītēm (Vanellus vanellus), Nīcas n. (K.Millers); 22-Mar, 1 kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) Snēpeles pagastā, Kuldīgas n. (A.Tjagunovičs); 24-Mar, 34 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 25-Mar, 15 Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 26-Mar, 7 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, >30 Audrupu apkārtnē, Iecavas n. (I.Grīnerte), 1 Stūru purvā, Saldus n. (J.Jansons).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
24-Mar, 2 uz lauka pie peļķes Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 26-Mar, 1 Užavas laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 pie Bajāriem, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte), 3 pie Upmalām, Ventspils n. (I.Grīnerte); 27-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Lediņš u.c.), 1 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
02-Apr, 1 barojas Buķos Sesavas pagastā, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 07-Apr, migrācijas balss tumsā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 09-Apr, >4 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); pāris pie vācu karavīru kapiem Novadnieku pag., Saldus n. (M.Jaunzemis); 10-Apr, 1 tukšainē starp Pulkveža Brieža un Skanstes ielām, Rīga (K.Funts); 11-Apr, 1 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 12-Apr, 1 Ūdrupes apkārtnē uz arumu lauka, Smiltenes n. (A.Klepers).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
26-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Lediņš u.c.); 27-Mar, 1 pie Ķeguma HES, Ķegums (I.Kilupa, M.Kilups); 01-Apr, 2 pārlido Ventspils ostas S molu uz N, Ventspils (A.Klepers); 03-Apr, 1 Ainažos, Salacgrīvas n. (E.&V.Smislovi, R.Matrozis); 09-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 4 pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
02-Apr, 1 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 06-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 15-Apr, 6 uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
30-Mar, 1 Zvejsalas 3.dīķī, Rēzeknes n. (D.Vikšere); 09-Apr, 1 pie Mūsas upes, Bauska (E.Laucis); 10-Apr, 1 Saukas apkārtnē, Viesītes n. (K.Funts); 12-Apr, 2 pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 15-Apr, 1 Silavu ezerā, Krāslavas n. (A.Klepers); 16-Apr, 1 Babītes ezerā pie Klīvēm, Babītes n. (M.Kilups), 1 Zilupes apkārtnē, Zilupes n. (M.Strazds); 17-Apr, 1 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (I.Brediks); 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. (A.Mankus), 2 Lielupes grīvā, Rīga (G.Graubics).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
26-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.&V.Smislovi), 1 Bunkas apkārtnē, Durbes n. (J.Jansons), 1 Turaidā, Siguldas n. (N.Zeidaks); 27-Mar, 1 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons); 28-Mar, 1 virs Salātes dīķiem Neretas n. (K.Funts), 1 Zorģu apkārtnē, Iecavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 pārlido Aucē, Auces n. (V.Freimanis).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
08-Apr, >2 īpatņu balsis Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers); 28-Apr, 1 uzplūdumā Ūdrupes apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns, A.Erts); 29-Apr, 1 Ainažos, Salacgrīvas n. (K.Funts); 30-Apr, 4 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs); 01-Mai, 9 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
09-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 12-Apr, 1 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 Praulienas pagastā, Madonas n. (J.Skrinda); 14-Apr, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 15-Apr, 1 pārlido Kaņiera ezerā, Engures n. (G.Grandāns), 16-Apr, 1 Babītes ezerā pie Klīvēm, Babītes n. (M.Kilups).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
14-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 18-Apr, 1 Degumnieku laukos, Madonas n. (E.Laucis, K.Millers, G.Grandāns); 30-Apr, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
12-Apr, 3 Orenīšu-Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, G.Leboff); 19-Apr, 6 Svētes palienē, Jelgavas n. (G.Graubics), 2 Kalnagala apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers, E.Laucis); 20-Apr, 1 Papurnes apkārtnē, Rugāju n. (G.Grandāns, E.Laucis); 21-Apr, 2 Melnragu rīklē, Tukuma n. (I.Brediks, K.Millers).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 1 Svētes palienē, Jelgavas n. (M.Jaunzemis, A.&L.Mankus), 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 31-Mar, 2 Salaspils purvā (K.Bernāns, R.Bluķis); 01-Apr, >8 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 02-Apr, 8 Lielupes palienē uz S no Valgundes, Jelgavas n. (M.Rozenfelde); 03-Apr, 2 Ainažos, Salacgrīvas n. (E.&V.Smislovi, R.Matrozis); 04-Apr, 1 Stāmerienas pag., Gulbenes n. (B.Pušpure).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
 05-Apr, dzirdēta balss Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n.(G.Graubics); 09-Apr, 1 migrācijā uz NE Ādažu poligonā, Ādažu n. (P.Daknis, I.Mārdega u.c.); 15-Apr, >30 lietuvaiņi kopā ar kuitalām (Numenius arquata) uz Z pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 17-Apr, ~30 migrācijā Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 18-Apr, 26 vienā barā migrācijā Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns).X
Kuitala
(Numenius arquata)
26-Mar, 1 migrācijā uz N Dupļos, Durbes n. (R.Rekmanis); 27-Mar, 1 migrācijā Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 1 uz N Grobiņā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 28-Mar, 2 barojas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi), migrējošu īpatņu balsis Rudbāržos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 1 migrācijā Saldus apkārtnē (M.Jaunzemis); 01-Apr, 1 barojas Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 04-Apr, 3 putni lokāli uz sēres Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 06-Apr, 7 (6+1) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
06-Apr, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 12-Apr, 30 Orenīšu-Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, G.Leboff); 13-Apr, 7 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, G.Leboff).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 22-Mai, 1 uz N gar Kuivižu liedagu, Salacgrīvas n. (I.Brediks u.c.).X Slēgts/Closed 23-Jun
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
14-Mai, 2 liedagā pie Mērsraga ostas, Mērsrags (K.Millers, G.Hester, S.Murphy); 16-Mai, 1 pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (G.Grandāns); 18-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 1 pie Ventspils ostas S mola (G.Grandāns, R.Rekmanis u.c.).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
X Slēgts/Closed 23-Jun
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
12-Mai, 1 liedagā Mērsraga ostas N (M.Jaunzemis); 22-Mai, 3 Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (I.Brediks u.c.).X Slēgts/Closed 23-Jun
Trulītis
(Calidris minuta)
11-Mai, 4 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, G.Hester, S.Murphy); 21-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Vanheuverswyn u.c.).X Slēgts/Closed 23-Jun
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
08-Mai, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (P.Palmer, K.Millers u.c.), 7 Kaltenes jūrmalā, Rojas n. (R.Rekmanis, I.Ozola); 09-Mai, 2 liedagā pie Engures ostas, Engure (P.Daknis, G.Hester, S.Murphy), 1 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 10-Mai, 2 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 11-Mai, >2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, G.Hester, S.Murphy).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
03-Apr, 1 kopā ar 2 smilšu tārtiņiem Ainažos, Salacgrīvas n. (E.&V.Smislovi, R.Matrozis); 06-Apr, 1 ziemas terpā Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 09-Apr, 7 ziemas terpā Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 10-Apr, 1 ziemas tērpā pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis); 18-Apr, 2 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 20-Apr, 2 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Laucis); 22-Apr, 1 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (K.Millers).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
13-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Funts).X Slēgts/Closed 23-Jun
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
24-Mai, 2 Lielupes grīvā, Jūrmala (S.Bamford, J.Wild); 29-Mai, 1 Pekragā, Mērsrags (M. & A.Jaunzemji).X Slēgts/Closed 23-Jun
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
01-Apr, 2 (T un M) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 06-Apr, 9 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers), 2 MM pie peļķes uz arumiem Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 12-Apr, 5 Orenīšu-Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, G.Leboff); 15-Apr, 5-6 Koškovcu apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers); 17-Apr, 6 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (I.Brediks).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
01-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers); 02-Apr, 5 izceltas Brocēnmuižas apkārtnē, Brocēnu n. (A. & L.Mankusi); 06-Apr, >7 izceltas Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 09-Apr, >7 izceltas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi).X
Ķikuts
(Gallinago media)
11-Apr, 1 riesto Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 03-Mai, 10 riesto Kujas dabas parkā, Cesvaines n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns, E.Leeft).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
23-Mar, 1 Ādažu laukos, Ādažu n., 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 25-Mar, 1 pārlido Kaņiera ezeru, Engures n. (E. & V.Smislovi); 26-Mar, 1+1 Kaplavas apkārtnē, Krāslavas n. (J.Vīgulis); 27-Mar, >20 Ādažos laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 1 riesto izcirtumā Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 7 Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
23-Feb, 1 izcelta piejūras kāpās aiz "Kursas", Liepāja (I.Mednis); 10-Mar, 1 izcelta mežā Bēnes pagastā, Auces n. (V.Kveksis); 12-Mar, 1 Cenas tīreļa W malā, Babītes n. (A.Kuročkins); 20-Mar, 1 riesto Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 22-Mar, 1 riesto mežā Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 24-Mar, 2 uz ceļa Zvārdes pagastā, Saldus n. (J.Jansons); 25-Mar, 1 izcelta Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
22-Mai, 6 Sedas kūdras purva dīķos, Strenču n. (E.Lediņš u.c.), 4 MM un 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V. Smislovi.).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
>30, iekšzeme un  E Latvija visi/>30, inland and E Latvia each: 07-Feb, 1 uz ledus Daugavā, Daugavpils (A.Erts); 13-Feb, ~50 Liepājas ostā (A.Mankus, J.Jansons); 02-Mar, ~70 Lapmežciemā, Engures n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 65 Ventas grīvā, Ventspils (A.Platais); 18-Mar, >200 Ķengaragā, Rīgā (E.Smislovs); 19-Mar, >50 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2 Sātiņu dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 22-Mar, 5 Saldū (M.Jaunzemis).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
01-Apr, 1 ad lokāli kopā ar sudrabkaijām (Larus argentatus) Ventspils jahtu ostā, Ventspils (A.Klepers); 05-Apr, 1 kopā ar lielajiem ķīriem (C.ridibundus) un kajakiem (L.canus) Lauciņu karjerā, Cēsīs (S.Laime), 4 ad Demenes izgāztuvē, (t. sk. 2 ad Larus fuscus heuglini), Daugavpils n. (G.Grandāns u.c.); 14-Apr, 3 ad Pāvilostā (R.Rekmanis); 17-Apr, 6 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
28-Apr, 1 medī Mašēnu ezerā, Garkalnes n. (K.Millers); 02-Mai, 1 Kolkasragā, Dundagas n. (G.Waddington), 3 Lielupē, Jūrmala (M.Jaunzemis); 08-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks u.c.).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
06-Apr, >40 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 11-Apr, 1 pārlido Ozolaines dīķi, Bauskas n. (E.Laucis); 15-Apr, 7 uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 24-Apr, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Lediņš, V.Zariņš, M.Stūrītis).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
30-Apr, 6 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs), 1 Struņķu dīķos, Talsu n. (M.Kilups); 02-Mai, 50 Zvejsalas - Ļodānu/Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Leeft); 04-Mai, 4 Lieknā, Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 4 Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E. & V.Smislovi); 08-Mai, >15 Salātes dīķos, Neretas n. (K.Funts), 5 migrācijā Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers u.c.), >20 Kalnciemā, Jelgavas n. (K.Millers u.c.).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
09-Mai, 3 - 5 migrācijā Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers. P.Palmer u.c.), 4 migrācijā Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 10-Mai, 3 Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 13-Mai, 1 Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (I.Brediks).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
08-Mai, 2 migrācijā Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers); 09-Mai, 2 migrācijā Kaņiera ezerā, Engures n. (P.Palmer, K.Millers), 2 migrācijā Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 10-Mai, 7 + 3 migrācijā Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 11-Mai, 1 Šusta ezerā, Vārkavas n. (A.Erts).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
08-Apr, 1 Lielupē, Jūrmala (M.Jaunzemis); 09-Apr, 3 migrācijā virs Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 12-Apr, 1 pārlido Mūkusalas ielā 42, Rīga (E.Haberkorns); 13-Apr, 2 Daugavā pie Mangaļsalas, Rīga (I.Deņisovs); 16-Apr, 2 pārlido pie dzelzceļa dīķa, Salaspilī (D.Boiko); 17-Apr, 3 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks), 1 barojas uzpludinājumā Kroņaucē, Dobeles n. (A.Platais), 50 lokāli Lielupes grīvā, Rīga/Jūŗmala (G.Graubics), 2 Daugavā pie "Liepkalniem", Pļaviņu n. (E.Lediņš).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
05-Mai, 1 Daugavā pie Žurku salas, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mai, >2 Bērzciemā, Engures n. (P.Palmer, K.Millers u.c.); 12-Mai, vismaz 3 Mērsragā (M.Jaunzemis).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
02-Apr3 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 09-Apr, 2 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, E.Haberkorns); 10-Apr, 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Lediņš).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
30-Apr, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Waddington u.c.). 04-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.); 08-Mai, 1 uz N Kaltenes jūrmalā, Rojas n. (R.Rekmanis); 09-Mai, 3 (tumšā morfa) migrācijā pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs),1 uz N Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Meža balodis
(Columba oenas)
08-Feb, 1 uz NE Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 24-Feb, 5 pie Lanceniekiem, Tukuma n. (V.Ādamsons, G.Saulītis), 4 uz vadiem Nīzerē, Vecumnieku n. (M.Tīrums); 27-Feb, 1 uz vadiem Grundzālē, Smiltenes n. (S.Laime); 28-Feb, 3 uz E virs Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 03-Mar, 14 pie Marijas muižas, Skrundas n. (K.Millers); 05-Mar, 4 pie Klīvēm, 14 pie Straupciema, Babītes n., (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 06-Mar, 4 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 2 Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 12 Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, L.Evans u.c.); 13-Mar, 1 dzied vecā priežu mežā Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds, E Latvia any: 06-Feb, 12 Brīvības ielā pie "Statoil", Liepāja (R.Rekmanis); 03-Mar, 3 uz vadiem Grīnvaltu apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 13-Mar, 10 Birzgales apkartnē, Ķeguma n. (D.Boiko); 19-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, P.Daknis); 1 Novadnieku pagastā, 2 Ezeres pagastā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 20-Mar, 2 Stūru apkārtnē, Brocēnu n. (J.Jansons); 21-Mar, ~50 uz lauka Upenieku apkārtnē, Dobeles n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 2 barojas uz lauka Grīviņos, Priekuļu n. (A.Klepers); 25-Mar, 1 migrācijā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais); 3 Sātiņos, Saldus n. (M.Jaunzemis), 39 Jūrmalciemā, 22 Nīcas laukos migrācijā un lokāli (novēroto īpatņu kopsumma), Nīcas n. (I.Brediks u.c.).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
 03-Mai, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 04-Mai, 3 dažādās vietās Vecumnieku mežos, Vecumnieku n. (N.Zeidaks); 15-Mai, 2 Upetniekos, Rugāju n. (A.Klepers, M.Tīrums); 18-Mai, 1 Teiču purva malā, Murmastienes pag., Varakļānu n. (A.Erts).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
11-Apr, 1 novērota vizuāli Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 novērota vizuāli Salaspilī (D.Boiko); 16-Apr, 1 vokalizē Gotiņās, Krāslavas n. (A.Klepers), 1 vokalizē Zilupes apkārtnē, Zilupes n. (M.Strazds); 24-Apr, 2 vokalizē Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 26-Apr, 1 vokalizē Krivandas apkārtnē, Ciblas n. (R.Rekmanis, U.Piterāns); 27-Apr, 2 vokalizē Līdumnieku apkārtnē, Ciblas n. (R.Rekmanis, U.Piterāns); 28-Apr, 1 vokalizē pie Bāliņiem, Garkalnes n. (V.Arnis), 1 vokalizē Spirku purva apkārtnē, Ciblas n. (R.Rekmanis, U.Piterāns), 2 vokalizē Dalbē, Ozolnieku n. (A.Platais); 29-Apr, 1 vokalizē mežā Ozolmuižas apkārtnē pie Ozolu ezera, Alojas n. (A.Meinards), 1 vokalizē Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons), 2 vokalizē pie "Dzelzkalniem", Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 vokalizē Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs), 1 vokalizē Stūru purva apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
11-Apr, 1 dzirdēta Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 01-Mai, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (E.Račinsksis); 06-Mai, 1 Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns u.c.).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
23-Apr, 1 Mežainē, Pāvilostas n. (V.Smislovs); 30-Apr, 1 dzied Variņu pagastā, Smiltenes n. (N.Zeidaks); 01-Mai, 1 dzied Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 06-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 08-Mai, 1 T noķerts tīklā gredzenošanai, 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 10-Mai, 1 dzied pie Vārzgūnes ezera, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Svīre
(Apus apus)
04-Mai, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze); 08-Mai, 2 īslaicīgi medī virs Ogres (V.Roze); 09-Mai, 3 Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 10-Mai, 2 virs Saldus (M.Jaunzemis), 3 virs Saldus (citā vietā) (V.Jaunzemis), 4 virs Vecrīgas, Rīga (I.Brediks).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
21-Mai, vismaz 2 Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (D.Meiere); 1 barojas Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Pupuķis
(Upupa epops)
06-Apr, 1 pie Valtaiķu - Skrundas ceļa, Skrundas n. (A.Ozoliņš); 12-Apr, 1 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 migrācijā Ogrē, (V.Roze), 1 Tukumā (V.Ādamsons); 16-Apr, 2 Flokšu ielā, Daugavpilī (A.Erts); 1 dzied Bērzlapās, Krāslavas n. (A.Klepers); 17-Apr, 1 Zvejniekciemā, Saulkrastu n. (L.Vaidere); 25-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, R.Grīnerte).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
08-Apr, 2 dzirdēti pie Annas koku skolas, Babītes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere, H.Hofmanis, S.Martinsone); 09-Apr, 1 pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 pie Ruģeļu dīķiem, Daugavpils (A.Erts), 1 Čerepovā, Daugavpils (A.Erts), 1 Nākotnē, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 11-Apr, 2 Pilskalnes pagastā, Ilūkstes n. (A.Erts), 1 Mežciemā, Rīga (E. & V.Smislovi); 15-Apr, 1 dzied Kantora ielā, Rīga (G.Grandāns, G.Leboff).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
02-Mai, 1 T Paipu ciemā, Nīcas n. (I.Brediks, L.Dakne); 04-Mai, 1 Šlīteres apkārtnē, Dundagas n. (H.Taffs); 1 Veģu apkārtnē, Talsu n. (V.Ādamsons); 05-Mai, 1 T Ķempju apkārtnē, Līgatnes n. (G.Grandāns u.c.), 3 TT Šlīteres apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers); 06-Mai, 1 T Sedolu apkārtnē, Aizputes n. (A.Ozoliņš), 1 T Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns u.c.).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
02-Mai, 1 dzied un novērota vizuāli Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko); 07-Mai, 1 dzied un novērota vizuāli Pūre (V.Heidemane); 10-Mai, 1 dzied Ezeres parkā, Saldus n. (M.Jaunzemis),1 dzied pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis); 12-Mai, 1 dzied Dundagas pils parkā, Dundaga (K.Millers), 2 dzied Pumpuru apkārtnē, Skrundas n. (R.Rekmanis).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia are published: 23-Feb, ~200 Saldū (R.Rekmanis, I.Ozola); 25-Feb, 130 kolonijā Nākotnē, Glūdas pag., Jelgavas n.(H.Kampe-Persson); 27-Feb, ~450 - 480 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs); 12-Mar, 5 Jēkabpilī (D.Boiko), 7 migrācijā kopā ar citiem vārnveidīgajiem Grašu apkārtnē, Cesvaines n. (G.Grandāns); 15-Mar, 3 pie novada domes, Viļaka (A.Korņejeva); 16-Mar, >200 Iecavā, >150 pie Miltiņiem, Dobeles n. (K.Millers).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
13-Feb, 1 Ezerkrastā, Liepāja (A.Mankus); 20-Feb, 1 - 2 migrācijā "Griķos", Nīcas n. (I.Mednis); 24-Feb, 1 - 2 migrācijā virs Zirgu salas, Liepāja, >15 migrācijā + >3 dziedoši Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 1 uz N virs Saldus, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 migrācijā virs Tirdzniecības kanāla, Liepāja (D.Krīgens); 26-Feb, 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 26-Feb, 3 Tāšu apkārtnē, Grobiņas n., 5 Aisteres apkārtnē, Durbes n., 2 dzied + 1 uz N Ziemupes apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). 28-Feb, 1 - 2 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); >15 Sātiņu dīķu apkārtnē - gan migrācijā, gan lokāli (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 20+ migrācijā un >2 dzied Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, L.Evans u.c.), 1 migrācijā Varakļānos, (K.Millers), 2 migrācijā Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 10+ migrācijā (atsevišķi īpatņi dažādās vietās) Gulbenes un Madonas n. (G.Grandāns u.c.); 13-Mar, 1 migrācijā pie Krūklantiem, Smiltenes n., 3 dzied pie Garkalnes, Priekuļu n., 2 migrācijā Ģūģerkalnā, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 dzied Atašienē, Krustpils n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
28-Feb, 1 migrācijā Nīcas apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis); 23-Mar, >2 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons); 1 dzied Druvas apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 25-Mar, 1 lokāli Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 dzied, 2 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 4 dzied Nīkrāces pag., Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 1 dzied un 2 migrācijā Gaviezes pagastā, Grobiņas n. (J.Jansons).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
03-Mar, 1 migrācijā kopā ar 16 sniedzēm (Plectrophenax nivalis) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 23-Jun
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
27-Apr, 2 kopā ar ~100 bezdelīgām (Hirundo rustica) un >10 mājas čurkstēm (Delichon urbicum) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 28-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 05-Mai, 2 pie Gudupes ietekas Ventā, Saldus n. (J.Jansons); 06-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
05-Apr, 1 pie Lauciņu karjera, Cēsis (S.Laime); 09-Apr, 2 uz vadiem pie "Krastaiņiem", Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 10-Apr, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vikšere); 12-Apr, 1 Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 13-Apr, 1 Upesciema dīķos, Rīga (G.Grandāns), 18-Apr, >15 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, E.laucis, G.Grandāns).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
17-Apr, 1 pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (L.Jātniece); 20-Apr, 1 Vatrānē, Ogres n. (I.Brediks); 21-Apr, 1 kopā ar bezdelīgām (Hirundo rustica) virs Mūsas, Bauska (E.Laucis), 2 Ezerkrastā, Liepāja (R.Rekmanis); 25-Apr, 3 pie Kaņiera ezera laivu bāzes putnu torņa, Engures n. (K.Funts).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
08-Apr, >2 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 09-Apr, 1 T Mērsragā (I.Brediks, E.Haberkorns); 10-Apr, >5 dzied Upesciema dīķos, Garkalnes n. (E.&V.Smislovi), 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis); 11-Apr, 2 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 17-Apr, 1 Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
09-Apr, 1 dzied un novērots vizuāli Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied pie Sātiņu dīķu vārtiem, Saldus n. (Z.Jansone); 12-Apr, 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns).; 13-Apr, 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 16-Apr, 1 dzied Borovinā, Krāslavas n. (A.Klepers); 17-Apr, 1 dzied Indulānu kapos, Neretas n. (K.Funts), 3 dzied Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis), 1 dzied Zilupes apkārtnē, Zilupes n. (M.Strazds).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
02-Apr, 1 novērots Saldus pilskalnā (J.Jansons); 04-Apr, 1 dzied Paņemūnes mežos, Bauskas n. (E.Laucis), 1 dzied Saldū (J.Jansons), >1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs); 05-Apr, 1 dzied pie Stāmerienas ezera, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 dzied Saldus N nomalē (M.Jaunzemis), 1 dzied Torņakalnā, Rīga (L.Dakne, M.Strazda), vairākās vietās dzied Daugavpils/Ilūkstes n. (G.Grandāns u.c.), 1 dzied Plakanciemā, Ķekavas n. (M.Strazds, S.Martinsone); 06-Apr, 1 dzied Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Kleistu mežā, Rīga (M.Kilups), 1 dzied Dalbē, Ozolnieku n. (A.Platais).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
13-Apr, 1 dzied un novērots vizuāli Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons); 16-Apr, 1 dzied un novērots vizuāli Cielavu apkārtnē, Babītes n. (M.Kilups); 1 dzied Moskvinā, Preiļu n., 1 dzied Kriškalnos, Pļaviņu n. (A.Platais); 3 dzied dažādās vietās Gotiņās un Borovinā, Krāslavas n. (A.Klepers), 1 dzied Rudbāržu parkā, Skrundas n. (R.Rekmanis); 17-Apr, 1 dzied pie Jelgavas (I.Brediks), 1periodiski dzied Ķirpēnos, Dobeles n. (A.Platais).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
12-Mai, 1 īslaicīgi dzied pie Valguma ezera, Engures n. (E.Račinskis u.c.); 13-Mai, 1 vizuāli Krotes apkārtnē, Priekules n. (R.Rekmanis); 15-Mai, 1 iedziedas Krustkalnu dabas rezervātā, Madonas n. (U.Piterāns), 1 Mazajos Unguros, Kombuļu pag., Krāslavas n. (M.Tīrums); 16-Mai, 1 dzied LU Botāniskajā dārzā, Rīga (U.Piterāns); 18-Mai, 1 dzied Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
02-Mai, 1 dzied Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (G.Waddington); 10-Mai, 1 dzied pie Valguma ezera, Engures n. (K.Millers, P.Palmer u.c.), 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons); 11-Mai, 1 dzied Uzvaras parkā, Rīga (I. & J.jun. Ozoli), 1 dzied pie Siguladas pils, Siguldas n. (A.Klepers).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
30-Apr, 1 dzied pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis), 2 īslaicīgi iedziedas pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (U.Piterāns), 3 īslaicīgi iedziedas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi); 02-Mai, 1 dzied Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft); 03-Mai, 4 dzied Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 04-Mai, 4 dzied dažādās vietās Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 dzied un novērots vizuāli Babītes ezerā pie Annasmuižas, Babītes n. (M.Kilups).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
30-Apr, 1 īslaicīgi iedziedas pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (U.Piterāns); 02-Mai, 1 dzied Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, E.Leeft); 06-Mai, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (M.Kilups); 07-Mai, 1 dzied Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Ozola).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
13-Mai, 1 dzied pie Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (I.Brediks); 14-Mai, 4 dziedoši Krāslavas n. (A.Klepers, M.Tīrums); 15-Mai, 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Īģes upes krasts, Alojas n. (A.Meinards); 4 dziedoši citās vietās kā 14-Mai Krāslavas n. (A.Klepers, M.Tīrums); 17-Mai, 1 dzied Padauklī, Praulienas pag., Madonas n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. - citā vietā kā 15.maijā (U.Ļoļāns).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
12-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli  Pumpuru apkārtnē, Skrundas n. (R.Rekmanis); 14-Mai, 1 dzied Jaunsilavas apkārtnē, Livānu n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins), 1 Saveiku apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers); 2 Drīdža ezera pkārtnē, Krāslavas n. (M.Tīrums, A.Klepers); 17-Mai, 1 Lucavsalā, Rīga (E.Haberkorns); 19-Mai, >4 dzied Kolkā, Dundagas n. (K.Millers).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
23-Apr, 2 dzied Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 25-Apr, 1 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 dzied Mūsas upes niedrēs, Bauska (E.Laucis), 1 dzied Zilezerā, Ciblas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis); 27-Apr, 1 dzied Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 28-Apr, 2 (1 dzied, 1 vizuāli) Mašēnu ezerā, Garkalnes n. (K.Millers).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
04-Mai, 1 dzied Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne), 1 dzied Zvārdē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 06-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns u.c.); 09-Mai, 1 dzied Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 10-Mai, 1 dzied pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
07-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 09-Mai, 1 dzied Ropažu apkārtnē, Ropažu n. (M.Vimba); 14-Mai, 1 dzied pie Bicānu ezara, Riebiņu n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins), 3 dziedoši īpatņi Krāslavas n. (A.Klepers); 15-Mai, 3 dziedoši īpatņi Krāslavas n. (A.Klepers); 18-Mai, 1 dzied Vidāles apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers, A.Zacmanis u.c.).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
12-Apr, 1 dzied Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, G.Leboff); 14-Apr, 1 dzied Maiļragā, Nīcas n. (K.Millers); 15-Apr, 2 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (G.Grandāns), 1 dzied Durbes ezerā, Durbes n. (I.Ozola, R.Rekmanis); 16-Apr, 1 dzied Babītes ezera niedrājā pie Klīvēm, Babītes n. (M.Kilups); 1 dzied Silavu ezerā, Krāslavas n. (A.Klepers).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
09-Apr, 1 T Lauciņu karjera krūmos, Cēsis (S.Laime); 16-Apr, 1 Dārziņos, Rīga (I.Ozola), 1 M Rudbāržu parkā, Skrundas n. (R.Rekmanis); 17-Apr, 1 T Svētes lejtecē, Jelgavas n. (I.Brediks), 1 dzied Ķirpēnos, Dobeles n. (A.Platais); 18-Apr, 1 dzied Anniņmuižas parkā, Rīga (G.Graubics), 1 dzied Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 20-Apr, 1 M Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (I.Brediks).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
 03-Mai, pāris Dabes purva apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons); 08-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, U.Piterāns); 10-Mai, 2 dzied Apriķu apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 13-Mai, 1 Īdeņas apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Brediks), 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Brediks), 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Brediks).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
14-Mai, T & M Koškovcu apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers), 1 Lupandu apkārtnē, Krāslavas n. (M.Tīrums), 1 Krāslvas n. (M.Tīrums); 15-Mai, 2 dažādās vietās Krāslavas n. (M.Tīrums, A.Klepers); 16-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Lucavsalā, Rīga (I.Brediks); 17-Mai, 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
30-Apr, 1 novērots vizuāli Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi); 01-Mai, 1 pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (U.Piterāns), 1 dzied Rampas purva malā Ādažu poligonā, Ādažu n. (U.Ļoļāns), 1 novērots vizuāli Vecbērzē, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi); 02-Mai, 5 dzied Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft), 1 Papē, Rucavas n. (I.Brediks, L.Dakne), 1 Smārdes apkārtnē, Engures n. (V.Ādamsons); 03-Mai, 1 Lucavsalā, Rīga (E.Haberkorns), 1 Dabes purva apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons), 2 dzied Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
17-Apr, 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 18-Apr, 1 dzied Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis); 19-Apr, 1 dzied Kuldīgā (R.Rekmanis); 1 dzied Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 20-Apr, 1 dzied Saldū (J.Jansons), 1 dzied Gomeļa apkārtnē, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Laucis).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
30-Apr, 1 "Ūšos" Kolkā, Daundagas n. (K.Millers); 05-Mai, 1 Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 06-Mai, 1 dzied pie Bāliņiem, Garkalnes n. (E.Račinskis), 1 Grašos, Cesvaines n. (G.Grandāns u.c.); 08-Mai, 3 Ķemeros, Jūrmala (D.Boiko); 09-Mai, 1 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
11-Apr, 1 T dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 16-Apr, 1 T Gotiņās un 1 T Borovinā, Krāslavas n. (A.Klepers); 18-Apr, 1 T dzied Tumšupes krastā Bāliņu apkārtnē, Garkalnes n. (E.Račinskis); 21-Apr, 1 Kalnišķu apkārtnē, Nīcas (I.Mednis); 23-Apr, 1 M noķerta gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 24-Apr, 1 pie Līdumniekiem, Ciblas n. (M.Strazds).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
30-Apr, 1 iedziedas Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi); 03-Mai, 2 dzied Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 04-Mai, 1 dzied mežā pie Sātiņu dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis), 4 dzied Vecumnieku mežos, Vecumnieku n. (N.Zeidaks); 06-Mai, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns u.c.), 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (H.Taffs).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
28-Apr,  1 dzied Sausās Daugavas krastā pie Ķekavas (M.Stūrītis); 29-Apr, 1 īslaicīgi dzied Tukumā (V.Ādamsons), 1 dzied Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs); 30-Apr, 1 iedziedas Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 01-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Raiņa apkaimē, Bauskas n. (E.Kupčs), 1 iedziedas pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (U.Piterāns), 1 dzied Gaujmalas krūmos Rēveļos, Gulbenes n. (N.Zeidaks), 2 dzied Nagļos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis),1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
08-Apr, 3 TT (ssp. cyanecula) (1 T Esplanādes purvājā un 2 TT Šuņezera apkārtnē) dzied un novēroti vizuāli Daugavpilī (A.Erts); 09-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) dzied un novērots vizuāli Čerepovā, un 1 T (ssp. cyanecula) dzied Ruģeļu dīķos, Daugavpils (A.Erts); 12-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) dzied un novērots vizuāli Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, G.Leboff); 25-Apr, 1 T (ssp. cyanecula) dzied pie Skuķu ezera, Ilūkstes n. (A.Erts), 1 dzied (ssp. cyanecula) Zilezerā, Ciblas n. (R.Rekmanis, U.Piterāns).X Turpmāk tikai ssp. svecica novērojumi/Further ssp. svecica records only; 05-Mai, 1 T (ssp. svecica) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.); 08-Mai, 1 T (ssp. svecica) Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 11-Mai, 1 T (ssp. svecica) Liepas pagastā, Priekuļu n. (A.Krivms).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
27-Mar, 1 T Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 M Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 29-Mar, 1 M Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 T Mežsarglīdumos, Ēdoles pagastā, Kuldīgas n. (I.Tīrmanis); 31-Mar, 1 dzied Atmodas ielā, Jelgava (M.Rozenfelde), 1 M/2cy Nākotnē, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 02-Apr, 1 T Lapmežciemā, Engures n. (A.Platais), 1 T Nākotnē, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 04-Apr, 1 dzied Sandēs, Saldus pag., Saldus n., 1 dzied Namiķos, Saldus n. (J.Jansons); 1 dzied Saldus N nomalē (M.Jaunzemis).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
09-Apr, 1 dzied Mežaparkā, Rīga (G.Graubics); 10-Apr, 1 T dzied Kuldīgā (R.Rekmanis); 12-Apr, 1 T dzied Zasulaukā, Rīga (M.Kilups), 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 14-Apr, 1 T dzied Pāvilostā (R.Rekmanis); 16-Apr, 1 dzied Flokšu ielā, Daugavpilī (A.Erts); 1 dzied Auguļovā, Krāslavas n. (A.Klepers); 17-Apr, 1 T dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Grīna bulvārī, Rīgā (I.Ozola); 1 dzied Jelgavā (I.Brediks), 1 dzied Juglā, Rīga (I.Deņisovs).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
04-Apr, 1 T Nākotnē, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson); 06-Apr, 2 (T un M) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Zarinku apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 1 M barojas arumu laukā Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 07-Apr, 1 T Ādažu apkārtnē, Ādažu n. (N.Zeidaks); 08-Apr, 1 T pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts), >15 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, KMillers), 2 Mežciemā, Rīga (A.Kuročkins); 09-Apr, 1 T Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 T Ezerkrastā, Liepāja (R.Rekmanis), 1 T Rozēnos, Alojas n. (N.Zeidaks), 3 (2 TT, 1 M) Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Brediks, E.Haberkorns), 1 T Atmodas ielā, Jelgava (M.Rozenfelde).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
14-Apr, 1 M pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers); 20-Apr, 1 M Vatrānē, Ogres n. (I.Brediks); 21-Apr, 1 T dzied Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers, I.Brediks); 4 Liepājas ezera E krastā (R.Rekmanis); 23-Apr, 1 T Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
06-Apr, >1 ad T Otaņķos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 23-Apr, 1 Ziemupes apkārtnē, Pāvilostas n., 1 Akmensraga apkārtnē, Pāvilostas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins, R.Matrozis); 04-Mai, 3 Kolkā, Dundagas n. (H.Taffs).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 12-Mar, ~10 Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons); 27-Mar, 4 (1 + 3) Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), ~80 migrācijā uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis), 2 migrācijā uz N Liepājā (R.Rekmanis), 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš); 28-Mar, vairāki migrācijā Šķaunes apkārtnē, Dagdas n. (G.Grandāns); 29-Mar, 9 Degoles apkārtnē, Tukuma n. (M.Jaunzemis), vairāki migrācijā Goliševas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns), 1 ar saucienu migrācijā Mežolē, Smiltenes n. (A.Klepers); 31-Mar, >10 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 27-Mar, 1+2 Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 dzied + 5 migrācijā Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 Ezerkrastā, Liepāja (R.Rekmanis), vairāki dzied un migrācijā Zilupes apkārtnē, Zilupes n. (G.Grandāns u.c.).; 28-Mar, >3 dzied Aucē, Auces n. (V.Freimanis), ~ 10 Stūru purva apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons), 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Durbē, 5 Skrundā, 12 migrācijā Liepājā (R.Rekmanis), 1 noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš); 29-Mar, >2 Goliševas apkārtnē, Kārsavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 10-Mar, 5 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 17-Mar, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 18-Mar, 1 dzied Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 19-Mar, 3 migrācijā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns),2 Engures ezera N, Mērsraga n. (E.&V.Smislovi, A.Kuročkins); 23-Mar, 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 24-Mar, >24 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), <20 dažādās vietās Druvienas/Rankas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 27-Feb, 3 Daugavpilī (A.Erts); 05-Mar, 2 Strados, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 23-Mar, 1 dzied pie būrīša Stabulniekos, Riebiņu n. (A.Čeirāns); 3 Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 6 īpatņi 3 vietās Liepasmuižas apkārtnē (divās vietās dziedoši TT un 2 pāri atsevišķi) Priekuļu n. (A.Klepers); 24-Mar, 4 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 25-Mar, 1 dzied Barkavā, Madonas n. (A.Platais), 1 dzied Priekuļos, Cēsu n. (N.Zeidaks), 9 dzied Auciemā, Pārgaujas n. (N.Zeidaks).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
26-Mar, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 27-Mar, 1 uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 28-Mar, 1 dzied Stūru purvā, Brocēnu n. (J.Jansons), 1 migrācijā Durbē (R.Rekmanis); 02-Apr, 1 noķerta gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Lapmežciemā, Engures n. (A.Platais); 03-Apr, 1 dzied Kriškalnos, Pļaviņu n. (A.Avotiņš jun.); 4 migrācijā un 1 dzied Zaborovjes purvā, Kārsavas n. (A.Klepers u.c.); 04-Apr, 5 migrācijā un 2 lokālas Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
09-Apr, 1 T pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers), 2 (1 T ssp. flava un 1 nenoteiktas pasugas) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 15-Apr, >5 (t.sk. 1 T ssp. flava un 1 T ssp. thunbergi) Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 16-Apr, 4 (ssp. flava) dažādās vietās Krāslavas n. (A.Klepers, I.Bojāre); 17-Apr, 1 T (ssp. thunbergi) Straupciemā, Babītes n. (I.Brediks); 18-Apr, 3 TT (ssp. thunbergi) Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns), 1 T (ssp. thunbergi) Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
10-Apr, 1 ad T Liepājas ezera E krastā Otaņķes ietekas apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons); 21-Apr, 1 T migrācijā pie Arāja poldera sūkņu stacijas, Nīcas n. (R.Rekmanis); 25-Apr, 1 T Rēzeknes centrā, Rēzekne (U.Piterāns, R.Rekmanis); 30-Apr, 1 T migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, G.Waddington u.c.); 01-Mai, 2 (T un M) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
30-Mar, 1 T Īvandes upē, Kuldīgas n. (V.Ādamsons); 06-Apr, 1 pārlido izdodot balsi Līgatnes upes lejtecē, Līgatnes n. (A.Klepers); 10-Apr, 1 2cy T pie Ventas rumbas, Kuldīga (R.Rekmanis).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
19-Mar, 2 Pekraga apkārtnē, Mērsrags (I.Brediks, P.Daknis); 20-Mar, 1 īslaicīgi uz dīķa ledus pēc tam uz N Kungu ielā, Vaiņode (D.Grietēns); 23-Mar, 1 Ķengaragā pie Daugavas, Rīga (D.Boiko); 24-Mar, 1 uz Rīgas HES dambja, Salaspils (J.Bernāne); 2 Mežsarglīdumos, Ēdoles pag., Kuldīgas n. (I.Tīrmanis); 25-Mar, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais), 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, L.Dakne), 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
30-Apr, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (E.Račinskis); 02-Mai, 2 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 04-Mai, 3 Ilūkstes pagastā, Daugavpils n. (A.Erts), 1 dzied Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (G.Grandāns, E.Leeft); 05-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 10-Mai, 1 Tukumā (V.Ādamsons).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
25-Mar, 2 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, L.Dakne), >7 migrācijā pie Kaņiera ezera, Engures n. (E. & V.Smislovi), 1 pie Sātiņu karjera, 1 Sātiņu zivju dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 1 Gaviezes pagastā, Grobiņas n. (J.Jansons), >4 migrācijā un lokāli Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais), 2 Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 26-Mar, >30 Straupciema apkārtnē, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte), >7Jaunmežu apkārtnē, Kuldīgas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 5 - 6 Ulbrokā, Stopiņu n. (M.Kilups).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
05-Apr, 1 dzied un novērota vizuāli Baldones apkārtne, Baldones n. (M.Strazds, S.Martinsone); 08-Apr, 1 Mežciemā, Rīga (A.Kuročkins); 09-Apr, 1 migrācijā Mērsragā (I.Brediks, E.Haberkorns), 1 dzied Kaņiera ezra S galā, Engures n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 10-Apr, 1 Saukas apkārtnē, Viesītes n. (K.Funts); 7 dzied mežā starp Nīcu un Bārtu, Nīcas n.(J.Jansons); 2 dzied Grīvaišu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 1 dzied pie Māšēnu ezera, Upesciemā, Garkalnes n. (E.&V.Smislovi), 1 migrācijā Kuldīgā (R.Rekmanis), 10-Apr, 1 dzied Brutuļu apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
03-Mai, 1 Mērsraga liedagā (K.Millers); 12-Mai, 2 Mērsraga ostas N (M.Jaunzemis).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
19-Mar, 1 Mangaļsalas liedagā, Rīga (I.Deņisovs); 22-Mar, 1 pie Mangaļsalas mola (cits īpatnis kā 19-Mar), Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 1 migrācijā uz N pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis); 02-Apr, 1 pie Māras dīķa, Rīga (foto) (J.Vīgulis); 09-Apr, 1 migrācijā pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
12-Apr, 1 T migrācijā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 01-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne).X
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
30-Apr, 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 06-Mai, 1 pie Jaunmokām, Tukuma n. (M.Tīrums); 10-Mai, 1 dzied Turkalnes apkārtnē, Ikšķiles n. (G.Grandāns u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
13-Mar, 1 T Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 17-Mar, 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (J.Lipsbergs); 19-Mar, 6 Mērsragā (E.&V.Smislovi, A.Kuročkins); 23-Mar, 1T Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 24-Mar, 3TT Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 25-Mar, >5 (1 T dzied) Babītes ezerā, Babītes n. (E. & V.Smislovi), 1 dzied Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais), 1 pie Lubāna ezera, Madonas n. (A.Platais), 4 migrācijā Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
08-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 09-Mai, 1 dzied Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 T dzied Īdeņas apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 10-Mai, 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 11-Mai, 1 T pie Dzelmēm, Nīcas n. (K.Millers, G.Hester, S.Murphy), 1 dzied Salaspilī (D.Boiko); 12-Mai, 1 dzied Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards), 1 dzied Pumpuru apkārtnē, Skrundas n. (R.Rekmanis); 1 dzied Dārtes kapos, Talsu n. (M.Jaunzemis).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
28-Feb, 1 dzied un novērots vizuāli Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 31-Mar, 1 fragmentāri iedziedas Kuldīgas ielā, Ventspils (A.Klepers); 03-Apr, 1 Ventspils lidlauka apkārtnē (R.Rekmanis); 05-Apr, 1 dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 09-Apr, 1 dzied pie Trīsvienības baznīcas torņa, Jelgava (O.Keišs, M.Rozenfelde); 10-Apr, 1 Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis).X